www.heratonline.com


چورســـــتان
عبدالعلی نوراحراری - فریمونت ـ کالیفورنیا

استفاده جویی وفساد دراداره پدیدۀ نو نیست، بلکه ازآوان پیدایش دستگاه اداری بصورت بسیاربدوی وسادۀ آن دربطن اداره پروریده شده وباآن رشدکرده و، این پروسه همچنان به پیش میرود. این پدیده زمان ومکان نمی شناسد وهمیشه بوده و هست و خواهد بود.

فساد اداری درجوامع عقب مانده ونظامهای خودکامه قانون جز برروی کاغذ حضورندارد، بیشترمی باشد،زیرا نظامهای خود کامۀ دکتاتوری خود الوده به فسادند وکمتردکتاتور منوروناآلوده رامیتوان سراغ کرد. درین نظامهاست که ادارۀ اموربه افراد الوده سپرده میشودواین آلودگان که ازرأس تاقاعدۀ هرم اداری راتشکیل میدهندو،رابطۀ مستقیم زنجیری که ازبالا به پایین واز پایین به بالا قایم است، جامعه رابه فساد وتباهی میکشاند، ولی گهگاه زعیم یا دکتاتور باهمه معایبی که دارد، پاک وبی آلایش بدرمی آید.

دورنمی رویم واوراق تاریخ رانمی گشاییم، بهمین چهل پنجاه سال که خوددرصحنه بوده واوضاع راباچشم سردیده ایم،بسنده می کنیم وزعامتهای گونه گون راست وچپ وغیره راازنظرمیگذرانیم:

دوران صدارت یاریاست جمهوری مرحوم داوودخان اگر با ادوارماقبل ومابعدآن مقایسه شود، پیمانۀ فسااداری بصورت نسبی کمتربوده است و، عامل عمدۀ آن پاکنفسی وبی آلایشی زعیم، یعنی محمدداوودخان بوده است.

هرچندپاکنفسی وبی آلایشی عامل یگانه نیست وصفات دیگری چون احساس شدیدوطندوستی، پشتکار، قانونمندی وغیره را ایجاب میکند. بیاددارم که آن مرحوم در واپسین سال ریاست جمهوری خود بخاطرکمبودگوشت وصرفه جویی درآن وجلوگیری ازکسربودجۀ مأکولات، تصمیم گرفت که عوض پنج روزدرهفته، دو روزبرای مامورین دولت گوشت پخته شود واین فیصله را اولترازهمه دردستگاه ریاست جمهوری یعنی بر خود تطبیق کرد.

بارویکارشدن نظام به اصطلاح «خلقی»این به اصطلاح فرزندان راستین خلق، نه تنهاآن فیصله رازیرپاکردندوبه شراب وکباب از بودجۀ دولت روی آوردند، که بزودی گدام مشروبات تصدی رستوران خیبر راتهی کردند وحفیظ الله امین وزیرخارجه همه روزه کباب فیل مرغ فرمایش میداد. البته این اول وهله بود، رفته رفته همان نظام پیشین اداری دربرابرخواسته های ناروای دولتمردان آن زمان ازخود پافشاری ومقاومت نشان داد ومسیرقبلی رادرپیش گرفت وعواید ومصارف تابع مقررات حسابی وبودجوی گردید.

آنگاه که نظام تنظیمی آمد، بچشم دیدیم که نظم واداره بر چیده شد، دیوان ودفتربغارت رفت، فرهنگ چوروچپاول شد و غارت وتاراج شیوع یافت.

نظام صادراتی طالبی فرش نظام تنظیمی راجمع کرد، مرکز توجه این نظام زن ستیزی ولشکرکشی بخاطررسیدن به قدرت مطلقه وپافشاری برحقانیت پندار واندیشۀ مکتب دیوبندی ازاسلام بود و حتی حاضرنبودندکه بجز برداشتی که خوداز اسلام داشتند، به نظرات سایراندیشمندان اسلام اهمیتی قایل شوند. تاآنکه کنفرانس بن طومار این نظام رادرهم پیچید. دستاوردهای این نظام رامیتوان درایجاد سرزمینهای سوخته وبه اسارت کشیدن هزاران زن وکودک درسرمای زمستان درمحوطۀ مخروبۀ سفارت شوروی سابق درکابل خلاصه کرد.

