www.heratonline.com


شبکه های تلویزیونی اجیر
نوشته : نذیر ظفر - سایت خاوران

تلو یز یون با و جود یکه یکی از و سا یل ار تباط جمعی مهم است؛ در ضمن از جمله و سا یل ار تباط جمعی مصر فی نیز میبا شد که ا کثرا از طرف دو لت ها تا مین و تمو یل میگردد.

در کشور های غر بی اکثرا تلو یزیون ها در اختیار سر ما یه داران و کمپنی های بزرگ قرار داردکه روی اهداف خاص آنرا ا یجاد و مورد بهره برداری قرار مید هند؛ اما در قا طبه کشور های دیگر این وسیله ار تباط جمعی از طرف دولت ها تامین و کنترول میشود که در وطن عز یز ما پس از اعلام جمهوریت تو سط محمد داود برای اولین بار به نشرات امتحا نی آ غاز کرد که پروژه بزرگ آن تحت کار کشور دوست جا پان قرار داشت که با رویکار آ مدن رژیم جد ید و تحول ثور جا پان از اعمار تلو یزیون شانه خا لی کرد و اکثر کار مندان مجرب که آ موز ش مسلکی در جا پان و دیگر کشور ها دیده بودند؛ عده فراری شدند و عده یی به کار ادامه دادند که با و جود محدو دیت های تخنیکی الی 8 سا عت و بیشتر نشرات داشتند و نشرات شان نه تنها در همان وقت نمو نه بود بلکه تا کنون که نظر می افتد کمتر از کشور های همجوار ما می تو انند با چنان کیفیت نشرات داشته با شند.

نا گفته پیداست که همه کار مندان و دست اندر کاران تلو یزیون اعضای حزب نبودند ا ما همه بخا طر وطن کار میکردند؛ رژیم های سیا سی در ادوار مختلف تعویض میشود ا ما وطنپر ستی همیشه با قیمیما ند.

با رویکار آ مدن حکو مت مجا هدین تلو یزیون با کمی پا لیسی نشرا تی به کار خود ادمه میداد و قا طبه کار مندان در آن مشغول کار بود و با هجوم دولت قلابی طالبان این همه د ستگاه نشراتی فعال در اختیار طالبان قرار گرفت که ما شا هد اعدام تلو یزیون ها در اطراف و اکناف کشور در دوره سیاه و پر اختناق بودیم که این کار نماینگر بی بینشی افراد اجیر بود که مو جو دیت تلو یزیون هیچگو نه مخا لفت با عقا ید ندارد که طا لبان از شریعت مبرای نبوی استفاده سو نموده اند و تلو یزیون را یک پد یده ضد عقاید و مذ هب معر فی کرده بودند که نه منطق و نه عقل را باور بر این است؛ زیرا در اکثر کشور های اسلامی تلو یزیون قدامت بیشتر دارد نظر به افغا نستان و در کشور ایران همجوار مادر جمهوری اسلامی تلو یزویون نشرات مطابق جا معه اسلامی دارد و همچنان در عر بستان سعودی حتی نماز ها و منابر خطبا از طریق تلو یزیون شان نشر میشود پس واضح میشود که کار و عمل طا لبان مطلقا خلاف همه موازین اجتماعی و دینی بوده است با سقوط و فرو پا شی دولت قلابی طالبان در و طن عزیز ما تلو یزیون مر کزی کا بل دو باره به نشرات آ غاز کرد و متعاقبا تلو یزیون های دیگری نیز با دیگر و سا یل ار تباط جمعی پاه به عر صه وجود گذاشتند.که افزایش هر و سیله ارتباط جمعی خا لی از مفاد نیست و غنای فر هنگیست برای فرد فرد از همو طنان ما اما مشر وط به این که برای تنو یر اذ هان عا مه؛ حفظ فر هنگ؛ حفظ حا کمیت ملی و تما میت ارضی و نو امیس ملی قرار بگیرد و مصدر خد مات ارزنده باشد چه این نشرات در داخل کشور باشد و چه بیرون مرزی.

در شرایط فعلی نشرات بیرون مرزی چه از طریق جراید؛ مجلات؛ وب سایت های اینتر نیتی و رادیو تلو یزون با شد برای نسل جوان و تر بیت و آ موزش شان اشد ضرورت است چون اکثر این نو نهالان ما در کشور های خارج بد نیا آ مده اند و حتی به ز بان مادری شان درست مکا لمه نمی توانند و از عرف و کلتور و سننو عنعنات ما دور واقع شده اند و وسا یل ار تباط جمعی بیرون مرزی دین دارد تا بر نا مه های نشراتی را در تر بیت ایشان و آ شنا یی شان با زبان فر هنگ و سنن پسندیده ما ار زانی کنند.

مگر دریغا ! که این شبکه های اجیر فقط اهداف و مرام افراد و اشخاص عقب پرده را بر آورده میسازد و با قی همه را مصروف میکنند....

