www.heratonline.com


نظرخواهي گالوپ : مسلمانان مخالف آزادي ودموکراسي نيستند
دویچه ویله 28فبروری 2008

دولت ايالات متحده امريکا از 11 سپتمبر به اين سو همواره تأکيد مي ورزد که افراطي هاي اسلامي به دموکراسي و آزادي غربي به نظر حقارت نگاه مي نگرند. اما تحقيقات دامنه دار انستيتوت پژوهشي گالوپ در ايالات متحده امريکا نشان داده است که عکس اين ادعا حقيقت دارد.

يک همه پرسي از 50 هزار مسلمان در بيشتر از 35 کشور اسلامي، همه اين گونه پيش داوري ها را زير سوال مي برد. اين همه پرسي در سال گذشته براي يک پروژه صورت گرفته است.

جيم کليفتون رئيس انستيتوت نظرسنجي گالوپ طراح اين تحقيقات بي نهايت جالب ا ست. او اندکي بعد از 11 سپتمبر سال 2001 به اين فکر جالب رسيده بود، او مي گويد:

"من شبي در مقابل تلويزيون نشسته بودم و در آنجا از رامسفيلد وزير دفاع سوال شده بود: اين مردم مسلمان اصلا ً چه فکر مي کنند؟ جواب فراموش نا شدني او چنين بود: اين را هيچ کسي نمي داند، نمي توان يک همه پرسي گالوپ به عمل آورد. سپس من به بهترين متخصصان ما در دانشگاه پرينستون زنگ زدم و پرسيدم: چه تعداد مسلمانان اصلا ً وجود دارند؟ آنان جواب دادند بيشتر از 1 ميليارد. بعد پرسيدم: مي توانيم نظرات آنان را حاصل کنيم؟ آنان جواب دادند: بلي."

انستيتوت گالوپ بعد از 6 سال با بيشتر از 50 هزار مصاحبه به اين باور است که مي تواند به پرسش رامسفيلد پاسخ گويد و همزمان بر بعضي ديدگاه هاي تنگ نظرانه و پيش داوري هاي غرب خط بطلان کشد. آيا مسلمانان به ويژه آماده پذيرش جهت گيري هاي ضد امريکايي هستند؟ جواب داليا مجاهد از مرکز گالوپ براي تحقيقات براي مسلمانان "نه" است. او که اين تحقيقات را اداره مي کند.، مي گويد:

"7 در صد جمعيت مسلمانان در سراسر جهان 11 سپتمبر را توجيه پذير مي دانند و ديدگاه هاي ضد امريکايي دارند. 93 در صد يعني اکثريت جمعيت مسلمانان از نابود شدن زندگي انسان هاي بيگناه سخن مي گويند و اينکه خداوند قتل را ممنوع قرار داده است. عده از آنان به عنوان دليل به آيه از قرآن استناد مي کنند که اکر کسي يک انسان را به قتل رساند، گويا تمام انسان ها را به قتل رسانيده است."

اين امر به نويسندگاني که اين همه پرسي جهاني را به عمل آورده اند، نيز غير منتظره بوده است: گروه هاي با ديدگاه هاي افراطي در اعتقاد مذهبي شان از حد اوسط مردم تفاوت ندارند، اما برعکس اين گرو ها در مقاسيه با جمعيت اکثريت ميانه رو، بيشتر آموزش ديده و متنعم تر هستند و حتي از تغييرات دموکراتيک در کشور شان استقبال مي کنند – اما به آن ها باور ندارند.

در حاليکه اکثريت مسلمانان به عنوان بزرگ ترين غم شان، امنيت شخصي و اقتصادي را ذکر مي کنند، آن 7 در صد با ديدگاه هاي افراطي از حاکميت خارجي، از سلطه و يا اصلا ً اشغال کشور شان به وسيله ايالات متحده امريکا نام مي برند.

نظريه ديگري که به جهت گيري هاي افراطي کمک مي کند، بوش رئيس جمهور اندکي بعد از واقعه 11 سپتمبر آن را بيان داشته است:

"امريکا از خود سوال مي کند که چرا آنان از ما متنفر هستند؟ آنان از آزادي هاي ما، آزادي دين و مطبوعات متنفر هستند، از حق انتخابات ما، از حق تشکيل اجتماعات ما و از اختلاف داشتن در نظرات ما."

سوال اين است که چه مانعي بر سر راه يک رابطه خوب از نظر جهان اسلام موجود است؟ خانم ديلا مجاهد به نتايج همه پرسي نگاهي مي افگند:
"آنچه که به خصوص موجب ناراحتي مسلمانان از جانب غرب مي گردد، اين احساس ا ست که عقيده آنان و معتقدين آنان مورد احترام قرار نمي گيرد. فقط شمار کمي يعني 16 در صد ميانه روان و فقط 12 در صد افراطي هاي اسلامي به اين نظرند که ملت هاي غرب ارزش هاي اسلامي را به رسميت مي شناسند. غرب چه بايد بکند؟ جوابي که اکثرا ً شنيده مي شود، اين است: بس کنيد برمسلمانان به ديده حقارت نگريستن."

عنوان کتاب همه پرسي گالوپ چنين ا ست: "چه کسي به نمايندگي از اسلام سخن مي گويد – يک ميليارد مسلمان واقعا َ چه فکر مي کند" - تمام کتاب از جواب به اين پرسش ها مملوست

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.