کنفرانس بن، که چشم مردم کشوروهمه جهانیان بدان دوخته شده بود ودموکراسی رانویدمیداد، مطابق انتظار نچرخید، هرچند نمایندگان شامل این کنفرانس بهیچ وجه ازمردم افغانستان نمایندگی نمیکردند، باآنهم درشرایط دشوارآنزمان به اصطلاح «بینی خمیری» تلقی میشد و، شایدهمین بینی خمیری میتوانست افغانستان رابه مسیر درست سوق دهد. دریغا که مداخلۀ بیجای اخضرابراهیمی نمایندۀ ملل متحد، که شاید به اشارۀ اقای بوش شکل میگرفت، همین بینی خمیری را ازمادریغ کرد وآنراسالم نگذاشت وازخودبه اصطلاح «بینی بریدگی» بجاگذاشت، یعنی دو رأی حاصله به نفع آقای کرزی برنُه رأی حاصله به نفع جناب استادعبدالستارسیرت، پیشی گرفت ونخستین سنگ خیانت دموکراسی فرمایشی برروی نظام فروپاشیدۀ طالبی گذاشته شدوآقای کرزی براریکۀ قدرت نشست.

اگرقرارباشدکارروایی های نظام دموکراسی فرمایشی و نمایشی آقای کرزی رابشمریم وهمه نابسامانی ها، بی کفایتی هاو فسادی که درین چهارپنج سال درین کشورمخروبۀ ماتمزده رخ داد برجسته سازیم، مثنوی هفتادمنی میخواهد، که نه ازدست ماساخته است ونه بهمۀ اجراات این نظام دسترس داریم، فقط بصورت مشت نمونۀ خروار، مشت آنرامی گشاییم وشمۀ آنرا بیان می داریم:

1ـ ماشاهدیم که اولین دستاورداین نظام نوین آن بودکه کاکا و برادرزاده های آقای کرزی به سفارت وسکرتریت سفارت برسند مگربجز از ایشان درین کشورکسان دیگر شایستگی واهلیت آن وظایف رانداشتند؟
2ـ واقعۀ قتل دلخراش داکترعبدالرحمن وزیرهوانوردی ملکی نمودارنهایت بینظمی وفساداست، اوراازداخل طیاره به زیرانداختند وکشتند، بیدرنگ آقای کرزی اعلان کردکه قاتلین شناسایی شده و ازعربستان برگردانده میشوندتا بسزای اعمال خودبرسند. ولی تا کنون قاتلان وی درقدرتند وکسی قضیه راتعقیب نکرد.
3ـ امان الله به اثرتحریک نظام، به مقابل نیروهای اسماعیل خان لشکرکشی کرد وشبیخون زد وبیرحمی وبربریت رابجایی راسندکه چندتن ازمخالفان رازنده پوست کرد ودولت که خودمحرک وی بود، ناگزیرشد اورا یاغی وباغی اعلان کندومسئول بداند. همان یاغی وباغی بعوض اینکه به مجازات برسد، باعزت واحترام بکابل فراخوانده شد ومدتی مهمان وزارت سرحدات درمهمانخانۀ دولتی بود وسپس به شیندند اعزام شدتاآنکه خون زنده پوست شدگان دامنش راگرفت وتوسط اقوام خودبه تازگی کشته شد.
4ـ ماجرای کشته شدن مرحوم میرویس صادق وزیرهوانوردی قضیۀ ترورمرحوم حاجی عبدالقدیر وزیرفواید عامه وسایردولت مردان رژیم تاکنون درپردۀ ابهام مانده وچنان می نمایدکه این قضایا بحدی بی اهمیت است که ارزش تحقیق وتعقیب راندارند.
5 ـ دربسا ازولایات کشور ازآوان بقدرت رسیدن آقای کرزی درگیریهای زیادی میان جناحهای مسلح رقیب رخ داده وشمارزیادی ازمردم بیگناه به قتل رسیده اند. آیاکسی شنیده باشدکه دولت در قبال این جنایات ازخودواکنشی نشان داده باشد؟ مثال زندۀ آن نبرد مسلحانۀ پاچاخان زدران بادولت ورقبای وی بود، که دراثرآن شمار زیادی بقتل رسیدند، نه کسی به پاچاخان چیزی گفته توانست ونه به گدا خان!
6ـ حفاظت ونگهداری ملکیتهای عامه از اهم وظایف دولت به شمارمیرود وهرگاه به فروش آن ضرورت افتد، بایدباساس مزایده بفروش برسد. نظربه گزارشی که بتازگی ازتلویزیون آریاناانتشار یافت، رئیس املاک اظهار داشت که حدودسه ملیون جریب زمین از مجموع اراضی راجسترشدۀدولتی توسط صاحبان زر وزورغصب گردیده است. وزیرحج واوقاف درجلسۀ رأی اعتماد شورای ملی بصراحت اظهارنمودکه هزاران جریب زمین ملکیت اوقاف در سراسرکشورنظربه ادعای زورمندان وچرب کردن ناف قاضیان، فیصلۀ محکمه به نفع افراد دعوی جلب وزورآورصادرشده واز ملکیت اوقاف برآمده است.
ماجرای کارتۀ شیرپور ازهمه جالبتراست، کابینۀ آقای کرزی کلبه های گلی فقرا درین منطقه به بهانۀ اینکه درپلان شهری به ساحۀ سبز اختصاص یافته، ویران نموده وزمین آنرانمره بندی کرد وبه نرخ نازل میان اعضای کابینه، تفنگداران وقاچاقبران موادمخدر تقسیم کرد. سپس به اثراعتراض مردم ورسانه های گروهی مجبور شدبرقیمت هرنمره زمین چیزی بیافزاید، ولی آن افزودگی راکس نپرداخت وعمارات بدقواره وعبوس پاکستانی پسند پشاوری نمای چندین منزله درآن ساحه آباد گردید.
اکنون لوووی خارنوال سروصدا براه انداخته که افزودی قیمت زمین را ازمالکان آن تحصیل میکند. این امر صحه گذاشتن براعمال ناروای کابینۀ آقای کرزی است و، نظربه اینکه درین معامله غبن فاحش صورت گرفته، بایدزمین های مذکورازتصرف مالکان در آورده شود ومطابق پلان شهری ساحۀ سبزساخته شود.
7ـ هزاران ملیون دالرکمکهای جامعۀ بشری به منظوربازسازی کشورکه به اصطلاح ازگاو غدودی صرف بازسازی وانکشاف نشد و حیف ومیل گردید، داستان دنباله داریست که باآغازدولت اقای کرزی آغاز وتاانجام این دولت دنبال خواهد شد.
8ـ مبازره باکشت تریاک وقاچاق آن که ملیونهادالرصرف تبلیغات این پروژۀ نمایشی شد تاجامعۀ جهانی رابفریبد، بحدی مسخره ومضحک است که تصورنمیتوان کرد. کشت تریاک نظربه گزارشهای بین المللی درسال 2006 نظربسال 2005 چهل فیصد افزایش یافته وافغانستان رادرصدرکشورهای تولیدکنندۀ موادمخدر درآورده است. البته دربدست آوردن این افتخارآقای کرزی، برادرش سهم موثری داشته وجناب کرزی بایدمدیون وی باشد.
9ـ مسأله افزودی معاشات وامتیازات وکیلان شورا نیزبس شنیدنی وجالبست. بسیاری ازین بی انصافان که خودرانمایندگان ملت میخوانند، چون گرگان گرسنه بجان ملت افتاده اند. چون معاش ماهوارهزارودوصددالربه اضافۀ مصارف موتر وراننده و بادیگارد وموبایل وخرج دسترخوان وسفرخرج، جیبهای گشاد و چشمان تنگ شان راپرنکرد، حالاتقاضای صددرصدافزودی معاش خویش راکرده اند، بعلاوه امتیازات قبلی ویک نمره زمین!

خوب فکرکنید، آیااینها درغم ملتند وازمنافع ملت دفاع می کنند یاضربه برپیکرملت میزنند؟ اگر درغم ملت میبودند، هرگز برای خودمعاش ماهواردوهزاروپنجصددالرتقاضانمی کردند. آیا ایشان گاهی ازحالات رقتبار مهاجران بیخانه که درسرمای زمستان یخبندان وگرمای تابستان سوزان درزیرخیمه ها یاپلاستیکهای کهنه وفرسوده بسرمی برند، آگاه شده اند؟ آیا ازدیدن کودکی گرسنه که درآغوش مادری گرسنه ترازخود درهمچوشرایطی جان داده، احساس تأثرکرده ان؟ وصدهاآیاهای دیگر.

