www.heratonline.com


نشر سريال هاى هندى اثرات منفى بر شاگردان مکاتب داشته است
زرغونه صالحی آژانس خبرى پژواک ، ٣٠جوزا

شمارى از معلمان اناث مکاتب شهر کابل شاکى اند که نشر زياد سريال هاى هندى و بعضى از برنامه ها در شبکه هاى خصوصىتلويزيونى کشور، اثرات منفى بر شاگردان مکاتب داشته است .

از مدتى به اينطرف در شبکه هاى تلويزيونى کشور، سريال هاى هندى با دوبله درى و يا پشتو طورى در شبکه هاى تلويزيونى کشور نشر مى گردد که با ختم سريالى در يک شبکه، سريال ديگرى در شبکه ديگر آغاز به و اين ترتيب، از ساعت شش و نيم شام تا ده شب ادامه پيدا مى کند.
درشبکه تلويزيونى طلوع ،پنج سريال هندى ( زمانى خشوهم عروس بود،امتحان زندگى،داستان هرخانه،تجارت هاى خانوادگى و جيت) در تلويزيون افغان يک سريال هندى ( دزد بغداد) ، درآريانا دو سريال هندى به نام ( حنا وکوم کوم ) ، در لمر يک سريال هندى ( د هرکور کيسه ) نشر مى گردد. اين سريال ها که شمارى از آن، هر شب و تعدادى هم هفته اى چند شب نشر مى گردد، ازطرف روز نيز تکرار به نشر سپرده مى شود.

داستانهاى اين سريال ها، عمدتاً روى مسايل وکشمکش هاى خانواده گى مى چرخد و موضوعاتى چون ارتباطات عاشقانه بين پسران و دختران جوان نيز در آن به تصوير کشيده شده است .

بلقيس عباسى معلم ليسۀ حبيبيه کابل، درنشستى که با اشتراک حدود ٥٠ تن از معلمان اناث مکاتب شهر کابل و شمارى از مسؤولين وزارت امور زنان امروز ٣٠ جوزا در آن وزارت تدوير يافته بود ، نشر اين سريال ها در شبکه هاى تلويزيونى را مورد انتقاد قرار داد.

وى گفت که شمار زيادى از شاگردان مکاتب، بيشتر وقت خود را به ديدن سريال هاى هندى مى گذرانند.
عباسى علاوه کرد : (( آن شاگردان لايق ماکه زياد زحمت مى کشيدند حالا بسيار تنبل شده ،دربين ساعت درسى هم درمورد سريال هابحث مى کنند. ))
به عقيدۀ وى، اگرجلو نشر همچو برنامه ها گرفته نشود، وضعيت جوانان ومعارف کشوربدتر خواهد شد.
همچنان بختانه رحمانى معلم ليسۀ ناهيد شهيد کابل در اين نشست گفت که سريال هاى هندى آنقدر مشکلات ايجاد کرده که حتى پسر ١٨ساله و دختر١٤ساله اش نيز حالا دربرابر وى بى احترامى مى کنند .

به گفتۀ وى ، دخترش مى خواهد که مثل پرينا ( دختر سريال هندى امتحان زندگى ) لباس داشته باشد .
رحمانى گفت : (( زمانى که مانع مى شوم ، گريه مى کنه و ميگه که مادرم ظالم شده و مره نمى مانه که لباس دلخواه خود را بپوشم . ))
وى از مسؤولين تلويزيون ها خواست تا به عوض نشر همچو سريال ها بيشتر به برنامه هاى آموزشى توجه کنند.
کبرا سليمى معلم ليسۀ افشار کابل نيز مى گويد : (( مه مخالفت بانشر سريال ها ندارم اما ازمسوولين تلويزيون ها ميخواهم که از نشر هر سريال در روز چند بار جلوگيرى نمايند. ))
وى از فاميل هانيز خواست که درقسمت تربيه اولاد هاى شان دقت نمايند ونگذارندکه اولادهاى شان بيشتر وقت خودرا به ديدن برنامه هاى تلويزيون ها بگذرانند.
جينا حيدرى رئيس معارف وزارت امور زنان درنشست امروزى گفت که از شوراى هاى محلى زنان نيز به آن وزارت در مورد شکايت ها رسيده است .
وى نيز از مسؤولين تلويزيون ها خواست که از نشرمکرر وبيش از حدسريال هاى هندى خوددارى وبيشتر برنامه هاى تعليمى را نشرنمايند.
نامبرده علاوه کرد که نشر مکرر وبيش ازحد سريال هاى تلويزيونى، سبب شده که بيشتر دختران وپسران از حرکات منفى ولباس ستاره هاى سريال هاى يادشده تقليد نمايند.

