www.heratonline.com


حقایق تلخ ، تکاندهنده و تأسفبار جاری افغانستان
ویس ناصری ـ شهر اسن ـ آلمان
wais@nassery.de

تذکار :ـ مضمون ذیل را که خدمت تو خواهر گرامی و دلسوز و برادر دردمند و با احساس هموطنم تقدیم میدارم ، فقط شمه ایست از درد ها و رنج های بیکران و ناپایان هموطنان مظلوم ، محروم و محکوم من وتو که به حکم اجبار با وجود این شرایط سخت و مایوس کننده هنوز هم در آن دیار خونین زندگی مینمایند .

هموطنان مظلوم من وتو در داخل افغانستان به دست و پنچه نرم نمودن با دشوار ترین شرایط زندگانی در طول حیات خویش مشغول و مواجه اند ، چه درهیچ عصر و زمانی و تحت حاکمیت هیچ اداره و حکومتی ، در طول تاریخ پر نشیب و فراز وطن مان ، اوضاع سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی و فرهنگی کشور ما بدینسان آشفته ، لجام گسیخته ، نا عادلانه ، بحرانی و از هم پاشیده نبوده است .

در بعد سیاسی ـ افغانستان کنونی با در نظر داشت حضور قوتمند و گسترده نیروهای اشغالگر خارجی ـ کاملا" فاقد حاکمیت ملی ـ تمامیت ارضی و مشروعیت ملی و سیاسی میباشد ، چه اداره و اراده اصلی مطلقا" بدست بیگانکان بوده و تصمیم سرنوشت کشور مان در خارج از مرز های آن اتخاذ میگردد .

بنا" هر چه بنام آزادی ـ دیموکراسی ـ آبادی ـ بازسازی ـ نهاد سازی ـ انتخابات ـ تدویر لویه جرگه های متعدد ـ تحکیم حاکمیت دولتی و دیگر بازی ها ، همه و همه شعبده بازی های مضحک ، رسوا و مسخره اند ، چه نتایح نهائی و آخری آنها از قبل معلوم ـ معین و آشکار است .
سر من فدای یاری نکته دانی
که سخن نگفته باشم ، به سخن رسیده باشد


در ساحه اجتماعی نیز هموطنان ما بعد از سپری نمودن حدود بیست سال جنگ ـ باز هم دچار نتایج سوء جنگ ـ دربدری ـ مهاجرتهای اجباری ـ مشکلات تطابق با محیط ها و فرهنگ های بیگانه در خارج وتاثیر پذیری و اختلاط با آنها ـ انقسام ملت به اطراف مختلف درگیر جنگ ـ و بلاخره برگشت بوطن اصلی خویش افغانستان پس از سپری نمودن سالیان دراز دوری و هجرت و بیگانگی و ناهمگونی های ناشی از آن در میان آحاد مختلف ملت ـ خود در پهلوی دیگر عوامل ـ میتوانند نهایت بحران افزا باشد .

در بعد اقتصادی امروز افغانستان کاملا" به یک کشور مصرفی ، نه تولیدی مبدل گردیده است ـ کسر عظیم و عدم تناسب غیر قابل باور میان صادرات و واردات امتعه مصرفی در کشور ـ خود بیانگر شکست پلانهای اقتصادی اداره کابل را به نمایش میگذارد .

در پهلوی این عوامل ـ حاکمیت اقتصاد مافیائی ـ حمل و انتقال اموال بصورت قاچاق در تمام سرحدات و میدانهای هوائی کشور ـ حاکمیت گسترده ، غیر قابل باور و رسوای اقتصاد رشوه ستانی (ارتشأ) ـ در تمام تار و پود اداره بدنام کنونی و در تمام سطوح آن ـ چنان آشکار است که به اصطلاح مردم ـ رسوای خاص وعام میباشد و حافظه تاریخ و مردم مان بدین رسوائی و افتضاح ـ دولت ـ قضا و شورای را به خاطر ندارد .

در ساحه نظامی ـ اردوی وابسته و دستنگر بیگانه تحت شرایط موجودیت نیروهای خارجی در کشور ـ هرگز کدام ارزش و صلاحیت ملی نمیتواند داشته باشد ، چه در حالیکه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی وجود نداشته باشد و نیرو های اشغالگر حاکمیت مطلق بر زمین و فضای کشور داشته باشند ـ و هیچ کس نداند و جرئت سئوال را هم نداشته باشد ـ حتی بشمول رئیس اداره و وزیر به اصطلاح دفاعش ـ ندانند که روز چند پرواز نظامی از خارج به داخل کشور صورت میپذیرد و چند پرواز معکوسا" ـ . آنها چه را با خود میآورند و پرا با خود میبرند ؟

همچنان برنامه اصلی و حقیقی عملیات نظامی . سیاسی این نیرو ها واقعا" چه میباشد و واقعا" آنها چه اهداف کوتاه مدت و دراز مدت را دنبال مینمایند ؟ امروز به اعتراف خود سخنگویان و مسئولین وزارت دفاع در کابل ـ اردو افغانستان از نگاه داشتن تجهیزات سنگین و سلاح ثقیل مانند توپ و تانک و ماشین آلات محاربوی از یک سو و از سو دیگر با عدم داشتن طیارات جنگی نظامی عدم صلاحیت و اختیار در میدانهای هوائی نظامی افغانستان ـ مانند بگرام ـ شندند ـ قندهار و غیره ـ کاملا" از سوی آمریکائی ها ـ فعلا" زیر نام ناتو ـ خلع سلاح گردیده اند .

