www.heratonline.com


ازمیان کومه های شالیزار
سیدنورالحق صبا


قریهء کوچک ما
ده پربارانیست
روستاییست پراز همهمهء طوطی ها
کوچه باغش همه شب
لب بلب ازنفس نای شبانان جوان
لب رودش همه سال
تازه از خندهء پربرکت آب

بچه های ده ما
حرمت مزرعه را میدانند
تابجاییکه بهرساقه عنایت دارند
وبهر غنچه گکی ، غنچه گکی از لبخند

مردمان ده ما
بصفای گل اشک اند وصمیمیت صبح
آبی پاک هوای ده خود را هرگز
بادم سرد نمی آلایند

ده ما
مزرعهء عشق وصدا هست
وفضای ده ما
لحظهء نیست

تهی باشد از آهنگ سلام
مردمان ده ما
همگی می فهمند
که پرستو وکبوتر خوبست
وچکاوکهارا
که بهار ازفدم کوچکشان میریزد

دانه باید افشاند
مردمان ده ما
همگی میدانند:
کدخدا باید از ما باشد
کدخدا باید بیگانه نباشد با ما
کد خدا باید
که بداند حتما
پل وپلوان و گل وباغچه را
کد خدا باید پیوسته پرستار درختان باشد
وبگیر دایم
حق وحقابهء مظلومان را

ازکسانیکه به حقابه نمی اندیشند
کد خدای ده ما
هرگز وهیچ بدیوار نمی اندیشد
وبه چیزیکه ازو تفرقه رونق گیرد
کدخدای ده ما
معنی تفرقه را میداند
خطر فاصله را می فهمد
به همان زاغه قناعت دارد

بهمان کاسهء چوبین ولب نان جوین
او همیشه لب کرد
زیر چتر غزل غچی ها
مرد ومردانه بما میگوید:
بچه ها میدانید؟
آسمان زان شماست
وزمین
آب دریا ها نیز!
ماهیان را مگذارید بدام اندازند
جنگل ومزرعه را
هوش تان باشد با خواب نیالاید کس!
باغرا بیکس وتنها مهلید
مگذارید رگ جویش را
دست مرموزی ناگاه بخشکاند هان!
وکبوتر ها را
بگذارید که پرواز کنند
لاله ها را هرگز
مگذارید کسی دسته کند
تابیاراید سالون پذیرایی خویش!
لاله اینجا گل نیست!
لاله دستان بخون شستهء یاران شماست
گل خورشید ، همیشه
ز زمین کف دستان شما میروید
هان مبادا
بگدایی طلبید
از در خانهء همسایه خود!!

&&&

ده ما لب بلب از زمزمهء باران است
سنگ اینجا حتی
نفسش سبز ودراندیشهء سبزینه گی است
کوه ها حتی پشتاره بدوش
دشت ها زیر لحاف علف تازه
هوا سبز
ودرختان هرگز
باورم نیست بدانند
فصل پاییزی واندوه تهیدستی را
مهربانانه ترین واژه
صمیمانه ترین حرف
روی دفترچهء این خطه به نظم آمده است
نیست بامی که نروییده برآن
قامت سبز گیاهی ، گل یرخی ، ایدوست!
لحظهء بنشینی
دوردورت گل سوری وسمن می روید
همه جا پرقدم بارانست
بوی سیال نم وبرکت تاکستانست
ذرهء نیست تهی باشد ازاندیشه ء رشد
همه جا گرمیی رویش
همه سو نبض بهار

&&&

ای که از شهر بجان آمده ای
ای که از قحطی آیینه دلت سنگین است
کوله بار سفرت را بردار
پا بپای گل دختر ، گل سرخ
روبدرگاه ده ما بگذار...

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.