www.heratonline.com


شش جدی سیاه ترین روز تاریخ
عبدالعلی نوراحراری- فریمونت ـ کالیفورنیا

هرچندکشورما درپیچ وخم ونشیب وفرازبسترزمان حوادثی بس مصیبت بار وناگواری راگذرانیده ومیگذراندو، روزهای ننگین وسیاهی راپشت سرگذارده ومیگذارد، ولی روزشش جدی روزی استثنایی است، که سیه ترین برگی رادرتاریخ کشورما رقم زده و ننگین ترین داغی را برجبین حزب «خلق» بویژه شاخۀ «پرچم» آن که درجبین سایی به آستانۀ کرملین تجارب طولانی دارد، پدید اورده است. روزی که طیاره های غول پیکرشوروی غرش کنان درآسمان کشور ماظاهرگردید وتانکهای زرهی وسایر ساز وبرگ نظامی آن کشور دههاهزار عسکرارتش سرخ رابه حریم کشورما سوق دادتادر گوش غلام حلقه بگوش خود حلقۀ دیگری بیاویزند وآزاده ملت ابرقدرت شکنی رابه اسارت گیرند، هرگز ازیاد نمی رود.

شام 6 جدی چه سیه شبی تاریک وشوم ونامیمون بود، شامگاهان بودکه صدای گوشخراش عبور ومرور تانک وتوپ از جادۀ دارالامان، اطراف ونواحی رابه لرزه افگند ولحظاتی بعدصدای انداخت مرمی های گوناگون بگوش رسید وستونهایی ازدود وشعله های آتش درآسمان منطقۀ دارالامان وتپۀ تاج بیگ نمودارشد. کس نمی دانست که اوضاع آبستن چه حوادثی است وباز بر سر وطن نیمه ویران ومردم بیچارۀ ما چه خواهد آمد. آنگاه که آوازگوشخراش وکریه ببرک کارمل از استیشن رادیوی تاجکستان یاازبکستان پخش شد وازمرگ حفیظ الله امین و جانشینی خود خبرمیداد، اوضاع روشن شدومردم سوگوار و ماتمزده را درسوگ وماتم واندوه بیشترنشاند، زیرا کشورمان عملا دراشغال ارتش سرخ درآمده وحالت مستعمرۀ شوروی رابخودگرفت.

فردای آنروزمصادف باجمعه وتعطیل عمومی بود، بنده که از فرط غم واندوه درگرداب مدهش افکارخودگیرمانده ودست پامی زدم، ناخودآگاه بالباس وطنی پیراهن وتنبان، پای پیاده ازمنزل خودواقع ده بوری بسوی کارتۀ پروان راهی شدم، مردم را در مسیر راه سرآسیمه وسرخورده وغمین واندوهگین یافتم، آنگاه که از گردنۀ باغ بالا گذشته به سه راهی کارتۀ پروان نزدیک شدم، گروه انبوهی رادیدم که دروسط آن سه راهی حلقه زده اند. تصورکردم کدام هنرنمایی «مداری وجمبوری» خواهدبود که مردم برای تماشای آن گردآمده اند، چون به جمع شان پیوستم به اشتباه خود پی بردم، هرچند ازمداری وهنرنمایی اش خبری نبود، زیرا«بزرگ مداری» در زیرچتر حمایت سربازان شوروی به «ارگ جمهوری» برده شده بود، ولی این حالت هم درنتیجۀ ساخت وبافت همان «بزرگ مداری» پدیدآمده بود. پسربچه های نوجوان سرخ وسفیدی که یونیفورم آراستۀ نظامی برتن داشتند دروسط قرارداشتند، که سردی هوا سرخی و سفیدی شان رادوبالاساخته بود و، مردم به دورشان حلقه زده وآنها را درمیان گرفته بودند.

آنهابزبان روسی سخن میگفتند ویکی از تماشاچیان که روسی وفارسی را آمیخته سخن میگفت، بعض کلمات شانراترجمه میکرد. ازگفتارشان چنین حدس زده می شدکه ایشان آمده اند تاکشور مارا از شر سربازان امپریالیسم امریکا و شوونیسم چین نجات دهند، البته کلمات امپریالیسم رابسیاربر زبان می آوردند. یکی ازحاضران که باچشم خریداری نظاره گرشان بود به دیگری گفت:«شیرپیره واری هستن»! این نوجوانان بیخبر ازدنیا، افراد ارتش سرخ بودند، ارتشی که جهان ازشنیدن نام شان برخودمی لرزید وخواب راحت را ازچشمان امریکایی ها واروپایی ها ربوده بود. این جوانان به پندارخودشان برای نجات مردم ماآمده بودند. فردای آنروز شنبه بود وحسب معمول برسرکارخود رفتم، من معاون مدیریت عمومی محاسبۀ باخترالوتنه بودم،اوضاع رادگرگون یافتم . پرچمی هاکه تاآنروز از شر«امین» نمی توانستندآزادانه نفس بکشند وخون دروجودشان خشکیده بود، رمقی دیگروجان تازه گرفتند و، ازشادی درپوست نمی گنجیدند وسرازپانمی شناختند.

