www.heratonline.com


از موسی قلعه تا کابل
محمود نکته دان

همانطوریکه همه هموطنان ما مطلع هستند قوای مهاجمی که دیروز برای برچیدن لانه های به اصطلاح تروریزم و شیوع دیموکراسی وارد میهن ما گردیده بودند ، با اینکه بعد از گذشت پنج سال هیچ دست آوردی نداشته اند اکنون باب معامله و آشتی را با آنانی باز کرده اند که دیروز به بهانه مبارزه بر علیه آنها کشور ما را مورد تجاوز قرار دادند.

سیاست کنونی قوت های خارجی که بر آشتی و معامله استوار گردیده است همه ی گفته های این مدعیان دروغین مبارزه با تروریزم و دفاع از حقوق بشر را زیر سوال برده است. آشتی با کی؟ با کسانی که تا دیروز آنها را تروریست می نامیدند؟ معامله باکی ؟ با کسانی که آنها را جانیان و قاتلان خطاب میکردند و تحت همین نام آمدند و بر ویرانه های این کشور بمب و راکت و گلوله ریختند؟. بلی آشتی و معامله با آنانی که آنها را تروریست و ناقض حقوق بشر می نامیدند و حالا سیاست های آشتی جویانه و معامله گرانه را با ایشان در پیش گرفته اند ، سیاست های که مردم ما را حیرت زده نموده است چون مردم ما در آغاز به هیاهوهای، بنام مبارزه با تروریزم باور نموده بودند و دست همکاری بسوی تجاوز گران دراز کرده بودند .

ای بسا ابلیس آدم رو که هسـت
پس به هر دستی نباید داد دست

بلی ! قوت های خارجی امروز بعد از پنج سال کشتن و بستن و یکه تازی و تحمیل افراد خود فروخته و نژاد پرست بر ملت ما، این پالیسی جدید را در پیش گرفته اند. حالا دشمنان و قاتلان مردم ما را بنام آشتی ملی و وحدت ملی مورد حمایت قرار میدهند و سرزمین ما را قطعه قطعه بدشمنان سوگند خورده آن میفروشند که معامله های شان در موسی قلعه و سنگین و ... شاهد این مدعا است.

اما این را باید بدانند که معامله آغاز شده از موسی قلعه و سنگین تا کابل و واشنگتن و لندن هم ادامه خواهد یافت.  آنانیکه امروز طی یک عمل قبیح و ناجوانمردانه قطعاتی از سرزمین ما را به دست پروردگان پاکستانی شان واگذار مینمایند ویک یک قدم عقب نشینی میکنند بیاد داشته باشند که دشمن به همان منطقه تکافو نکرده و هر روز دو قدم به پیش آمده و برای تسلیمی منطقه دیگری جنگ و مذاکره خواهد کرد و بعید نخواهد بود که روزی این سازش ها و عقب نشینی ها، دشمنان صلح و آرامش جهانی را چنان جسور نماید که در مورد تسلیمی کابل ، واشنگتن و لندن هم به مذاکره به پردازند و بگویند که اداره امور آن مناطق را هم به شوراها ی ما بسپارید.

طوریکه در طی چند سال گذشته شاهد بوده ایم آنانی که بنام مبارزه با تروریزم آمده بودند تاکنون کوچکترین صدمه به پیکره این پدیده خیالی شان نرسانیده اند. در همه جنگ های که تا کنون صورت گرفته بجز اینکه مردم بیدفاع افغانستان بشهادت رسیده اند و خانه های شان ویران شده است و یا اینکه طالبانی از رده های بسیار پائین کشته شده اند ، به رهبری طالبان و القاعده کوچکترین ضربه وارد نیامده است.  همه رهبران طالبان صحت و سلامت و چاق و چله تر از گذشته یا در زیر بیرق امریکا در قندهار زندگی مینمایند و یا هم در زیر بیرق مشرف در کویته و وزیرستان. آیا مبارزه با تروریزم همین است که افراد ملکی و عساکر بی درجه دشمن کشته شوند و رهبران شان بنام های میانه رو و ... با مدعیان این مبارزه بر سر یک دستر خوان به نشینند و مشترکا این ملت بدبخت را بیشتر از پیش بدبخت نمایند؟.

کار شیطان میکند نامش ولــی
گرولی این است لعنت بر ولی

علت و اهداف سیاست های کنونی در معامله و سازش با تروریستان و نمایندگان مافیای مواد مخدر در هاله از ابهام قرار دارد و فهمیده نمی شود که این به اصطلاح پیام آوران صلح و دشمنان به اصطلاح تروریزم چگونه به این سازش های ذلت بار و این معاملات افتضاح آمیز تن داده اند.  با وجودیکه در مورد علل و اهداف اصلی این سازش ها و معامله گری ها چیزی را بدرستی نمیدانیم ، اما میتوانیم اهداف و علل این سازش ها و معامله ها را نتیجه یکی از عوامل ذیل بحساب بیاوریم.

