www.heratonline.comنقابی که برافتاد
نوشته : مهسا طایع

جهان رو به آينده دارد وسير صعودي خويش را طي مي كند و ماهمچنان در ناپيدا كرانة زمان گرفتار مصايب و درد هايي هستيم كه خود نيز در پديد آوردن شان، بي تقصير نبوده و نيستيم.

راهست وچاه و ديده بينا و آفتاب
تا آدمي نگاه كند پيش پاي خويش

اما اين راه و چاه و آفتاب، تاكنون نتوانسته چنان كه بايد ديده هامان را بينا كند. از لحاظ موقعيت تاريخي ، نسلی كه ما از افراد آن هستيم، نسليست كه در مهم ترين وقايع زمينه ساز يك جريان سیاسي و حماسي بزرگ، زندگي كرده و رشد يافته است. جرياني كه آثار و عواقب آن در ابعاد گوناگون حيات اجتماعي مردم نيز، لحظه به لحظه تجربه مي شود. اين نسل با آگاهي ازاين كه در پرتو بزرگترين حماسة تاريخي خود يعني جهاد و مقاومتش، روزگار امروز را به پاداش گرفته است، مي بايست نسبت به دستاورد هاي خويش، از حساسيتي استثنايي برخوردار باشد تا باز هم رؤياي يك جامعه اي آشتي يافته با خود، جامعه اي زلال و شفاف و عادلانه اش قرباني ندانم كاري هاي برخي از صاحبان قدرت نگردد.

مردم ما تابه خاطر دارند و تاريخ ياري شان مي كند، خشن ترين، وحشيانه ترين، خودكامانه ترين و نادرست ترين برخورد ها و سياست ها و تجاوز ها را شاهد بوده اند و اين ها همه تجربه هاي درد ناكي بوده اند كه برحافظه مردم سنگيني مي كنند هرچند امروزه مردم ما افق ديدوسيع تري نسبت به جريانات سياسي كشور و تمامي جرياناتي كه برزندگي شان سايه مي افكند، حاصل نموده اند، اما براي حفظ دستاوردهاي پيشين و پاسداري از چارچوب هاي تازه شكل گرفته كشور، دست به انتخاب مهره اي زدند كه بي ترديد ناكار آمدترين فرد ممكن، براي چنين پست حساس و حياتي بوده است. رفتار و گفتار هاي ناهماهنگ و به دور ازهر گونه تعقل، منطق، دور انديشي و آينده نگري آقاي كرزي، مخصوصاً از مدتي بدين سو، به يكي از عمده ترين مسايلي تبديل شده كه نگراني مردم را نسبت به آینده تشديد مي نمايد.

كوشش براي تقليل دادن تصنعی اين نگراني ها، در واقع كار را به قانع شدن و غافل ماندن از جريانات واقعي مي كشاند و تجربه ثابت كرده است كه چنين غفلت هايي به كجا ممكن است بينجامد.

شايد اگرآقای كرزي با درس گرفتن از پند تاريخ و مجهز به تفكر عملي بوده و راه شناخت وضعيت موجود و بهره برداري از آن رامي دانست، امروز اين همه تشويش در فضاموج نمي زد.

بررسي مستند و شكيبانة كار نامة آقاي كرزي به حيث رييس جمهوري كه در حساس ترين شرايط سياسي افغانستان، برمدار قدرت قرار گرفت، حاكي از آنست كه وي علي رغم پشتيباني نيروهاي ملي و بين المللي و مساعد بودن شرايط جامعه، براي عبور از بحران هاي موجود، نه تنها كاري از پيش نبرد بلكه به زودي احساس كرد كه وي همان يوسف كنعان است كه برادرانش به پيشگاه اش زانو مي زنند و اين جا مصراست و مردم همه خريداران وي كه بايد تا حد ركوع در برابرش تعظيم نمايند، و تنها به شخص شخيص و وجود شريف خود انديشه كرد و سوداي كسان خود را در سر پروراند، تنها آني را فرمان داد كه موافق مذاق و سليقه اش بود و تنها به آني عمل كرد كه از اربابان خويش كسب تكليف مي نمود.

آقاي كرزي نمي تواند انكار كند كه اگر حمايت و توافق نيروهاي ملي در افغانستان نبود، او هرگز خواب رياست جمهوري را هم نمي توانست متصور شود. پيشگام اش كردند تا در رأس يك حلقة ملي، آرمان و آرزوهاي مردم را متحقق سازد اما ديديم كه چه زود اين همه اميدواري ها به يأس مبدل شدند.