این وکلای شورا فقط درفکرخویشند وبس. حال بشنویدکه در برابراعتراض مردم مبنی برمعاش ماهواردوهزاروپنجصددالرچگونه استدلال میکنند: وکیلی میگویدچون وکیل شوراست، دربست خارج رتبه معادل وزیراست وبایدمعادل وزیرمعاش بگیرد، ورنه یک بام ودو هوا میشود! این آدم بی احساس اگراین معاش ماهوار خودرا بامعاش ماهواریک معلم مقایسه کند، یک بام ودوهوارمی شود. وکیل دیگری میگویدکه وی راپورترفلان رادیوی خارجی بوده که معاش دالری گزافی میگرفت، اکنون که وکیل شوراشده بایدمعاش بیشتری بگیرد. این آقابخاطرگرفتن پول بیشترخودرابه وکالت رسانده، پس اگرارگانی دیگرپول بیشتربدهند، بایدکاری دیگرهم بکند.

خانم وکیل میگویدکه وی هشت هزاررأی آورده وهمه شب به وی مهمان می آید وماهانه بیش ازهزاردالر قرضدارمیشود. کس نیست بوی بگویدخانم جان! آیاهشت هزاررأی که آوردی بایداز هشت هزارنفر پذیرایی کنی؟ صدرحمت به وکلایی که براین افزون طلبی معاشات مخالفت کرده اند، موافقت ومخالفت براین پیشنهاد رامیتوان میان بی احساسی وبااحساسی معیارقرارداد. تشکر از تلویزیون آریانا که مارا درجریان این وقایع وقضایاقرار داد.

سئوالی که درینجا متوجه وزیرمالیه میشوداینست که چگونه دربرابر این لایحه که مبلغ گزافی رابربودجۀ عادی دولت تحمیل میکند، اعتراض نکرده وخود رافروگرفته است؟ درحالیکه اگر سخن ازافزودی معاشات مامورین ومعلمین بالاشود، بیدرنگ مخالفت میکندوکسربودجه وناتوانی آنرابهانه میکند. پاسخ بدین سئوال آیابجز ازآنست که میخواهد باوکلا شاخ بشاخ نشودوکرسی خودرا حفظ کند؟ هرگزنی! ای بساکسان که بخاطرحفظ چوکی و مقام تن به ذلت وخواری در دهند.

سئوال دیگرکه متوجه وکیلان بخصوص آنانیکه ظاهرخودرا به هیئت اسلامی آراسته اندوبامحاسن انبوده قال الله وقال الرسول گفته ومیگویند، میشود آنست که آیامیداننداین معاش شان ازکجا و کدام منبع بدست می آید؟ آری،خوب میدانند که ازطریق کمک های خارجی تکافومیشود واین کمکها حاصل رنج وزحمت گبر و ترساویهود ومسلمان اتباع آنکشورهاست که تکس یامالیه میپردازند ودست آخربه جیبهای ایشان راه مییابدوایشان آنراحلال میپندارند!

شمه ای ازکارروایی های حکومت وپارلمان بیان شد، صحبت ازدستگاه قضا لزومی ندارد، چیزی که عیانست چه حاجت به بیانست! رئیس پیشین آن، این دستگاه رابصورت خندق فساد درآورده بود، خندق رانتوان تصفیه کرد واین کارازعهدۀ هیچ کسی برنمی آید.

ازآنچه گفته آمد، برمی آیدکه ادارۀ امورکشوربه شکل هرم چور درآمده که هراندازه از قاعده به بالا میرود، چور رشد میکند و چون به رأس هرم میرسد، اوج میگیرد ویک حالت چوراچور از قاعده تارأس و از رأس تاقاعده جریان داردکه افغانستان رابه «چورستان» بدل کرده است.البته افراد بااحساس وپاک نفس هم در این هرم موضعی دارند ولی اندکند و، این «چور ملی» و«فرهنگ چورکان» آنان راتحت الشعاع قرارداده است.

پس اگرعمیق ریشه یابی شود، ریشۀ این همه بدبختی هابه کنفرانس بن منتهی میشودکه شالودۀ آن برغدر وخیانت نهاده شد. ازآغازی چنان، فرجامی چنین باید انتظار برد.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report