www.heratonline.com


"معرفى كابينه و پاداش اهانت به "مسعود شهيد
عبدالله رها- سانفرانسيسكو

نگاهى به جريانات ساليان اخير كه هسته گذارى آن بر مبناى تقلب در كنفرانس بن صورت گرفت تا آقاى كرزى از كويته پاكستان به كوهپايه هاى ارزگان انتقال شود و مراسم تاجپوشى وى انجام شود و سپس بحيث رئيس دولت موقت و دولت انتقالى و رياست جمهورى در اين مقام ابقا و پايدار بماند و اعضاى كابينه هاى خويش را به فرمايش ولى نعمتان خويش ازميان افرادى مجهول الهويه و بى اعتنا به اصول و اساسات اسلام و يا افرادى معلوم الحال انتخاب نمايد، ما را به اين نتيجه كلى مى رساند كه همه تپ و تلاش و مساعى و كوشش ولى نعمتان در جهت آنست كه نظامى ضد دينى در جامعه سنتى افغانستان استقرار يابد تا شالوده و زير بناى اعتقادى مردم افغانستان را متزلزل نمايد و در نتيجه روحيه جهاد را كه اعتبارى بس عظيم به اين ملت مجاهد پرور بخشيده بود و معجزه قرن بيستم را سبب شده بود تضعيف و حتى محو و نابود نمايد.

شكى نيست كه برنامه هاى مطروحه در اين راستا روال طبيعى خود را مى پيمايد و امروز كار بجايي كشيده كه اگر يكنفر در محضر محكمه خودش را مرتد اعلام كند و انجيل را بحيث كتاب مؤمن به خود نشان دهد در برابر مجازاتى كه مدعى العموم بر مبناى قوانينى كه تحت سرپرستى و تمويل كشور هاى غربى صورت گرفته، پيشنهاد نمايد، صداى اعتراض رئيس جمهور امريكا و صدر اعظم انگلستان و دولتمردان آلمان بلند شود و اين خبر بى ارزش سرخط درشت اخبار و جرايد و سايتهاى انترنتى قرار گيرد وماجراى بزرگ جلوه نمايد. شايد مسئله به اين سادگى نباشد و به احتمال قوى اين امر جزء برنامه ضد دينى ساختن جامعه ما خواهد بود آيا نمى شد كه آن فرد مرتد را كه تابع كشور ديگرى است از افغانستان اخراج مى كردند و اين همه هياهو و سر و صدا و غوغا بر پا نمى كردند؟ اين امكان وجود داشت ولى چرا چنين نكردند؟! زيرا مى خواهند اين دروازه را قانونا بگشايند و شريعت را پامال نمايند. آيا در افغانستان مرجعى وجود دارد كه در برابر اين توطئه ايستادگى كند؟ نويسنده تصور مى كند كه آنكه اين مرتد را به كابل آورده است و آن كسى كه حكم قتل او را صادر نموده و اخيرا آن جريانى كه هياهوى بلندى را براى دفاع از آن بپا كرده است همه از يك چشمه آب مى خورند و از يك مرجع دستور مى گيرند. اگر ستره محكمه و رئيس آن را در نظر بگيريم، رئيس و اعضاى آن بهمگان معلوم اند كه از كدام جنس اند و از چه قماشى؟ آيا همين رئيس ستره محكمه نبود كه به هنگام تبديلى آقاى خليلزاد از سفارت امريكا در كابل نامه اى به آقاى بوش نوشت و خواستار ابقاى خليلزاد در سفارت امريكا در كابل گرديد؟ شايد، نى بلكه بطور قطع اين نخستين نمونه اى در تاريخ سياسى و قضايى جهان است كه بزرگترين مرجع قضائى يك كشور همه اصول و پرنسيپهاى اخلاقى و ايمانى و اسلامى و قانونى را نا ديده مى گيرد و چنين تقاضاى مسخره اى مى نمايد.

معرفى كابينه جديد آب سردى بروى دست همگان ريخت زيرا به استثناى چند فرد مجهول الهويه بسا از ورزاى سابق كه باعث فساد ادارى اند در مقامهاى خويش ابقا گرديدند. اين بدان معنا است كه فساد ادارات همچنان ادامه خواهد يافت و مليارد ها دالر باز هم حيف و ميل خواهد شد. چنين مى نمايد كه قربانى عمده اين تغيير كابينه آقاى داكتر عبدالله است كه او را از سمت وزارت خارجه كنار زده اند. چه دنيايى است تا چند روز پيش تلويزيونها ازوى عكسى نشان مى دادند كه پهلو به پهلوى خانم لورا بوش در كابل ايستاده بود و از آن حالت چه كيفى مى كرد و سپس از سخنرانى هاى خويش در مجامع امريكا لذت مى برد و بهره بهره گوشت مى گرفت- خوش درخشيد ولى دولت مستعجل بود- وى در واقع به سزاى اعمال خود رسيد. بى اعتنائى در برابر اهانتى به مسعود بزرگ، و تلختر از آن نشستن داكتر رنگين اسپنتا همان جنايتكار معروف بجاى وى مى باشد.

آقاى كرزى حتما به پاداش اين گفته داكتر اسپنتا كه : “كوهستانى سنگ فروش نمى تواند قهرمان ملى شود” او را بدين مقام برگزيده است. اگر وابستگان و همرزمان و همكاران آن قهرمان بزرگ و ساير مجاهدان راه آزادى در برابر اين بى ادبى اسپنتا از خود واكنش جدى نشان مى دادند كرزى جرئت نمى كرد كه او را به اين مقام ارتقا دهد و همه ملت مجاهد افغانستان را توهين نمايد. حال مسئوليت وكلاى شوراى ملى است كه در مورد اين كابينه معجون مركب چه معامله مى كنند. آينده را انتظار مى كشيم.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.