www.heratonline.com


دررثای رهبر فقید جهاد شهید احمدشاه مسعود

 به قلم: عبدالحق عتيد

تاريخ اسلام از بد و آغاز، وطلوع آفتاب سعادت ونيك بختي بشر، شاهد جمع كثيري از حماسه آفرينان نامور، وشخصيت هاي برازنده، وقهرمانان راستين بوده است كه درايت وشايستگي آنان، الگوي ايثار وفداكاري، خدمت وكاركردگي براي جامعه اسلامي است، در ميان اين قهرمانان نامور، وشمع افروزان عزت وسربلندي مي توان از احمدشاه مسعود جوان، ومرد رزم وصلح نام برد، او دراين برهه از تاريخ كه سياست جنگ ها با پيشرفت تكنالوژي كاملاً تغيير يافته است، توانست دشمن نيرومند واسطوره خودرا در قبرستان تاريخ دفن كند و پرچم پيروزي و آزادي رابر فراز كوه پايه هاي افغانستان بيچاره ومظلوم بر افراشته سازد.

آري! او يك قهرمان راستين وواقعي بود كه توانست بادرايت و بينش وسيع خود درميان طبقات مختلف و اقوام متعدد افغانستان نقش سازنده ي ايفا كند، و قيادت ورهبري خودرا در امر پيشبرد امور جهاد ومجاهدين به اثبات رساند.

من نمي خواهم از پهلو هاي مختلف شخصيت اين ابر مرد سر صحبت بگشايم و شايستگي ها وايجابيات وي رابر شمارم، چون ديگران پيش از من، وبهتر از من درباره شخصيت وي كتاب ها نوشتند و مقالات تحرير داشتند، وجوانب مختلف زندگي اورا به تحليل گرفتند، من فقط مي خواهم خاطره شخصي خودرا كه مدت بيش از يك سال باوي دريك اطاق ودريك محل سپري نمودم در ارتباط با اين قهرمان نستوه باز گو كنم.

آشنايي ومعرفت:
وقتي بنده محصل دانشكده شرعيات بودم يك ماه بعداز كودتاي تره كي باتني چند از جوانان مسلمان دانشكده هاي پوهنتون كابل، و شاگردان مكاتب مركز به قصد ديار هجرت عزم سفر نمودم، بعداز طي چند روز راه پرخطر وتحمل مشكلات، وعبور از پيش چشم جاسوسان رژيم وقت به ديار هجرت رسيدم و باجمعي از برادران ودوستان هم فكر وهم رزم كه قبل از مابدان جا مهاجر بودند پيوستم، در اولين ديدار درميان اين جمع جواني را ديدم كه قامت بلند، قيافه زيبا، وحركت هاي موزون، وحرف هاي شيرين داشت، صحبت هاي دلنشين وي مورد توجه ام قرار گرفت و آهسته آهسته باوي آشنا شدم و اورا درميان ساير همرزمانش شخص مصمم قاطع وباتدبير يافتم، نشست باوي سراپاي وجود دوستان را اميد فرا مي گرفت و پيروزي رادر چهره اش مشاهده مي نمودند، او كم صحبت مي كرد، عميق مي انديشيد، قاطعانه تصميم مي گرفت، مسوولانه كار مي كرد، و هيچ گاه احساسات كسي را جريحه دار نمي ساخت، وبه هريك به ديده احترام وتوقير مي نگريست، جواني بود بافضل وادب، وقتي مي ديد كه همراهان ودوستانش در بحري از ياس ونا اميدي فرو رفته اند، درميان شان مي نشست واز سر گذشت وابتكارات رزمي وحملات خود بر دشمن حكايت ها مي نمود، و تمام جزئيات وقايع را كه پشت سر نهاده بود يكا يك با آب وتاب خاص باز گو مي نمود، و باشنيدن حرف هايش نور اميد در زواياي تاريك دل ها مي تابيد، با وجودش درميان خود احساس خوشي ومسرت مي نموديم، واگر گاهي بقصد انجام وظيفه از ما دور مي شد همگان خودرا خسته وملول مي يافتيم، اودر اطاق كوچكي همراه با يكي از دوستان نزديكش كه مصطفي نام داشت وبعداً شهيد شد بسر مي برد، و به تنهايي به ورزش واجراي تمرينات بدني مي پرداخت، وگاه گاهي دوستان وهمرزمانش را با خود دراين تمرينات همراه مي ساخت، تمرينات كه وي انجام مي داد براي ما خيلي سخت و دشوار بود، واحياناً نمي توانستيم همراه باوي در آن سهيم شويم، و چون تنها مي ماند باز هم به اين تمرينات مرتب خود مبادرت مي ورزيد، اوهرگز وقت خودرا بيهوده سپري نمي كرد، و از حرف هاي پوچ وبي مورد ونشست هاي فضول وبي هدف نفرت داشت، بيشتر اوقاتش رادر كتابخانه كوچكي كه در اين باشگاه قرار داشت سپري مي كرد، وبه مطالعه كتب جنگ هاي چريكي وپارتيزاني علاقه زيادي داشت… و بارها آن را مطالعه مي نمود، وبر تجارب واندوخته هاي جنگي خود مي افزود.

