www.heratonline.com


تقرر «ظاهر طنین»و واکنش خشمگینانۀ مردم
عبدالعلی نوراحراری- فریمونت ـ کالیفورنیا
سايت سرنوشت

موضوع مهمی که امروز جراید وتلویزیونهای افغانی رابخود مشغول داشته ودر محافل ومجالس وحتی مساجد افغانها باخشم و نفرت وعصبانیت ازآن صحبت میشودومحکوم میگردد، خبرپیشنهاد تقررآقای ظاهرطنین بحیث سفیرکبیرونمایندۀ دایمی افغانستان در مقرسازمان ملل متحد درنیویارک است. اینکه چنین فردمعلوم الحال و شناخته شده که عمری در راه اشاعۀ فلسفۀ مارکسیسم لیننیسم و در جهت تحقق آرمان حزب پرچم ازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نکرده تا مقرب ببرک ونجیب قرارگرفته، به چنین مقامی برگزیده میشود، واقعا تأسف بار و دردآور است

اینها همه ازدستاوردهای دولت اقای کرزی است، که در پهلوی دستاوردهای فساد اداری، استفاده جویی های بی رویه، اختلاسات ملیون دالری، زیرزدن های کمکهای کشورهای خارجی، ایجاد بی امنی وقتل وقتال وکشت وکشتار وصدهادست آورمهلک وکشندۀ دیگر، این دستاورد جدید را به ارمغان آورده است.

آقای کرزی ازآوان بقدرت رسیدن خودچنان بیکفایت مآبانه عمل کرد، که اگرقرارمی بود همچون جایزۀ صلح نوبل، جایزۀ بی کفایتی هم به بی کفایتان جهان داده میشد، وی یگانه برندۀ آن می بود ! ثمرۀ این بی کفایتی را ملت ما باگوشت وپوست وخون خود احساس میکنند وطعم تلخ آنرامی چشند، وراه برون رفتی یافته نمی توانند، جز اینکه به جبهۀ مخالف بپیوندند وآب به آسیاب طالبان سرازیرکنند!

دردا ودریغا که چنین شد، زد وبندهای عجیب وغریبی که قبلا درزیرپرده صورت گرفته، اکنون از پرده بیرون می افتد وچون خنجری برجگر ملت فرو میرود.

ملتی که حدود یک ونیم دهه در برابرحکومتهای دست نشانده وقوای اشغالگرشوروی مردانه وجانانه رزمید، وبه بهای خونهای پاک ملیونها شهید وزخمی خود وآوارگی ودربدری ملیونهامردم خود توانست هیولای کمونیسم را ازمیان بردارد و، اتحاد جماهیر شوروی را متلاشی نماید، وپرچم وپرچمیان را به خاکدان بنشاند، آیا تصور میکرد یادرخواب می دیدکه روزی فراخواهد رسید که یک کمونیست ازیک آستین چپن کرزی سربدرکند وعطسه زند و وزیرخارجه شود ! وسپس کمونیست دیگر ازآستین دیگرش چهره بنماید وبحیث سفیرکبیر ونمایندۀ ملت مجاهدافغانستان درملل متحد برگزیده شود؟ ! حاشا ثم حاشا ! هرگز نی ! هرکز نی !

آیاتصورمی شد وحتی کس درخواب میدیدکه روزی آقای خلیلزاد بحیث سفیرامریکا درکابل بیاید وهمه کاره شود، وحتی پادشاه راتهدیدکند که خودش راکاندید نکند واورا «بابای ملت» بخواند؟واکنون دردستگاه چنان قدرت داشته باشدکه هرچه خواهر زاده وبرادرزاده وکاکا وماما دارد، به سفارت وسکرتریت سفارت برساند؟! آیا بعیدخواهدبود که روزی برسد که«بوبوی ملت» را نیز ازمربوطین خود جا بزند؟

آه مظلوم به سوهان ماند گر خود نبرد برنده را تیز کند

مسیری که آقای کرزی درپیش گرفته، کشوررابه جنگ داخلی وسرانجام به تجزیه خواهدکشانید، که خدا ازچنین روزی نگه دارد . برمنورین واهل قلم است که اختلافات راکناربگذارند و چارۀ بیاندیشند تا کشور ازین مصیبت نجات یابد . /

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.