1- شاید امریکائی ها و همکاران شان در جبهه سیاسی و نظامی در مقابل پدیده خیالی بنام تروریزم به شکست مواجه شده باشند و حالا به خاطر جلوگیری از افتضاح بیشتر تن به سازش و ذلت داده باشند. حالا اگر این نظریه حقیقت داشته باشد و سازش ها و معاملات کنونی ناشی از شکست های سیاسی و نظامی امریکا و متحدینش بر علیه جبهه طالبان پاکستانی باشد بهتر خواهد بود که قوای خارجی حق شرکت مردم افغانستان در دفاع از کشور شان را به پذیرند و آنانی را که در دوران هجوم روسها و پاکستانی ها از کشور دفاع نموده اند بگذارند که حالا هم از استقلال کشور خود دفاع نمایند.
2- علت دوم این سازش ها و معامله گری ها میتواند مربوط به رفع شکر رنجی های ایجاد شده بین تروریستان و حامیان شان باشد چون این ها باهم دوستی و ارتباط دیرینه دارند و این های که امروز تروریست نامیده میشوند بوسیله همین های که امروز خود را مدافعین دموکراسی و حقوق بشر اعلام میکنند در جهت کشتار مردم و ویرانی کشور ما ایجاد و حمایت گردیده اند. همه بیاد داریم که وقتی همین طالبان دست به هر جنایتی از قبیل کشتار و ویرانی و نسل کشی و سوختاندن خانه و کاشانه و باغ و حاصلات و زراعت مردم، میزدند ، مدعیان حقوق بشر و صادر کنندگان دموکراسی حتی کوچکترین حرفی هم ازین جنایات بزبان نمی آوردند و از همه این جنایات اغماض مینمودند. حالا فکر میشود که هر دوطرف به اهداف از پیش تعیین شده دست یافته اند . شاید به همین دلیل باشد که حالا تروریستان و حامیان شان به گذشته ها صلوات میفرستند و همدیگر را به آغوش میکشند و با سخاوت تمام سرزمین ستمکشیده ما را بین هم تقسیم و معامله مینمایند و در جهت رسیدن به اهداف بزرگتری خود را آماده مینمایند. اگر علت دومی عامل سازش ها و معاملات اخیر نباشد پس میتوان گفت که شاید علت اولی دلیل این سازشکاری ها باشد. 
3- شاید بازیگر اصلی صحنه که ایجاد کننده همه این مصائب است حلقات مافیائی رژیم های منطقوی و فرا منطقوی باشند و همه این صحنه سازی ها از ایجاد طالبان و القاعده تا مفکوره جنگ با دشمن فرضی بنام تروریزم و دوامدار ساختن جنگ و امتیاز دادن های کنونی که با فروش وجب وجب از سرزمین عزیز ما آغاز گردیده است در دست قدرت غیرمرئی دیگری باشد که از اوضاع سود میبرد و دولت های بزرگ و کوچک را گاهی بعنوان مبارزه با تروریزم و گاهی هم در دادن امتیاز ها برای حفظ بی ثباتی همانند ابزار های مورد استفاده قرار میدهد تا بر قدرت و منفعت خود بیافزاید.

اگر علت سومی واقعیت داشته باشد باید به تصفیه حلقات مافیائی از داخل دولت ها اقدام جدی و اساسی صورت گیرد که در افغانستان میتوان از زیر ریش بابای ملت و یونس قانونی شروع کرد یعنی بدستگیری آقای ولی کرزی و عارف نورزی پرداخت و حلقات بهم پیوسته داخلی و خارجی شانرا اگر واقعیت داشته باشد متلاشی کرد.  این کار در صورتی ممکن است که حلقات مافیائی تعیین کننده سیاست های سازش کارانه و معامله گرانه کنونی نباشند.

بهر صورت از آنچه گفته آمد میتوان به این نتیجه رسید که باید برای حل معضله جاری کشور ما قدم های اساسی برداشته شود تا بدین وسیله این مشکل منطقوی و بین المللی بطور دائمی حل و فصل گردد . یکی از بهترین راه های رسیدن به این آرزو موقع دادن به ملت مسلمان افغانستان است تا در قسمت تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند، چون اجیرهای صادراتی کشور های غربی که بنام افغان و روشنفکر و تکنو کرات به کشور ما وارد شده اند در طی پنج سال گذشته کاری را بجز از ایجاد نفاق و زر اندوزی از پیش برده نتوانسته اند و خیلی بجا خواهد بود که ولو برای مدت اندکی (شش ماه تا یکسال) هم که شده به ملت افغانستان این چانس داده شود تا زمام امور را بدست گیرند و کشور را ازین ورطه خطرناک نجات دهند. انشا الله.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.