www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

دولت بر سی فیصد افغانستان حاکم است
صبح بخیر افغانستان 28 فبروری 2008

نا امنی از آن دسته مشکلاتی در افغانستان حساب می شود که عدم موجودیت آن کم کم تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی برای مردم این کشور شده است. موجودیت این پدیده شوم در طول دهه های متمادی در این کشور چندین نسل را در خود پرورش داده که با مفهومی به نام صلح و آرامش اصلا آشنایی ندارند و صدای تیر و تفنگ برای آن ها تبدیل به مسئله ای عادی شده است.

عدم موجودیت قانون در طول سال ها و گاهی هم عدم حاکمیت آن که فرایندی همانند را به همراه دارند عمده ترین مسئله تشنج و آشوب در افغانستان است که در عین حال رابطه متقابل با یک دیگر نیز دارند به این معنی که تشنج و آشوب نیز می تواند عامل نابودی قانون گردد و از طرف دیگر دخالت کشورهای خارجی در طول سال ها چه به شکل مستقیم و چه غیر مستقیم عامل این وضعیت است.

نا امنی های امروز ریشه هایی عمیق در افغانستان دارد که باید به شکل دقیق تر مورد بازبینی و دقت قرار گیرد و نیاز به توجه و دقت بیشتری دارد اما با آن هم می توان گفت:
در زمان حضور روس ها در افغانستان گروه های مختلفی از طیف های متفاوت اجتماعی برای مقابله و خروج آن ها در افغانستان فعال شد و سال ها در مقابل روس ها با یک هدف واحد جنگیدند که بیرون کردن شوروی از افغانستان بود . اما بعد از شکست روس ها در این کشور این گروه ها البته همه به یک هدف واحد فکر می کردند که رسیدن به قدرت بود . ولی هر کدام تلاش داشتند تا قدرت بیشتری را به دست آورند و این مسئله تنش های دیگری را در پی داشت که بر علاوه جنگ ها و زد و خورد های خانمان سوز، عده زیادی را در خلا قانون، قدرت فراوانی داد تا جایی که تا امروز نیز دولت نمی تواند بر آن ها مسلط باشد. و طالبان نیز فرایند همین دوره بی ثباتی در افغانستان بودند.

اداره استخبارات امریکا امروز اعلام داشته است که دولت افغانستان فقط بر سی فی صد این کشور حاکمیت دارد. طالبان کنترل ده فی صد افغانستان را بر عهده دارند و شصت فی صد باقی مانده در اختیار فرماندهان محلی قرار دارد.

اگر این محاسبه دقیق باشد با چنین شرایطی چگونه می توان منتظر اجرای قانون در کشور بود با وصف این که هنوز قانون در شهر های بزرگ افغانستان که دولت در آن ها حاکمیت دارد به خوبی پیاده نمی شود. بحران و تشنج مناطقی که در اختیار طالبان و فرماندهان محلی قرار دارد بدیهی است که بسیار گسترده تر است.

با وصف گذشتن سال ها از روی کار آمدن دولت فعلی و امکانات و نیرویی که در اختیار این دولت قرار دارد و از طرف دیگر حمایت گسترده جامعه جهانی از آن، که شاهد چنین وضعیتی باشیم باید انتظار گسترش این نا امنی ها را نیز داشته باشیم مگر این که دولت افغانستان و حامیان این کشور به فکر برنامه ای دقیق تر و حساب شده تر باشند تا جلو این همه یکه تازی در این کشور گرفته شود.

این شرایط بدیهی است که می تواند به شدت بر اعتبار مردمی و بین المللی دولت افغانستان تاثیرات سوء فراوانی را بگذارد که این مسئله ظرفیت این را دارد که شرایط را از آن چه در آن به سر می بریم هم حاد تر کند.


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report