www.heratonline.com


آقای کرزی خجالت بکشید
محمود نکته دان

چند روزی است که خبر تشکیل جریان جدیدی بنام جبهه ملی افغانستان قسمتی از عناوین مطبوعات را به خود اختصاص داده و افکار عمومی را بخود معطوف داشته است.

جبهه جدید که متشکل از شخصیت ها و گروه های شناخته شده راست و چپ در عرصه سیاسی افغانستان است اخیرا در هوتل انترکانتیننتل در حضور جمعی از خبر نگاران وهواداران خود به اعلان موجودیت پرداخت.

گرچه جبهه جدید مجموعه از گروه های رقیب دهه های گذشته است و عده بر تداوم این حرکت بی باور اند باز هم میتوان آنرا به فال نیک گرفت ، چون در اولین قدم باعث آغاز همکاری و همدلی در میان گروه های مختلف سیاسی کشور شده است.

این حرکت میتواند باعث شود تا انرژی و توان اعضای این جبهه بجای درگیری و رقابت با یکدیگردر جهت وحدت و ساختن کشور ستمکشیده ما بمصرف برسد که این خود یک عمل نیک و پسندیده بشمار میرود.

اماعده از همان اولین روز های تاسیس این جبهه بدون مطالعه نکات مثبت این جریان جدید، مقابله خود با این حرکت را آغاز کرده اند. مقابله کنندگان با این جریان و جریانات مشابهی که بسوی همکاری و همدلی و اعلان پایان خصومت های گذشته گام بر میدارند میتوانند بیکی از گتگوری های ذیل منسوب باشند:

1. آنانی که دچار امراض و عقده های روانی بوده ودر جهت تحقق اهداف مرموز جریانات پشت پرده بعنوان ابزار های مورد استفاده قرار میگیرند.
2. از مائویست ها میتوان بعنوان گروه دومی نام برد که در پشت پرده فعالیت دارند و بنام حقوق بشر و عدالت و ... میخواهند جریانات سیاسی راست و چپ دیگر را با توطئه های گوناگون از صحنه سیاسی افغانستان خارج نموده تا بدین طریقه صحنه را برای حضور خود خالی نمایند.
3. گروه سومی که از شنیدن چنین اتحاد ها و همکاری های هراس دارد و قدرت خود را به خطر می بیند گروه قدرت طلب، تمامیت خواه و قبیله گرای افغان ملت میباشد که همیشه مسایل قومی و زبانی را دامن زده تا بدین وسیله بقدرت مطلقه دست یافته و خود را بر دیگران تحمیل نماید.
4. گروه چهارمی که بر علیه چنین جریاناتی به تبلیغات خصمانه می پردازند عبارت از گماشتگان باند های قاچاق و مافیای مواد مخدر میباشند که تداوم جنگ و نفاق و خصومت به نفع شان بوده و از شنیدن نام وحدت و صلح و امنیت وحشت و نفرت دارند.
5. گروه دیگری که با چنین جریاناتی مثل جبهه جدید مخالفت نماید عده از مردم عوام میباشند که تحلیلی از اوضاع کنونی و آینده کشور خود نداشته و افکار شان بطور مداوم از طریق رسانه های اجیر مسموم میشود و آنها هم این افکار تزریق شده را زمزمه مینمایند.
6. اما جریان و گروه ششمی که با همچو جریانات و اندیشه ها کمر مقابله میبندد مافیای قدرت حاکم میباشد که بخاطر حفظ قدرت ، جریانات جدید سیاسی کشور را مورد حمله و اهانت و اتهام قرار میدهد.

بهر صورت با وجودیکه علل عکس العمل های ایجادشده در مقابل تشکیل جدید جبهه ملی را مرتبط با موارد شش گانه فوق میدانیم موضوع بحث ما در مورد عکس العمل رئیس جمهور جناب آقای کرزی در مقابل ایجاد جبهه یا حزب جدید است.

جناب آقای کرزی در اولین عکس العمل خود در مورد وحدت گروه های سیاسی کشور ، دست های خارجی و کشور های همسایه را در ایجاد این وحدت بین الافغانی دخیل دانسته و ضمن ابراز نگرانی از ایجاد حرکت جدید بیان داشت که به وزارت امور خارجه و ریاست امنیت ملی وظیفه داده است تا به جمع آوری جزئیا ت مداخلات خارجی که باعث وحدت گروه های افغان شده است به پردازند تا باشد با تهیه یک گزارش جعلی و کاذبی بتواند مقدمات بدنامی این جریان را فراهم ساخته و جبهه جدید را تا انتخابات آینده کاملا متلاشی نموده و خیال خود را از ناحیه داشتن رقبای سیاسی در انتخابات آینده راحت نماید.