اوبخش اعظم شب رابه مطالعه واندكي آن را براي استراحت تخصيص داده بود، و صبحگاهان پيش از ديگران به صداي اذان لبيك مي گفت و باتلاوت قرآنكريم روح خودرا صيقل مي بخشيد وخاطر خودرا خوش مي ساخت. وقتي نداي جهاد از سوي علماي دين بر عليه كفر وكمونيزم بلند شد، او نخستين كسي بود كه در پيشا پيش مجاهدين اخذ موقع نمود وباگذشت هر روز نام وشهرت ورزم آوري اش در برابر دشمن، در گوشه وكنار افغانستان پيچيد وقشون كفر واستبداد شكست ونابودي خودرا دروجود وي قرائت نمود.

بلي افغانستان باداشتن چنين يك قهرمان كم نظير وكار آزموده توانست شهره آفاق گردد واز عهده اين همه مشكلات وسختي ها پيروز وسربلند بدر آيد، مگر افسوس كه نبود رهبري واقعي كه بتواند همه اقشار ملت رابه گرد خودجمع كند واختلافات وكشمكش هايش را حل نمايد … اورا دراين راه تنهاگذاشت، وجنگ هاي ذات البيني احزاب وگروه ها صفاي جهاد را مكدر ساخت و چهره هاي برازنده جهاد را در انظار دوستان جهاد ودشمنان ملت واژگونه معرفي نمود، كاش اين جهاد به گونه چنين شخصيتي از رهبري واقعي برخوردار مي بود تاثمره جهاد برحق ملت مومن ومسلمان درجيب دشمنان فرو نمي ريخت.

آري اي مسعود قهرمان! اي الگوي شهامت! واي نمونه ايثار! تو براي خود زندگي نكردي، بلكه براي برتري دين خدا واعلاي كلمت الله و آزادي ميهن وسربلندي كشور رزميدي وجان شيرين خودرا فدا نمودي، تو براي خود كاخ نساختي تا درآن راحتي خود دريابي وباغ وبستان تهيه نديدي تا در آن عيش ونوش كني، بلكه در كوه پايه افتخار آزادي شب وروز تلاش ورزيدي تا آيندگان بعد از تو آرام وسربلند زندگي كنندو با نام تو وكار كرد هاي تو ورزم آوري هايت زمزمه كنند.

اكنون كه تودر ميان مانيستي ويارانت به بيراهه رفته اند ومصروف جمع مال ومتاع دنيا اند دشمنان دين وميهن از هر سوبه اهداف و آرمان هايت يورش برده اند ودست آوردهايت را به دست اغيار سپرده اند، مومنان واقعي به فراقت اشك مي ريزند واز كار كردگي هايت تمجيد مي نمايند، يادت را گرامي ونامت رادر فهرست قهرمانان قرائت مي نمايند.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report