www.heratonline.com


يادي وتسليتي در وفات نكومرد صاحبدل سيد عبدالحق فضلي
محمد مسعود رجائی
از سایت : سرنوشت

كوهي بودي وتكـيــه گاهـــــي بودي
دربارش درد ســـــرپـــــناهي بـودي
شب تا به ســـــراغ دل ما مــــي آمد
ولله پدرم ! چوقرص ماهـــي بــودي
" سخا"

---------------------------------------------------------------------

عشق تا در دل است كي بشود
مردنم هيـــچگاه بـــــاور من

جسم من گرچه گشت خاكستر
زير خاكستر است اخگر مـن

مرحوم سيد عبدالحق فضلي٬ نكومردي صاحبدل وسخنوري آگاه بود كه شب هنگام جمعه بيست وهشت جدي 1386 به عمر 82 سالگي در هرات چشم از جهان فروبست ودر گازرگاه مدفن پيرهرات(رح)به خاك آرميد.

شادروان سيد عبدالحق فضلي از آن فرهيختگان گوشه گزين بود كه بنا برفروتني عالمانه اش هرگز برآن نبود تا شهرتي داشته باشد،اما درتمام عمرپربارش با بزرگان فرهنگ وشعروادب٬ در خلوتش محشور بود وماءنوس.

مثنوي معنوي٬ ديوانهاي مولاناي بلخي٬ سعدي٬ حافظ ودگر ابرمردان شعروادب را عاشقانه همدم بود.هر ارزنده كتابي كه فراچنگ ميآورد٬ با ‌ژرف نگري خاصي به خوانش ميگرفت٬ ازان نكته ها برميداشت٬ دفترها مياندوخت و ميآموخت.

او شناختي ژرف از عرفان وعلوم اسلامي داشت٬ شناختي كه برصفاي دل ومعرفت موءمنانه اش ميافزود.

هموهرچند فروتنانه نميخواست بنام شاعر عرض اندامي نمايد٬ ولي هرگاه عاطفه شعري خامه به دستش ميداد٬ اشعاري ميسرود ونثري مينگاشت٬ كه سخن شناسان آگاه را به حيرت وتحسين بليغ واميداشت.


گاهي ازاو اشعاري در گذشته ها٬ درروزنامهء اتفاق اسلام به چاپ رسيده است وپخته سروده هايي چاپ نشده اي نزد فرزندان آن روانشاد موجود است٬ كه دست همتي ميخواهد تا تدوين وچاپش نمايد.

اين سخنور كم ميگفت وزياد ميشنود٬ محضر وصحبتش آموزنده بود وفيض بخش. بخانه اش كه ميرفتي يا سرگرم باغداري و گل كاشتن بود يا مصروف كتابخواني وياهم صداي دل انگيز قرآن خواني اش را از دور- از خلوت عبادت مخلصانه اش- به گوش جان ميشنيدي.از مدرسه شفقت وتربيت اين مرد باخدا فرزنداني قد برافراشتند، كه هريك به طريقي برخوردار از دانش وهنر وادب اند.

او رفت ونامي نيك ازخود به جا نهاد وجايش را دربين خانواده ودوستداران خالي گذاشت.يادش گرامي باد!

هيات رهبري واعضاي انجمن ادبي هرات، وفات اين گرامي مرد ادب شناس را ضايعهء فرهنگي ميدانند وبه محترمان سيد ضياء الحق سخا٬ سيد نورالحق صبا٬ سيد معيدالحق موحدي ودگر فرزندان فرهيخته وتمامي وابستگان ودوستان آن شادروان تسليت ميگويند واز خداوند بزرگ(ج)براي آن مرحومي٬ فردوس برين را خواستار اند.

محمد مسعود رجايي

****
چند اثر شعري ازوي:
برف پيري نشست برسر مـــن
سرد گرديد وخشك پيكرمـــــن

باهمين حــــال گرگذاري گوش
به صـداي دلــــم برادرمـــــــن

نشــنوي غـــــــيرنام شيـــــرين
دلبرم دلـبرم ودلــــــبرمــــــــن

عشق تا دردلـست كي بشـــود؟
مردنم هــــــيچگاه باورمــــــن

جسم من گرچه گشت خا كستر
زيرخاكستراست اخــــــگرمن

نبود غيرقطره هاي ســــرشك
زرمن ســـــــيم من وگوهرمن

نكشــــــم آه وركشــــــم گاهي
بشود آن سلاح وخـــنجرمـــن

مردم ازمن دگرچه ميـخواهي
نفسك روســـــياه كـــافرمــــن

فضليا ميـــــندانم اين مفـــــسد
گورخود كي كند گم ازبرمــن ؟

26/6/1380

* * *
گفتم چواين نشيده بحــالم گريســــتم
ازروي توزدل به مقـالم گريستـــــــم

گستا خي پريدن فكرم خـــــجل نمـود
افگنـده ســـربه تيزي بالـم گريستــــم

اميدواري ام بود هرچــــــند اســـتوار
باآن همـه رجـا به مآ لـــم گريستــــم

گشتـــــم ميان قلزم تشـويرغـوطه ور
نشنيد گرچه كس كه بنالم گريســــتم

باروي زشت نازمـــــرا منفعل نمـود
آيينه اي شـدم به جمــــالم گريستـــــم

گشتم چوطفلكي كه نكرده روان سبق
پنهان نميكنم به كمــــــالم گريستـــــم

فضلي بگوتوكيستي وچيست ارزشت
والله كه درجواب ســــوالم گريســـتم


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.