خیلی مضحک است که اگر چند نفری بخاطر منافع کشور خود دور هم جمع شوند و از خصومت های گذشته دست بردارند ، آقای کرزی ابراز نگرانی میکند و به عقیده او و همکاران تمامیت خواه او باید همه جریانات برای همیشه بجان هم افتیده باشند تا او به حکومت باد آورده اش ادامه بدهد. حکومتی که بنام مبارزه با تروریزم رویکار آمد اما اکنون بجز تروریستان( طالبان و گلبدین) با همه دشمن است. حکومتی که بنا م مبارزه با مواد مخدر رویکار آمد اما حالا می بینیم که از برادر رئیس جمهور گرفته تا معاون پارلمان و رئیس مبارزه با فساد اداری در دستگاه حاکم و ... رهبران مافیای مواد مخدر میباشند. حکومتی که بنام آزادی و دموکراسی پا به عرصه وجود گذاشت اما حالا می بینیم که دست و پای رئیس جمهورش از یکجا شدن چند هموطنش و یا از ایجاد یک حزب جدید به لرزه و رعشه می افتد و وحدت گروه های سیاسی کشور را نتیجه مداخلات خارجی قلمداد مینماید.

آخر کدام عقل سلیم این استدلال غیر عاقلانه را میتواند به پذیرد که کشور های که در طی سه دهه گذشته در میان مردم ما تخم نفاق و شقاق و پراگندگی را بذر نموده اند حالا آمده باشند و باعث وحدت بین الافغانی شده باشند. این حرف ها چیزی جز هزیان نیست . هزیاناتی که جناب آقای کرزی در نتیجه تب قدرت ، دچار آن شده است و باید مورد مداوا قرار بگیرد.

بدنام ساختن حرکت ها و شخصیت دیگر اندیش کشور تحت نام داشتن رابطه با خارجی ها نشانگر نهایت بی حیائی جناب آقای کرزی میباشد چون خودش نه مثل گاندی و نیلسون مندیلا بقدرت رسیده است و نه هم مثل امام خمینی مردم او را بر شانه های خود تا تخت ریاست جمهوری بدرقه نموده اند.

واقعا این شرم آور ترین و تاریک ترین دوره تاریخ افغانستان است که شاه شجاع و ببرک کارمل را هم برائت داده است ، چون شاه شجاع ابتدا خودش آمد و باز انگلیس ها را آورد و ببرک هم همراه با نیروهای خارجی وارد کشور شد در حالیکه در این مرتبه اولا نیروهای خارجی آمدند و همه جا را اشغال کردند و بعدا آقای کرزی را وارد قصر ریاست جمهوری کردند. اما جای تعجب است که امروز آقای کرزی هم که خود در نتیجه حمایت قدرت های خارجی بقدرت رسیده است از مداخله خارجی حرف میزند و ابراز نگرانی میکند.

ما از جناب آقای کرزی می پرسیم اگر واقعا شما و یاران شما وطنپرست و دلسوز به حالت رقت بار مردم مظلوم و بیچاره ما هستید و احساسات ضد خارجی دارید ، وقتیکه نیروهای خارجی مردم مظلوم پنجوائی را قتل عام نمودند شماخجالت نکشیدید که فردای آنروز مدال قهرمانی را بگردن قوماندان نیروهای خارجی انداختید؟

آیا بهتر نبود چند روزی صبر میکردید تا خون شهدای مظلوم پنجوائی کمی خشک تر میشد و بعدا مدال کشتار هموطنان مظلوم خود را بگردن باداران خود می انداختید؟ این کاری بود که شاه شجاع و ببرک هم شاید نکرد ه باشند. با این حال هنوز هم شما از مداخله خارجی در ایجاد وحدت بین الافغانی ابراز نگرانی میکنید؟

آقای کرزی خجالت بکشید! و این حرف ها را کنار بگذارید که دیگر شنیدن این حرف های مسخره و بی شرمانه تهوع آور گشته است. کسی حق دارد که چنین حرف های بزند که وقت ورودش به کاخ ریاست جمهوری حد اقل یک نفر با خود داشته بوده باشد نه اینکه با یک رمه از سگ های تعلیمی خارجی وارد قصر شده باشد که حتی از ترس این سگها خودش هم به تنهائی جهت رفع ضرورت و قدم زدن از اطاق کار خود بیرون شده نمی توانسته است.

بهرصورت تاسیس جبهه ملی را که متشکل از شخصیت های سیاسی و شناخته شده کشور است به فال نیک میگیریم و آنرا نشانه از بلوغ سیاسی جریان های مختلف کشور خود میدانیم و امیدواریم که این حرکت بتواند مصدر خدمتی برای مردم افغانستان شده و از گزند حملات نا جوانمردانه مدعیان و غاصبان قدرت در امان بماند.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Updated on May 26, 2006.

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report