www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

این چهارنفر در آمریکا چه می کنند؟
افغان پیپر

داکتر عبدالله وزیر خارجه پیشین کشور و رییس جرگه امنطقه ای افغانستان، دکتر اشرف غنی احمد زی وزیر مالیه سابق، علی احمد جلالی وزیر داخله پیشین و گل آقا شیرزی والی ننگرهار بصورت غیر رسمی از طرف افغانستان و رسمی از سوی ایالات متحده آمریکا در آن کشور بسر می برند. حضور این چهارنفر در زمان تبیین سیاست های کلی آمریکا در ان کشور رساننده حضور فعال این چهارنفر در آینده افغانستان خواهد بود.

این چهارنفر بگمان اینکه بازهم آمریکا در مورد افغانستان تصمیم گیرنده اصلی خواهد بود به آن کشور رفته اند به امید اینکه بتوانند رضایت امریکا را در قسمت اشغال پست های کلیدی در افغانستان بدست آورند. بی خبر از اینکه از یکطرف اروپا و روسیه در موضعگیری هایشان در مورد افغانستان ساکت نخواهند نشست و از طرف دیگر مردم از حضور و دخالت مستقیم کشور های خارجی بخصوص آمریکا خسته شده اند و آن حسن نیت قبلی را نسبت به آمریکا از دست داده اند.

این چهانفر که سه نفر آنان از قوم پشتون و آن یکی هم از نژاد پشتون هاست به این نتیجه رسیده اند که قوم انتخاب شده آمریکا برای حکومت در افغانستان پشتون ها هستند و باید همچون گذشته بر دیگر اقوام مسلط باشند غافل از اینکه در دیگر سوی این جریانات تحرکاتی در حال آغاز است که تمامی نقشه های آنان را برباد خواهد داد. بگذریم ! شاید بوقتش به این مساله نیز اشاراتی داشته باشیم.

انتخاب روسیه و اروپا برای افغانستان اقوام دیگر افغانستان بجز پشتون ها هستند هرچند در این میان برای پشتون ها هم زمینه های را فراهم خواهند کرد اما برای دوری از یکه تازی آمریکا در افغانستان متوسل به دیگر اقوام در داخل کشور هستند.

سیاست آمریکایی در طول چندسال گذشته رفته رفته تمامی پست های کلیدی و حساس در کشور را از دست غیر پشتون ها آزاد ساخته وبه پشتون ها واگذار کرد. نتیجه این سیاست خام به نابودی تمامی زیربناهای باقیمانده از دوران جنگ های گذشته انجامید و یکبار دیگر امید مردم را به یاس مبدل ساخت.

سیاست غلط آمریکایی از یک طرف دولت را پشتونی کرد و از طرف دیگر مخالفین را نیز به سمت پشتونی شدن هدایت داد تا جایی که تمامی دست داشته های غیر پشتون ها را بنام های دایاگ و غیره از بین برد و به تقویت قوم پشتون بشکل مخالفین دولت برآمد. اکنون در داخل کشور تمامی گروه های غیر پشتون اعم از تاجیک ها، ازبک ها، هزاره ها، و دیگر اقوام متفرقه کشور، خلع سلاح شده و روز بروز از قدرت های دولتی آنان نیز کاسته شد و در عوض تمامی گروه های پشتون اعم از دولتی و مخالف دولت با تسلیحات مدرن امروزی مجهز شده اند.

به همینگونه در عرصه سیاست نیز سران غیر پشتون را هرکدام بنوعی از صحنه های رقابتی بیرون رانده چند پشتون مشخص را برای رقابت در انتخابات بزرگ می نمایند.

در این مرحله از زمان که آمریکا میخواهد دیکتاتور منطقه باشد بر اروپا لازم است تا زمینه های حضور بیشتر خود را در منطقه افزایش داده از نفوذ بیشتر سیاست آمریکایی که بضرر ملت های منطقه است بکاهد.
Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report