رئيس معارف وزارت امور زنان درختم اين نشست به آژانس خبرى پژواک ،گفت که به زودى غرض رفع اين مشکل ، نشستى را به اشتراک نمايندگان تلويزيون هاى يادشده ،مسؤولين وزارت هاى معارف واطلاعات وفرهنگ ،معلمان مکاتب واولياى شاگردان مکاتب تدوير خواهند کرد.

اين درحالى است که شمارى از فاميل هانيز از نشر مکرر سريال هاى تلويزيونى شاکى اند.
قدسيه عزيزى باشندۀ مکروريان چهارم کابل به آژانس خبرى پژواک گفت : (( حيران مانديم که همراى تلويزيون ها چه کنم؟بچه اول نمره ام که هميشه نمره بلند مى گرفت حالى بسيار نمره خراب مى گيره وهميشه فکرش طرف سريال اس وبس . ))

عبدالوهاب باشندۀ خيرخانه کابل نيز مى گويد که نشر اين سريال ها نه تنها که بالاى تعليم و تربيه اطفال و نوجوانان تاثير بد دارد بلکه به عقايد آنها نيز ضرر مى رساند. وى علاوه کرد : (( ديروز دختر خوردم را ديدم که يک گدى را مانند بت شانده بود و از او مثلى که در سريال هاى هندى از بت چيزى را طلب مى کنند مى خواست که او را در پناه خود نگاه کند. ))
همچنان وى نيز گفت که بيشتر دختران جوان با تقليد از سريال هاى هندى ،کوشش مى کنند که لباس هاى چون دختران سريال هاى هندى بپوشند. ))
عبدالوهاب علاوه کرد : (( اگر مانع اولادها از ديدن تلويزيون مى شوم ، گريان و غالمغال ميکنند، آدم مجبور ميشه که تلويزيونه روشن کند. ))
مجاهد کاکړمسؤول برنامه هاى خبرى تلويزيون طلوع و رئيس تلويزيون لمر قبلا درمصاحبه اى به آژانس خبرى پژواک در مورد گفته بود ، به دليلى که سريال هاى هندى نسبت به سريال هاى غربى بيشتر با فرهنگ افغانى نزديک است و مردم آنرا مى پسندند،آنرا نشر مى کند.

وى گفته بود: (( تلويزيون ما خصوصى و متکى به خود است ، سريال ها را به خاطرى نشر مى کنيم که سپانسر دارد ( تمويل مى گردد ) تا مصارف تلويزيون را از اين طريق پيدا کنيم . )) به گفتۀ موصوف ، فلم هايى که در افغانستان ساخته شده است به دليلى زياد نشر نمى کند که کيفيت پائين دارد و مردم به ديدن آن علاقه نمى گيرند.

وى در مورد اثرات منفى نشر تلويزيون ها گفته بود : (( چون هرچيز جنبه هاى مثبت و منفى دارد ، سريال هاى هندى نيز دارايى هر دو جنبه مى باشد و مردم بايد، از جنبه هاى مثبت آن استفاده کنند و اولادهاى خود را نيز متوجه اين امر بسازند. ))