www.heratonline.com


شب بخیر رییس جمهور
مهسا طايع

امنیت قلب مساله تداوم یک حکومت است. اما امروز درکشور ما، درماندگی از جلوگیری رو به افزایش نا امنی، به اضافه درماندگی از ایجاد نظم و قانون، چند نمونه از مسایلی هستند که ریشه در بی کفایتی و بی درایتی دولت ما دارند.

این موضوعات از آن جهت توجه خاصی را می طلبد؛ که آثارشان مستقیما روی زندگی روزمره مردم بسیار مشهود است. مردم هر بامداد لحظه ای که ازخواب برمی خیزند، اقدامات دولت برزندگی آنان تاثیر می گذارد، و بدبختانه کسانی که در مجموعه مدیریت سیاسی کشور قرار گرفته اند؛ با بی مسئولیتی و خودنگری و یا طمع ناشی از فریب خوردگی شان که هیچ حد و مرزی راهم نمی شناسند، قویاً این موضوع رابه اثبات می رساند که با گذشت هر رو زامید های مردم یکسره درکام نابودی میرود و با این حساب رویای آرامش و امنیت که طبیعی ترین خواست مردم ماست، تنها به یک سراب مبدل شده است.

امروز و یرانی، نابسامانی و سر درگمی و ترس از فرداهایی نه چندان دور از طرفی مردم را احاطه کرده است و از طرفی مسئوولین ما همچنان به سوی خودکامگی پیشروی می کنند و تنها چیزی که در حافظه های مبارک شان استقرار نمی یابد، اینست که آنان از کجا و به بهای قربانی دادن کدام مردم زجرکشیده و چشم انتظار بر اریکه قدرت تکیه زده اند!

دولت به جای این که با اندکی بهره هوشی که خداوند نصیب همه بندگانش می کند، به سر و سامان این کشور و یرانه همت کند، هر روز بارگباری از شعار های تکراری ایکه چندان هم زیرکانه و هوشمندانه نیست، با ادعای حرکت به سمت امنیت و اقتدار با این سراب همه رابه طرف بحران میکشاند، و با اظهاراتی مبهم از ابتدایی ترین مسایل کشور، که به یقین برخاسته از فکر مبهم آنان است، هر روز ازمدار اعتماد و باور مردم دورتر و دورتر می شود. در هر مرحله ای ما شاهد به کارگیری رفتارهای ترفند جویانه ای بودیم که تنها به بحران های حاضر بیشتر دامن زده است. همانند کسی که بخواهد آب یک کشتی درحال غرق شدن را با آتشتی پر از سوراخ تخلیه کند؛ دولت مصرانه می خواهد توجه مردم را به آبی که ازکشتی تخلیه می کند جلب نماید. حال آنکه تحولات چند دهه اخیر به سیاسی تر شدن مردم انجامیده و این حقیقت از چشم آنان پنهان نمی ماندکه این کشتی درحال غرق شدن است.

ایفای چنین نقشی از طرف دولت برای مردم به شدت ملال آور و غم انگیز شده است. آیا آقای کرزی به عنوان فرد اول در راس دولت، حق داردکه به جای بهره جستن از فهم و درایت سیاسی و آینده نگری نسبت به تمام مسوولیتی که بر دوشش سنگینی می کند؛ درهرشرایطی به همه قضایای جدی و حساس کشور، پرداختی طنز گونه داشته باشد؟

چنین عملکرد هایی نه تنها یکی از نکته های گیج کننده ایشان است، بلکه یک بهت ملی را به وجود آورده است. مگر کسی می تواند این گونه بی پروا سرنوشت مردم دردکشیده ای مثل افغانستان را به بازی بگیرد واین اندیشه بی معنی را در مخیله خود بپروراند که علی الرغم چنین آشفته کاری هایی، ناجی مردم خویش است؟!

از طرفی دولت نتوانست قادر به ایجاد وفاق عمومی شود تا لااقل اینگونه بتواند خالیگاه های ذهنی و عملی اش را پرکند به گونه ای بی رویه و حتی حریصانه تر از پیشکسوتان خویش به تک روی متوسل شد. این موضوغ هم باعث شد تا عاقبت فاجعه بار و اجتناب ناپذیر تفرقه درکمین بنشید تا باری دیگر همه هست و بود مردم ما را درآستانه سقوط قراردهد. دولتی این گونه، باعث سرشکستگی ملی است.

اگر رییس جمهور ما با چنین فورمول وروش هایی باز هم خواب قدرت را می بیند، باید برایش شب به خیرگفت. زیرا این انصاف نیست که مردمی چنین شایسته، قربانی آشفته کاری های بعضی از صاحبان قدرت شوند، مردم استحقاقی شایسته تردارند.

به هرحال زمان، تجربه و تفکر منطقی این درس را در مکتب تاریخ آموخته است که آینده در گرو عملکرد های امروز است. اگر عده ای در خواب های خوش فرو رفته اند، فردا ها چشم های بیدار را می طلبد!

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.