www.heratonline.com


نشرات مبتذل
نو شته نذ یر ظفر ایا لت ورجینا امریکا
سایت خاوران

بار ها از طریق رسانه های گروهی ووب سایت های معتبر انتر نتی و بعضی از جراید و مجلات برون مرزی در مورد نشرات شبکه های به اصطلاح تلویزیونی مطالب و انتقاد های صورت گرفته و هر همو طن و نو یسنده عزیز ما ابراز نظر نموده اند که متا سفانه به غیرت آن غیرت مندان هیچ نوع تا ثیری ندارد چون ایشان عاری ازین صفت اند.

افزایش روز افزون این شبکه ها و رویکار آمدن چهره های کری و مختلف روی ما نیتور ها با و جو دیکه خسته کن است پاسخ گوی بعضی از سوالاتیست که در اذهان همه خطور میکند؛ اینها کیها اند؟ چرا روی ما نیتور ها ظاهر میشوند؟ آیا از چهره های تلویزیونی بر خورداراند؟ آیا مردم با اینها بیننده هستند؟که مختصرا در مورد آنها مینگارم:-

اولا باید عرض کرد که این ها همه مها جرین هستند که به اصطلاح خود شان ترک وطن نمودند و به اصطلاح خود شان کمو نیزم در وطن مستقر شده بود این ها وطن را در کام کمو نیزم رها کردند و مردانه وار آمدند و در خارج از کشور متو طن شده اند؛ طوری که اهل بینش و اهل سیاست میدانند کمو نیزم در آن وقت حتی در اتحاد شوروی سابق مستقر نشده بود شوروی در آستانه استقرار سو سیالیزم قرار داشت که آنهم عملی نشده بود و چگو نه کمو نیزم در افغانستان آمده بود که از گفتار خنده آور است و همه آنانیکه به این واژه و اصطلاح سیاسی آن مطالعه دارند میخندند؛ به هر حا لت مهاجرت ها عوامل سیاسی و دیگر مشلات را در قبال دارد که تعدادی از هموطنان و دانشمندان ما بر حق سفر کرده اند و باید میکردند منظور من تنها صحبت بالای این تیکه داران وسایل ارتباط جمعی امروزی است نه اینکه کی چگونه مها جر شده؛ آیا این ها در ز ما نی که کمو نیزم که خود شان مینا مند؛ شلاق کفر را بر پیکر وطن میزد این غیرت مندان نمیتوانستند یک شبکه را ایجاد کنند و نشرات را مقابل به اصطلاح کمو نیست ها ادامه بدهند وز ما نی که طا لبان زیر چکمه ها ی تعصب همه را لگد کوب میکرد این مدافعین صادق کجا بودند تا میگفتند و انتقاد میکردند و حا لا که دولت اسلامی به اساس انتخابات خود شان روی کار آمده؛ نشرات شبانه روزی دارند و با خود مخا لفت دارند زیرا خواست خود شان انتخابات و رویکار آمدن چنین دولت بود؛ دیگر این که وطن از پیکر کمو نیست ها پاک شد سیستم دولتی و رژیم هم تغییر خورد جناب شان چی میکنند در خارج از وطن لطف کنند در اعمار وطن سهم بگیرند و تشریف ببرند ؟ راستی که سیل بین عقل چهل وزیر را دارد از عقب ما نیتور های اجیر با لفاظی های میان تهی همه را مورد تعقیر و تو هین قرا مید هند و دوست و دشمن را نمی شنا سند این ها همان خفاشان کور اند که در هر لحظه به دیوار های نا امیدی میخورند و بال شان می شکند.