بیا ئید قضاوت کنیم ( قضاوت مسند پیغمبریست) و عاد لانه و بدون جهتگیری بر سی کنیم.

هدف این شبکه های تلو یزیونی چیست؟
آ یا نشرات آ نها مطا بق نورم های ژور نا لیستی است؟
آ یا همو طنان بیرون مرزی ما از آن کسب فیض میکنند؟

هدف ایشان فقط و فقط برآوردن اهداف اشخاص عقب پرده است که ایشان را تمو یل مادی میکند و هیچنوع نورم مسلکی ژور نا لیزم در کار آ نها و جود ندارد بخا طر یکه کار ژور نا لیستی به افراد با سواد و مسلکی و مجرب ضرورت دارد که ایشان فا قد همه اینها اند از جا نب دیگر وسایل تخنیکی مورد ضروت یک شبکه نشراتی را در اختیار ندارند و وقتیکه وسایل مجهز و مدرن تخنیکی نباشد و افراد ( شو قی اجیر) در کار باشد با ید بیننده بیچاره متو حش شود و هیچگو نه کسب فیض ازآن نمیکند چون بر نامه و جود ندارد و پلان نشراتی نیست نا چار با پخش آهنگ ها؛ گفتن فکاهی های بی خنده تکراری و تبصره های بیمورد وقت را پوره کنند.

اکثر این گرداننده گان که خود را نمایش میدهند و میخوا هند از خود چیزی بسازند و ازین کا نال های اجیر به حیث تر یبون انتقام جو یی مذ مت و عقده گشایی استفاده میکنند و غیر این که خود را حقیر تر میسازند و گروپ بیننده را ازدست مید هند کار مثمری انجام نمی دهند و اصل دیگر اینکه ایشان فلا صفه وقت اند در هر مورد؛ در هر مسلک و در هر مو ضوع بدون مسو ولیت صحبت میکنند که با عث ریزش عرق جبین علما و فضلا میشوند شما خود قضاوت کنید این ها در همه علوم ید طو لا دارند؟ هر بیننده که سوال میکند بدون آنکه با اشخاص خبیر و و مسلکی همان مو ضوع تماس بگیرند پاسخگوی همه مو ضو عات اند.

یا اینکه به اصطلاح مبصر سیا سی این چینل ها مثل آقای حسن امیری آنقدر عقده گشایی میکند که حتی کودکان در خا نواده ها با دیدن آن تلو زیون را خا موش میکنند؛ مایک و کمره مراعات ندارد و آ نچه با شد آنرا پخش میکند مخصو صا در نشرات مستقیم و نشرات مستقیم اکثرا در سرویسهای خبری؛ راپور تاژ های مرا سم خاص و حا لات فو ق العاده در جهان استفاده میشود مگر مقلدین ما تمام سا عات را که برایشان تمو یل شده از آن استفاده میکنند که واقعا شرم آور است؛ آیا بار ها همین گو ینده گان یا به اصطلاح گردانندهگان این شبکه ها از طرف بیننده مورد فحش قرار نگرفته اند؟ ما فحش دادن را غیر این که تا هید نمیکنیکم کار اوباش ها میدانیم که خلاف انسانیت و ادب است اما به این آقا یان گرداننده میگو هیم چرا بدست خود؛خود و دیگران را آزار مید هید؛ چه ضرور است منا ظره بیمورد شما با بیننده در مو ضو عات که اصلا وارد نیستید؛ شما با ید بدانید که ملیونها همو طن و همز بان شما کنار تلو یزیون ها نشسته سلیقه؛ صحبت و تمام حر کات شما را متو جه اند؛ شما باید بدانید که مهمان ملیونها خا نواده استید مگر بد بختانه بیننده و خا نواده های با عفت و عصمت؛ دشنام های رکیک شما را میشنو ند و شما بار ثا نی و ثا لث روی پرده ظاهر میشو ید بدون اینکه از تجربه دیروز استفاده کرده باشید.

این چینل ها با و جو دیکه بیرون مرزی نشرات دارند آنقدر عقبگرا هستند که از باور خارج میشود و گا هی با پخش مصا حبه با فالبین واوراد خوان که چگونه تداوی امراض را میکند و مو ضو عات از همین قبیل بیننده را به قرون وسطایی د عوت میکند وبر علم و تکنا لو ژ ی را فا تحه میخواند.؛ به عقیده من هنوز فا صله های ز یاد تا نشرات مستقیم داریم هنوز ما نشرات کا پی و ثبت شده دقیق نداریم و به نشرات مستقیم که با دشنام ها مملو است هیچ ضرورت نداریم در هر جا معه افراد و اشخاص مختلف و جود دارد تحمل پذیرش و برداشت هر فرد فرق میکند ما با همه نبا ید یکنوع بر خورد کنیم و اگر نشرات درست و با کیفیت از دست ما پوره نیست فی سبیل الله باید همین مبلغ را به وطن درد دیده ارسال کنیم و با اعمار مو سسات عامالمنفعه خدا و بنده خدارا خوشنود سازیم .