www.heratonline.com


جامعه وجوانان
غلام ناصر خاضع

اين سومين مقاله اي است كه پيام محوري آن براي جوانان كشوراست جواناني كه درحوالي يك بحران عظيم وكثيرالاضلاع به دنيا آمده اند، درروزهاي دشواربحران، كودكاني نوپا بودند وامروز خواستها ، گرايشها وآرزوهاي نو ومتفاوت ازجوانان ديروزدارند وهمچنان موانع ، چالش ها ودشواريهاي نو را پيش روي خويش مي بينند.

يقينا نسل امروزدرمقايسه با نسل ديروزازشرايط ، انگيزه ، تجارب ، اميدواري ها ، امكانات ، آزادي ها وحتي درك متفاوت برخوردار است . بنابراين واقعيت، نمي شود درمورد جوانان ديروز وامروزطرزديد يكسان داشت ونسل امروزرا خلاف اصول جامعه شناسي درقالب هاوهنجارهاي مرتب شده به نسل هاي پيشين جاي داد وهرگونه هنجارشكني را خلاف موازين قبول شده ويا به عبارت دقيق تر وصحيح تر قبولانده شده ملي وبعضا مذهبي دانست . قبل ازپرداختن به را بطهً جوانان با جامعه ميخواهم رابطهً جامعه باجوانان را واكاوي نمايم .

عمدتاً رابطهً جامعه با جوانان ناشي ازباورهاي سنتي اي است كه فضاي محدودي را براي جولان عواطف واحساسات شورانگيز دوران جواني قايل است تا جائيكه حتي عدة يا ازروي عمد يا به خظا جواني را با جاهلي همرديف تلقي مي كنند.

بي ترديد جوانان درقياس با ميان سالان وكهن سالان ازتجارب كمتري به اقتضاي كمي اي سن برخورداراند اما اين بدان معنا نيست كه في المجموع همه ميان سالان وكهن سالان بلحاظ تجارب وبه تبع آن درك اجتماعي ، درجايگاه بلند تري نشسته باشند وهمه فرمايشات شان وثيقه وواجب التعميل قرارداده شود.

بخاطرعدم دسترسي نسل هاي گذشته به امكانات تعليمي وتحصيلي اصل فضيلت برتجربه نهاده شده بود وتجربه هم مبتني بر كبرسن . ازهمين رو جوانان دست كم درقضايا وتصميم گيري هاي اجتماعي وسياسي كنارنهاده مي شدند، نه مجال رأي ونظرداشتند نه خوداين حق را براي خود قايل بودند.

درفرهنگ سنتي – قبيلوي كشورما هنوزهم كماكان اين ديدگاه به مثابة ميراث شومي باقي مانده و جوانان ناگزيربايد به حكم حرمت به محاسن سفيدان حرف دل شان را فروخورند وعالبا بجرم صغرسن حتي ازابرازنظر درقبال تعيين سرنوشت شخصي شان مانند ازدواج هم محروم باشند.

هيجانات ، عواطف ، حس استقلال طلبي، قدرت تفكر مستقل وواقعگرايانه ، تثبيت هويت ، تمايل به تصميم گيري وتعميل اراده ازويژگي هاي جوانان امروزاند كه خواه ناخواه بايد موردعنايت جامعه قراربگيرند.

برخي محققين دورة جواني را دورة صميميت وازدواج مي پندارند كه جوانان بخصوص آنهاي كه مشغله تحصيلي ندارند ، پس ازعبورازنوجواني غالبا دردغدغة ازدواج وتشكيل خانواده هستند. راه هاي رسيدن به اين هدف كه دركشورما بسيار صعب العبورشده است چالش عمدة جوانان است .

جامعه بايد بادرنظرداشت اين مسائل بناي رابطه باجوانان را بگذارند. ديگرتوقع ابزار جنگ داشتن و درغياب شان درمورد سرنوشت شان تصميم گرفتن وتأكيد برادامة روابط سنتي باجوانان ، نه درگذشته معقول وعادلانه بوده است ونه درحال وآينده ممكن ومنطقي خواهد بود.

بناء جامعه قبل ازناگزيري ديدگاه خودرا درموردجوانان چه پسروچه دختربايد اصلاح بسازد وبداند كه آيندة مطمئن درگرو جواناني خواهد بود كه مستقل فكركنند، شوروهيجانات جواني شان به رسميت شناخته شود ،استعدادهاي شان درهمة عرصه ها بارورگردد، اقتضاآت عواطف شان به معيارهاي اصولي دين ، اخلاق ورواج هاي بسنديده تأديب وتأمين شود، درمسيرتثبيت هويت كه امروزدغدغة خاطر اكثر جوانان است كمك شوند ، اعتماد به نفس شان تقويت گردد، و درساختن زندگي جديد شان مورد مراقبت دلسوزانه وهمكاري مثبت قرارگيرند.

واما جوانان مسئوليت بيشتري درقبال جامعه دارند، اين عبارت رعب آوري نيست ونبايد باشد زيرا هرچه جوانان خودرا متعهد تر ومصمم تردرقبال جامعه بدانند يقينا درقدم نخست راه را براي بهترزندگي كردن خود هموارمي كنند.