ازسروصورت خلقی ها غم واندوه می بارید، سلاحهایی که برای اعضای خلقی داده شده بود، توسط پرچمیها جمع آوری گردید وپرچمی هااصطلاحات جدیدی بکارمیبردند. شوروی را «کشورشوراها» می خواندند وسربازان مهاجم شوروی را«قوای دوست» می نامیدند و«کشورشوراها» را «برادربزرگ» می نامیدند وبدان می نازیدند. اینکه برسرحفیظ الله امین چه آمد وچگونه به قتل رسید، هنوزسند قابل اعتباری وجود ندارد. این نگارنده که یک سلسله اسنادمحرم وسری کرملین راپس ازفروپاشی اتحادشوروی درکتاب «افغانستان واتحادشوروی» ترجمه وبه نشررساندم، به سندی که حادثۀ شش جدی وچگونگی قتل «امین» را افشاکند، دست نیافتم، این سند راروسها تاکنون افشا نکرده اند، البته روزی افشاخواهدشد. بنده نظربه تحقیقی که انجام داده ام، درمقدمۀ کتاب به روایت از دیگران نوشته ام : «حفیظ الله امین سرمست از بادۀ پیروزی بتاریخ 6جدی 1358 (12 دسمبر1979) درقصراقامتگاه خود واقع درتپۀ تاج بیگ دعوتی مجلل ترتیب داده بودکه درآن بعلاوۀ اعضای بیروی سیاسی حزب، و وزرا وخانمهایشان، برخی ازمستشاران شوروی نیزشرکت کرده بودند. درین دعوت دستگیرپنجشیری که پس ازمدتی اقامت درمسکو تازه بکابل برگشته بود، نیزحضورداشت. وی ازکمکها و مساعدتهای شوروی به «امین» نویدمیداد و «امین» از ورودقشون شوروی جابجایی آن درافغانستان یادمیکرد واقدامات شوروی رامی ستود وقدردانی میکرد واظهارمیداشت که هیچگاه همسایۀ شمالی ما ماراتنهانمی گذارد. سپس موقع صرف غذا فرارسید وبا سوپ شروع شد، فقط دستگیرپنجشیری ازخوردن سوپ پرهیزکرد و«امین» با شوخی گفت که آشپزان کرملین تو رانازدانه بارآورده اند. پس از صرف غذا بعضی مهمانان مرخص شدند ودیگران به اتاق دیگری راهنمایی شدند تاچای بنوشند، ناگاه اوضاع بهم خوردوحالت ضعف وبیهوشی بهمه رخ داد. پیش خدمتان امین رابه اتاق خوابش بردند و ازسفارت شوروی داکترطلبیدند، داکترمریضی اورا تسمم غذایی تشخیص دادوامین به استراحت پرداخت.»(باآقای دستگیرپنجشیری است که آیا می پذیرد ویا رد می نماید. مختصراًپاسخ بدهد.)

بساعت هفت ونیم شام همانروز ناگاه صدای انفجاراتی پی در پی اقامتگاه «امین» را بشدت لرزاند وسپس سروصدا وشیون و واویلا شروع شد. «امین» که دراثرتسمم درحالت نیمه خواب ونیمه بیداری بسرمیبرد، ازجاپرید وازخانم خود خواست که اسلحه اش را به اوبدهد، ولی پرتاب نارنجک مهاجمان به اومجال نداد واورا بر زمین افگند. لحظه ای بعد یکی ازمهاجمین بایونیفورم نظامی جسد بیجانی رابدقت معاینه کردوآنرا پشت برزمین خوابانید واز وی عکاسی کرد، سپس چندگلولۀ دیگرنیز بربدنش خالی کردتا وظیفه اش رابه درستی انجام داده باشد.» ازمرگ «امین» جنایتکار وشاگرد وفادار استاد نامدارمیگذریم وبه سراغ سربازان ارتش سرخ می رویم که درکشورماچه جنایاتی مرتکب نشدند وچه ظلم ووحشت وبربریتی انجام ندادند؟

