www.heratonline.com


دعائیه بخاطر جناب کرزی
محمد ماهر سامي

یارب مباد کرزی ما بی اثر شود
در راه چار کلاه رود حیله گر شود

یارب مباد در پی تزویر ره کشد
خلق خدا ز فتنه او دربدر شود

در پیشگاه ملت افغان شود خفیف
تبعیض پرست وقوم گرا، پر خطر شود

طالب و قاتلان همگی عفو میشوند
شرع مبین نه بهر جزا در نظر شود

فخر وطن ز روی عداوت رسد بقتل
با این دسیسه مردم ما خون جگر شود

یارب مباد خون شهیدان رزمگاه
در چشم این ریاست فعلی حقر شود

یارب مباد دست دسایس رود به پیش
قانون مملکت که به تحریف در شود

رشوت به بار عام طلب میکنند به زور
جور زمان برای همه این قدر شود

امداد های واصله به بلیونها رسید
راه خروج ز بانک گرفت و هدر شود

بازش وطن به مجمر آتش شود بدل
اقوام کینه ورز و خودش ره سپر شود

دوری سزد ز طالب و از حزب گلبدین
ورنه فساد و آتش و کین شعله ور شود

گیرد اگر که خصلت ضحاک مار دوش
در بین ملک مفتضح و مفته خر شود

باید رعایت همه اقوام شود به عدل
در خیر خلق کوشد و صادق اثر شود

یارب مباد اختر طالع شود نگون
صبح امید ز شام سیه تیره تر شود

آرامشی به پیکر ملت دوباره بخش
این روز تیره بگذرد ، این شب سحر شود

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.