www.heratonline.comهرات، شهری میان رعب و وحشت
از : س - ص فلق - سرنوشت

هرات که تاقبل از سال 1380 خورشیدی در جغرافیای امروزی کشور در همه ء عرصه ها اعم از امنیت وبازسازی، اقتصادی،فرهنگی واجتماعی نمونهء بارزی بشمار می آمد، از مدت سه سال بدینسو در ورطهء ناامنی ورکودسقوط کرده ودر این اواخر بخصوص در چهار ماه گذشته به جهنمی از دلهره ورعب ووحشت مبدل گشته است.

جنایات سازماندهی شده از جانب حلقات معلوم الحالی که همانند اسلاف خود چشم دیدن آرامش وآبادی این گوشه ازکشور را نه تنها امروز که در طول سده ها نداشته اند خواب راحت از باشنده گان این خطه وسایر وطنخواهانی که نه قبیلوی بلکه انسانی ووطنی می اندیشند، ربوده ا ست. روزی نیست که سرقتی بزرگ، قتلی وحشتناک واختتافی درد آورو حیرت انگیز بوقوع نپیوندد. روز روشن ودر محضر عام ، بیخ گوش مراکز به اصطلاح امنیتی، دار وندار مردم به تاراج میرود، صرافی ها ، دکاکین ومنازل اهالی مظلوم چپاول میگردد، کودکان خرد سال اختتاف ،سربریده ومثله می شوند ولی در وا کنش به این همه جفا وجنایت، اقدام عملی مقامات ذیصلاح ازحد جابجایی دزدی بجای دزد دیگر تجاوز نمیکند.

خبر درد آوری که چند روز قبل، اهالی هرات را ماتمزده کرد حکایت ازآن دارد که گروهی از جانیان مزدور پسرک دوازده سالهء را اختتاف کرده از پدرش در بدل آزادی طفل تقاضای سیصد هزار دالر می کنند. پدر طفل که تمام دارایش فقط یک دربند منزل مسکونی با ساختمانی نیمه تمام است برای نجات جان یگانه فرزندش در صدد فروش خانه برمی آید اما در ضرب الاجل کوتاه ، خریداری پیدا نمیشود . جانیان سنگدل بجرم نرسیدن پول طفلک دوازده ساله را سر می برند.

این فقط یکی از صد ها حادثهء است که هر هفته در هرات اتفاق می افتد ولی واکنشی نه تنها از کرسی نشینان کابل که حتی از مدافعین حقوق بشری که بخاطر مسدود شدن روسپی خانه ء گلو میدرانند ، صدای بلند نمیشود. سکوت معنی دار این باند های قدرت وثروت صد بار از جنایت آن رهزنان رذیلانه تراست.

در گذشتهء نه چندان دور که اسماعیل خان با وجود امکانات اندک نظامی وپولی ، هرات را الگوی آشکاری از امنیت ، آرامش ، باز سازی وشگوفایی اقتتصادی در سطح کشور ساخته بود، همه روزه شاهد نشر اکاذیب ویا تدویر میز های گرد توسط گردانندگان خادیست برنامه های منبر ابلیس روزگار(بی بی سی) بودیم که در آن تعدادی بیوطن وعقده یی زیر القاب فریبندهء صاحبنظر وکارشناس به تخریب وسبوتاژ آن خادم راستین کشور می پرداختند ، آنا نیکه حتی مرگ طبیعی افراد را نتیجه ء ادارهء بد اسماعیل خان وانمود میکردند، امروزه چنان دربرابر این همه جنایت خفه خون گرفته که گویا در باور کثیف شان آنچه درهرات اتفاق می افتد حق مسلم هرات وپاداش مناسب هراتیان است.

حتی با دیدگان غیر مسلح میتوان تشخیص داد که آنچه امروزه دراین شهر از جنس قتل واختتاف وسرقت وچپاول رخ میدهد، صرف حوادث جنایی اتفاقی نیستند. آنکه درروشنایی روز، با استفاده از سلاح گرم بی هیچ ترس وهراسی، در قلب شهر بر بازار صرافان هجوم می برد ، علاوه بر سرقت ، رونق اقتصادی شهر را نیز هدف قرار می دهد. آن جنایتکار مزدوری که طفل دوازدهء سالهء را فجیعانه به قتل می رساند، گذشته از هدف پولی قصد ایجاد رعب در دل اهالی شهر را هم دارد.

هرات بمثابهء محل تلاقی تمدنها ، باآن عظمت تاریخی و بعنوان خاستگاه وگهوارهء زبان فارسی دری درتمام طول مدت حا کمیت های خاندانی ، بر همه ء آنانی که جز به مهار شتر ومیخ خیمه نمی اندیشیدند، یا گاو شیری بوده یا انگشت ششم ویا خار چشم.

قدرتمندان مافیایی کایل وحامیان فساد گستر شان که جز چپاول ثروت ملل مستضعف هدفی نداشته، همانسا نکه بخاطر انهدام تندیس های بودا، آن سمبول های عظمت تاریخی کشور خمی به ابرو نیاوردند، به یقین در عزای اطفال بیگناه ونابودی شکوه وشوکت هرات نیز اشکی نخواهند ریخت.Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.