اعتراف اغراق آمیزدولتمردان کرملین که یک وجب خاک افغانستان باقی نمانده که پای سربازشوروی بدان نرسیده باشد، خودگواه براین امر است. نیروهای شوروی به مدت نه سال به قتل وقتال وکشتارگروهی مردم ما و به سوختاندن مزارع وکشتزارها وبمباران خانه وکاشانۀ ما پرداختند، که حاصل آن یک ملیون کشته ونیم ملیون معیوب بی دست وپای وآوارگی ملیونها نفربه کشورهای بیگانه گردید. این فجایع هولناک وجنایات وحشتناک درطول مدت اشغال افغانستان ازسوی دستگاه حاکمۀ «پرچم» بیروی سیاسی، کمیتۀ مرکزی، پولینیوم های مسخرۀ حزبی وسایرمحافل ومجالس حزبی مورد استقبال قرارمیگرفت ودر روزنامۀ «حقیقت انقلاب ثور» بازتاب می یافت ، بعنوان کمکهای انترناسیونالیستی کشورشوراها، مورد تمجید وتحسین قرارمیگرفت وکسانی چون «ظاهرطنین» عضو کمیتۀ مرکزی ومسئول «حقیقت انقلاب ثور» آنهمه جنایات سربازان ارتش سرخ راتوجیه وتفسیرمیکرد وقابل مدح وستایش میخواند و مجاهدان سربکف وفرزندان راستین کشور را، اشرار وعمال امپریالیسم خطاب میکرد، خوانندۀ فرومایۀ که مسحورکمال وجمال جنایتکاران سرخ شده بود، در رثای مرگ سربازان شوروی آهنگ تراژیک میسرود وبیادشان اشک میریخت، آهنگ «بده بیری» به هنگ او مکرر از رادیو پخش می شد. سرانجام همان «اشرار وعمال امپریالیسمِ » به ادعای ظاهرطنین برارتش سرخ پیروز آمدند وآنان رابه شکست مفتضحانه مواجه ساختند و، پسران لینن وبرژنف را ازقدرت به زیرکشیدند وتارومار کردند و، زمینه رابرای فروپاشی ابرقدرت شیطانی شوروی مساعد ساختند.

درواقع ششم جدی 1358 که آغازتهاجم شوروی برافغانستان بود، سرآغازی برای اضمحلال وفروپاشی شوروی گردیدوباعث شد تاملیونها انسان ازسیطرۀ استبداد نظام دکتاتوری خودکامۀ شوروی رهایی یابند و، کشورهای اقمارشوروی به استقلال وآزادی برسند. متأسفانه آنانی که ادعای رهبری جهاد میکردند، برای کسب قدرت و زر اندوزی، چون گرگان گرسنه بجان هم افتادند ودیدیم که چه جنایتها نکردند، مملکت ویران شده رابیش ازپیش ویران کردند، اکنون هم درشورای نامنهاد «ملی» عضویت یافتند وبه ساز دیگران می رقصند وبه طعمۀ که بنام معاش وامتیاز برایشان میرسد ودرخفا به حسابات بانکی شان سرازیرمیشود، دین وآیین خودرا برباد می دهند.

هرکسی که به اندازۀ ذره ای احساس و وجدان داشته باشد، وبه خون یک ملیون شهیدگلگون کفن و درد ورنج نیم ملیون معیوب و معلول وآوارگی ملیونها هموطن به دیار بیگانگان ارجی قایل باشد، بایدبه نحوی از انحا نفرت وانزجارخود رانسبت به اعمال حکومت، دربارۀ بقدرت رسانیدن گماشتگان دیروزشوروی وامتیازدادن به ایشان اظهار وابراز نماید، که نمونۀ آن تقرر«ظاهرطنین» بحیث نمایندۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان درملل متحداست . اسلام ستیز دیروز ازمنافع مردم مسلمان کشورحمایت میکند ! زهی خجالت به چنین رئیس جمهور وکابینه وشورا وقضاء ! ایشان در پیشگاه خدا چه جوابی خواهندداشت وتاریخ درموردآنان چه داوری خواهدکرد؟ ! این نگارنده به سهم خود حمایل سیاهی رابطور سمبولیک از فاصلۀ دور دورگردن هایشان می آویزم .

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.