گذشته از دامن زدن به تمام مسايل قومي، زباني، سمتي و گروهي، ,وی بازهم به كساني فرصت تاختن براسب جهالت را داد كه حتي گوش شان هم شنواي هيچ منطقي نيست، به كساني منصب و مقام بخشيد كه بي هيچ حیا و لفافه اي، در كاربي اعتبار كردن ارزش ها و دركار ويران كردن ساخته ها و سست گردانيدن بنيان هايي سرگرم بودند كه روزگاران درازي براي استواري آن ها، مردم ما همه ی هست و بود و زندگي شان را قرباني دادند، كساني كه ديديم حتي در برابر دست رد خوردن از جانب نمايندگان مردم، حتي نمي توانند باهمه ي ادعاهاي پر طمطراق شان از خود دفاع نمايند، وي به كساني ميدان جست و خيز مي دهد كه به دليل نارسايي هاي رواني، ذاتاً متمايل به قهر و خشونت اند و به منظور پيشبرد مقاصد و رونق بازار خويش، مصنوعاً به قهر و خشونت، اوضاع راسوق مي دهند و پروايشان نيست كه اگر مردم را به خشم آورده و علاج كار آنان را در دفاع مسلحانه، پيش بيني نمايند، و جالب اينجاست كه ريس جمهور ما اگر تاكنون در پشت پرده ها به سامان دهي، چنين رويداد هايي كمك مي كرد، امروز علناً خود را در برابر مردم قرار مي دهد، وي به كساني به چشم تفاخر نگريست كه تسليم، در ماندگي و نوكرمآبي، در مغز هاي پوچ و دست هاي تهي شان استقرار يافته بود، شايد طعم طفيلي بودن در كام خودش گوارا بوده باشد حال آنكه آقاي كرزي مي توانست، همچنان كه در ابتدا به شخصيتي محبوب و مردمي تبديل شده بود سرفرازانه و باعزت حكومت نمايد، نه آن كه در دام رشته ها و بافته هاي خويش گرفتار آيد و نيروهاي ملي، مردم و دنيا به يكباره رهايش كنند.

واقعيت اينست كه كرزي به معناي شخصیتي ديگر پشتوانه اي ندارد، عصايش افتاده، و چهرة عريان اش در قالب سخيف ترين و پيش پاافتاده ترين واقعايت آشکار شد. وي پراز خروش سياسي اما خالي از هرگونه توانايي ودرك موقعيت ها و استفاده از فرصت هاي تاريخي به زودي نشان داد كه اعتقادات، انديشه ها و ساخته هاي فكري وی، تاچه حدي درواچيدن شالوده هاي ملي، وراندن آن به سوي جامعه اي عقب مانده تر، نقش داشته است.

به هر حال اين اسطوره چنان فروريخت كه به یقین باري ديگر توان گام نهادن بر مدار اعتماد مردم رانخواهد داشت. حالا او ديگر خواهد دانست كه براي يك عمارت، تنها آهن و چوب و سنگ ديگران كافي نيست بلكه براي يك عمارت قواعد هندسي و اصول معماري نيز مبرم و ضروریست.

به هر تقدير ما اينك در وضعيتي در عين حال بسيار تاریک و بسيار روشن به سر مي بريم، بسيار تاريك به خاطر اين كه حقيقتاً معلوم نيست روشني از كجا خواهد آمد و بسيار روشن ازآن جهت كه بايد مردانه به ميدان آمد و همه چيز را از نو شروع كرد.

اگر ندانم كاري هاي آقاي كرزي امروز ما را به بن بست هاي اجتماعي و سياسي گسترده اي مواجه ساخته و سيلاب هاي خشونت، گوشه و كنار زندگي مردم ما را در امواج خويش گرفته است، بايد اعتراف كرد كه بدونه استثناء همه ي طبقات از خردوكلان و رئيس و مرئوس محتاج به اصلاحيم، محتاج به سيلي اي كه بيدار مان كند. مشكل افغانستان تنها با بودن يا نبودن آقاي كرزي حل نمي شود.

زحادثات جهانم همين پسند آمد
كه خوب و زشت و بدونيك در گذرديدم


اوچنان كه به توافق و مصلحتي آمده، مي تواند به جايگاهي سوق داده شود كه از آن صعود كرده بود، اما اين تكليف و وظيفه همه ي ماست كه ساخت رؤياي آينده را از نو جستجو كنيم. همه ي ما محتاج به يك دانستگي سياسي و يك نوع بيداري هستيم تا به ما قدرت تشخيص راه و مصلحت هاي واقعي را ببخشد. كرزي را شايد همه ي ما با تغافل و نشناختن موقف خود، چنين پرورده ايم....

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.