عده این تیکه داران چند ین بار رفتن تا مو قف دولتی در وطن حا صل کنند دیدند که چیزی حاصل نمیشود دو باره فرار را بر قرار تر جیع دادند و آمد ند اگر تنها در مورد نشرات ایشان صحبت کنیم از لحاظ ژورنالیزم کفر مطلق است این یک ابتذال است نه نشرات به هیچ یک از ژانر یا سبک و روش ژور نا لیزم عمل کرد اینها استوار نیست و این ها از سواد ژور نا لیزم بی بهره اند و بخا طر اجرت پس پرده یی و ایفای وظایف مخفی با وجودیکه میدانند تقریر ندارند و از تحریر محرومند به روی ما نیتور ها کشانیده میشوند و هر لحظه بر طویله مغز شان ثم میکو بند , و با گفتار و رفتار جلف به اذیت اذهان بیننده می پردا زند.برای قضاوت بهتر شما نشر آهنگ ها و نمایش نامه های شان را نیز ببینید و با دیگران مقا یسه کنید.( چه درد آور است)

نمایش این عا لی جنا بان در ما نیتور ها د لا یل ز یاد دارد از آن جمله یکی شهرت پیدا کردن در بین مردم است و کسب شهرت مطبو عاتی که بعدا بکار بادار های شان میا ید از دلایل دومی است و یک تعداد شان هم به اصطلاح عا میا نه (خیال پلو ) داردند که این خواب ها را باید به آب های ایستاده و متعفن تعبیر کرد این ها با زیرکی های خاص که خصلت خواجگان شان است؛ میخواهند در روند انتخا بات بعدی و پار لمان بعدی حصه بگیرند.که هر روز عمل و گفتار شان آیینه دار معرفت شان است.

چرا یک تعدادی به این ها زنگ می زنند و سوالاتی را مطرح میکنند؛ مسلم است که هر کس با شنیدن صدای خود یا تصویر خود از یک رسانه خوش میشود و تعدادی زیاد مردم علاقه به دیدن تصویر و شنیدن صدای خود دارند؛ اینها دوستداران گرداننده گان این شبکه ها نیستند و تعدادی دیگری هم افراد و اشخاص خاص خود شان است طوری که دیده اید قبل از اینکه تلفون کننده صحبت کند گرداننده نام وی را میگیرد چون قبلا بند وبست با هم کرده بودند و گرداننده فورا وی را می شنا سد و به نا مش صدا میزند این کار خودش جوابگوی بعضی از سوالات است.

گفتار قاطبه ازین اجیران به دو مو ضوع خلاصه میشود :-
مذمت دولت های سا بق و انتقاد دولت فعلی که ما نند دول ارد یکی پی دیگری تکرار میاید و ایشان از زمان پادشاهی محمد ظاهر مر حوم تا حکو مت آقای کرزی می تازند و اظهار بد بینی میکنند یعنی هیچ دولت تا کنون به خواست ایشان برابر نیست زیرا خود شان در آن چو کی بزرگ ندارند و ضربالمثل معروف است که گفته اند دستش به آلو نمی رسد میگو ید آلو ترش است اینها همان آلو دزدان اند که در باغ آمده اند و حتی آلو هم گرفته نتوانسته اند؛ این نشراتی ها یا این گرداننده گان که بسیار بد میگردانند؛ گا هی از برادران ایرانی تقلید میکنند که اصلا همان تقلید راهم درست نمی توانند زیرا بعضی اوقات تقلید بزرگتر از ابتکار است و از اینها انتحار است.؛ ایرانی ها بر نامه های جا لب دارند وعفت بیان را مراعات میکنند و من شخصا هیچ بر نامه شان را ندیده ام که کسی گرداننده را فحش بد هد ابدا چنین نیست وبرادران ایرانی اگر دولت شان را انتقاد میکنند اول اینکه از لحاظ سیاسی و ایدالوژی مخا لفت دارند و اکثر آن ها تا کنون نظر به مشکل سیا سی به ایران نرفته اند اما این مقلدین برای گر فتن چو کی و خریدن زمین و پس گر فتن خانه هاو کرایه خا نه هایشان مثل بس های شهری در عبور و مرور هستند و با دولت فعلی کدام مخا لفت ایدالو.ژیک ندارند پس درست هویدا میشود که حلقه های غلا می زیور گوش های شان است که میخواهند این حلقه ها را وسعت داده به دست و پای همو طنان ما زنجیر برده گی کنند که انشا الله این بار کج به منزل بادار های شان نمی رسد.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.