اگرجوانان به مثابة قلب تپنده وبازوي متحرك جامعه وقت خود را عبث بگذرانندومرحلة طلائي عمررا به هرزگي ، هوسراني وبي مسئوليتي پشت سركنند، يقينا حق بزرگي ازخود را ضايع نموده وتلافي اي آن درهيچ زمان ومكان ديگري ميسرنخواهد بود. نسل هاي ديروزاگرخوب كردند واگربد، اين زورق شكسته را تا اينجا رسانده اند. اگردروغ وفريب وريا و ظلم و بيعدالتي وخيانت و غيره قاعده شده وراستگوئي وراستكاري و اخلاص وعدل وصداقت استثناء ،اگرفقرفرهنگي بيدادميكند، اگرميراثهاي نابخردانه هنوزگلوي جوانان را ميفشارند وصدهااگرومگرديگرمحصول نابساماني هاي است كه درين زورق شكسته براي جوانان بميراث مانده است.

بايد درسفرپرمخاطرة زندگي يا آنها را به درياي عدم افگنند وطرحي نودراندازند يا با مسئوليت گريزي با آنها كناربيايند وبه سفري نكبت بار ادامه دهند ويا باندانم كاري ، تنبلي ، ضعف اراده ، تقليدهاي بي مورد و رفتارهاي احساسي درسراشيبي عدم رهسپارشوند.

اينكه گفته ميشود طرحي نو به معني وداع با تعلقات نيست بلكه اصلاح وعقلاني كردن تعلقات است. برخي به غلط تصورمي كنند همة داشته هاي ديروزين مستلزم ترك كردن اند ، شرايط جديد انسان جديد با رفتارجديد وباورهاي جديد مي طلبد كه كاملا نادرست است بلكه شرايط جديد صرف نگاه نو وارادة نوميطلبد ودرايتي كه بتوان زمان وزمانه را با همة داشته هاي شان تسخيركرد.

تغيير منطفي، مطمئن وسود آوربراي دين ودنياي جامعه رسالت اساسي جوانان درشرايط موجود است وقتي خلاف درجامعه قاعده شده باشد وقتي اعتقادات با خرافات ممزوج شده باشد وقتي كرامت وفظيلت دراخلاقيات كمرنگ شده باشد واژة تغيير قالب تهي مي كند وكوهي از مشكلات پيش روي هرجوان كشورپديد ميآيد ، ليكن مسئوليت جوانان بسان باربرزمين مانده ، همچنان برزمين مي ماند.

معضلات جدي بسان گره هاي كور، دانش جدي ، عزم جدي وتحرك جدي مي خواهد كه مطمئنا اگرجوانان كشورما با كاربست استعداد ها وارادة قوي دست به عمل شوند مي توانند حتي براينهمه مشكلات قايق آيند ، برخي براين باوراند كه جوانان افغانستان فقط عزم قوي براي جنگيدن دارند اين يك ديد تجربي است كه ديده اند جوانان ديروز يك ابر قدرت را به زمين زدند بايد جوانان امروز اين ديدگاه را با انديشة صحيح درآميزند وفرداي صلح آميزوروشني را براي خود تدارك ببينند.

اگرحكومت يعني مجموعة ازانسانهاي شامل نهاد هاي دولتي دست به فساد اداري ورشوه ستاني مي زنند،اگرفقروبيكاري بيدادمي كند، اگرمواد مخدرزندگي خانواده هارا به تباهي ميكشد، وده ها مشكل ديگربر سرنوشت مملكت همچو افعي حلقه زده است تنهااميد به فرداي بهتر، درساية تدبرانديشمندانه ، تلاش بيدريغانه وفداكاري اخلاصمندانة جوانان تحقق يافتني است.واگرغيرازين فكري واميدي وجودداشته باشد بدون شك ابلهانه ونابخردانه است. حمايت نظامي وامنيتي ، كمك مالي ، عمراني ، دوائي ولوژستيكي با همه ملاحظاتي كه ازفرايند تطبيق آنها وجود دارد ازمنابع خارجي متصورومشهود است ليكن هرگز انسانهاي صادق باوجدان هاي كاري ومتناسب به فرهنگ جامعة افغاني را كسي به ما كمك كرده نمي تواندتا براي ما حكومت بسازند، جامعه بسازند واصلاحات گسترده بوجود بياورند.اين متاع حياتي فقط درآشفته بازاركشورقابل جستجواست.

سلوك انساني بامحيط، اخلاق حميده ، صداقت درگفتار وعمل مشاركت درامورخيروعام المنفعه ، احترام به بزرگان ،شفقت با خردسالان وكمك به مستمندان بيش ازهمه بايستة جواناني است كه به آيندة روشن وجامعة سالم باورداشته ومسئولانه واردعمل شوند.

اختتام كلام اينكه جوانان آگاه باشند كه اگرخود دست به اقدام نشوند فرداي شان ازامروزشان بسيارآشفته ترخواهد بود.جامعة جنگزده وفلكزدة مانند افغانستان فقط باعزم وارادة نسل نوين ساخته مي شود، گام هاي متين واستوارجوانان است كه آيندة مطمئن وباثباتي را به ارمغان خواهد آورد.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.