این در حالیست که بعد از سقوط رژیم کمونستی در کابل ـ در سال 1992 م ـ افغانستان با داشتن هزاران هزار تانک تی تی ـ روسی و صدها طیارات جنگی میک و غیره ـ یکی از زرادخانه های جهان بشمار میرفت ، اما امروز همه آن سلاح های جمع آوری شده توسط انگلیس ها و آمریکائی ها ـ یا کاملا" نابود گردیده اند و یا قسما" هم در دیپوهای نظامی در حالت فرسودگی قرار دارند .

اینست حال زار و اسفبار وطن عزیز و هموطنان مظلوم مان که بجرم آزادگی و بیگانه ستیزی ـ مورد سوء ظن نیرو های خارجی مستقر در کشور شان قرار دارند .

امروز افغانستان کاملا" از سوی بیگانگان اداره میگردد و دولت دست نشانده حامد کرزی واطرافیانش ـ بخاطر ارضای غرایز شهرت طلبی ـ قدرتخواهی و پول و زر اندوزی ـ به هر ذلت و دنائتی تسلیم گردیده اند و فرصت چند روزه قدرت را برای منافع شخصی شان مغتنم میدانند که این عمل بجز بربادی و نابودی وطن ما ـ کدام دست آورد و ارمغانی نخواهد داشت .

اینک نامه ء نهایت پر مغز و محتوا را که از برادر گرامی و نهایت عزیزم آقای طاها کوشان از کابل دیروز برایم توسط پست الکترونیکی ـ ایمیل نموده اند ـ چون حاوی مطالب و حقایق تلخ و تکاندهنده جاری کشور ما افغانستان عزیز است ، اینک منحیث یک امانت خدمت تو عزیز وطندوست ـ آزادیخواه مسلمان خود تقدیم میدارم تا خود از حقایق اوضاع زار و استخوانسوز وطن بیچاره خویش بیشتر آگائی یابی و آنرا با تبلیغات و پروپاگند های سرکاری و رسمی به مقایسه بنشینی و خود با وجدان بیدار و آگاه قضاوت نمائی .

آقای طاها کوشان یک نویسنده ء دانشمند ـ شاعر ـ ادیب ـ هنرمند و با حنجره زیبا خویش ـ آوازخوان با استعداد میباشند .
جناب طاها کوشان در شعر و مکتب های شعری ، پیرو و شیفته خداوندگار بلخ حضرت مولانا جلال الدین بلخی و عارف و ادیب و شاعر بلند آوازه نیم قاره هند ـ حضرت ابوالمعانی عبدالقادر بیدل دهلوی ـ حضرت حافظ و لسان الغیب شیرازی ـ سعدی خوش کلام میباشد .
بنده به دوستی و همکاری با چنین برادر گرامی که دریک خانواده علمی ـ مبارز و مشروطه خواه ـ نشو و نما نموده اند ـ کمال افتخار را دارم .
بجواب نامه محبت آمیز جناب طاها جان ، شعر شاعر گمنام و مسلمان بوسنیائی را که صد ها سال قبل سروده شده و برای من توسط دانشمند گرامی و هموطن جناب پروفیسور داکتر هدی مقیم کشور اطریش ـ سالها قبل رسیده است ـ تقدیم این برادر دانشمندم نمایم که : ـ

مکتوب جان فزای تو آمد بنزد من
چون خوانده گشت ـ برسر مژگان نهادمش
از ترس آنکه آب دو دیده بشویدش
از دیده بر گرفتم و برجان نهادمش


قابل یادآوری میدانم که چند ماه قبل ضمن صجت تیلفونی با جناب طاها جان کوشان در پهلوی دیگر مسائل و مطالب شعری و ادبی ـ بنده از براه اندازی یک سایت مستقل انتزنتی توسط این کمینه که هم سیاسیی باشد و هم علمی ـ اجتماعی و ادبی و فرهنگی ـ یادآوری نمودم که بنا بر ملحوظات و مشکلاتی تا هنوز این مأمول برآورده نگردیده است ، اما از آنجائیکه بنده منحبث یک خدمتگار مطبوعاتی وطن ـ از سالیان دراز با جرائد و نشرات مختلف افغانی افتخار همکاری را داشته ام ـ منحیث همکار دائمی هفته نامه وزین و عزیز امید و همچنان همکار جدید و تازه کار سایت مبارز و پر خواننده سرنوشت ( سایت انترنتی ) ـ این نامه ء تکاندهنده آقای کوشان را خدمت مسئولین این دو نشریه ملی تقدیم میدارم .

امیدوارم سائر هموطنان مبارز بخصوص مسئولین نشرات و سایت های مبارز ـ آزادیخواه و ملی مان با نشر و پخش این نامه ـ در تنویر افکار هموطنان خویش ما را منت بگذارند . انشأ الله
با عرض ارادت ـ ناصری

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.