www.heratonline.com


والي هرات از پاسخگويى به مسووليت ها مي گريزد
پیمان

اخيرا" شبكه راديو تلويزيون ملي افغانستان گزارشي را منتشر نمود كه از اختلافات عميق ميان سيد حسين انوري والي هرات و محمد اسماعيل خان وزير انرژى و آب افغانستان پرده بر داشت.

آقاي انوري محمد اسماعيل خان را در واقع يكى از عوامل اصلي تشنج در هرات عنوان كرد و گفت:" حاميان وي در زمان ولايت آقای خيرخواه نيز دست به ايجاد تشنج زدند." آقاى انوری مسووليت درگيرى عاشوراي 1385 هرات را نيز بنوعی به اسماعيل خان واگذار كرد.

به هر حال ! يكي از عوامل عدم امنيت و عدم پيشرفت و ترقي در كشور ما همواره گريز از مسووليت ها توسط مقامات است.

من در اين نوشته هر گز نمي خواهم از اسماعيل خان و يا آقاى انورى حمايت و یا انتقاد كنم ، اما آنچه مرا وادار به نوشتن اين چند سطر واداشت ، بحث گريز از پاسخگويی به مسووليت ها است .

در ماه هاى اخير ، ترور ، سرقت و اختطاف سه پديده ى است كه شهروندان هرات را سخت نگران ساخته است و ازدياد همين نا امني ها وزير داخله ى كشور را به هرات كشانيد. ضعف نيروهاى امنيتى هرات ، عدم مديريت و استراتيژى سالم و بگفته ى خود آقاى انورى عدم موجوديت پوليس كافى از عوامل اصلي نا امني ها در هرات به شمار مي رود.

در ماه های اخير ترور برخی از شخصيت های شناخته شده يكی از بحث انگيز ترين مسايلی بود كه به عنوان يك معضله ی نگران كننده بر سر زبان ها افتاد . البته بيشتر قربانيان اين حوادث بر اساس اسناد و شواهد دو گروه را تشكيل مي دادند.

1 – گروه هاى قومى درگير در ولسوالى گذره ى هرات
2 – فرمانده هان شناخته شده ى ‌جهادی
طي دو ماه گذشته گروه هاى قومى در ولسوالى گذره ولايت هرات با هم بارها درگير شدند و چندين تن از يكديگر را در اقدامات تلافي جويانه به قتل رساندند و عدم توجه كافی حكومت به اين موضوع ، ولسوالي گذره هرات را به مثابه " موسي قلعه ی " ديگر تبديل کرد . از سوی ديگر تعدادی از فرماندهان جهادی يكي پس ديگری هدف حملات تروريستی افراد ناشناس قرار گرفتند. به گونه ی مثال يكتن از كسانيكه در همين اواخر مورد حمله قرار گرفت حاجي عبدالباقی نزديك ترين فرد به اسماعيل خان بود.

حين مصاحبه ى آقاى انورى اين سوال در ذهن من خطور كرد كه آيا اسماعيل خان حاضر است بخاطر نا امن جلوه دادن هرات نزديك ترين فرد بخود كه در نجات وی از زندان قندهار نيز سهم عمده ای داشته است را قربانی منافع شخصي خود نمايد؟
بدون شك جوابي كه از ديد خود دريافتم منفي بود.
از سوی ديگر اختطاف يكی ديگر از مواردی است كه در ماه های اخير اوج گرفته و فرد فرد مردم هرات نگران ساخته است.

پيش از اين مسوولين هرات اعلان كردند كه يكي از اصلی ترين عوامل نا امنی هاي اين ولايت را به قتل رسانده اند و به اين كه اختطاف های پی هم در هرات كاهش يابد و يا اين كه از بين برود خوشبين هستند.

سوالی كه باز هم در ذهن هر بيننده ، خواننده و شنونده ای خطور مي كند اين است كه اگر دستگير شده گان و كشته شده گانی كه از عوامل اصلی نا امنی های اجتماعي عنوان مي شوند مربوط اسماعيل خان و يا هر تنظیم سياسی در هرات هستند پس چرا معرفي نمی شوند كه فلان تنظيم با اين افراد در نا امنی های هرات دست داشته اند و هرات را با بحران مواجه ساخته اند.

آقاي انوری همچنان در اين مصاحبه ی تلويزيونی خويش از حوادثی يادآور شد كه در زمان ولايت آقاي خيرخواه در هرات بوقوع پيوسته است .
ياد من هست زمانيكه منابع حقوق بشری آقاي سياف را به ارتكاب جرايم جنگی متهم ساختند او براي دفاع از خود گفت:" چرا كسی از كشته شدن 25 هزار تن از بيست و چهارم حوت هرات سخن نمي گويد؟"

اين اظهارات آقاي سياف با واكنش سريع بسياری از كارشناسان روبرو شد كه آقای سياف مي بايست از خود دفاع كند و متهم ساختن ديگران درد اين مردم را دوا نمی كند.
ياد آوري موضوعاتي كه در زمان ولايت آقای خير خواه اتفاق افتاده است باز هم نشانه ى ديگری است كه گريز از پاسخ به مسووليت ها را توسط مسوولين ولايت هرات به نمايش می گذارد.

به نظر من آقاي انوري خوب مي داند كه دوران حاكميت وی در هرات رو به پايان است و به دنبال راه كار هايي مي گردد كه بوسيله ی آن اعتبار از دست رفته ی خويش را ترميم سازد. او بسيار علاقه مند است كه برای بازيابی اعتبار خود اعتبار ديگران را نيز زير سوال ببرد. آقاي انوری در اين مصاحبه ی تلويزيوني از تجمع افرادي در مسجد جامع هرات نيز يادآور شد.

اين افراد در واقع يك شوراي محلی هستند كه بنام شورای اسلامی هرات به بررسي مسايل اجتماعي ، فرهنگی و سياسی هرات مي پردازند.

شوراي اسلامی هرات متشكل از شخصيت هاي سياسی ، فرهنگی و اجتماعی هرات است كه در تركيب آن افرادي از شورای متخصصان هرات ، مسوولان برخي جرايد و نشريات ، تاجران ، صنعتكاران ، اصناف ، بازاريان و تعداد زيادی از شهروندان هرات حضور دارند. البته آنان اعلان كرده اند كه ما از شخص و يا يك تنظيم سياسی حمايت نمي كنيم و انتقاد ما از نا امنی های هرات است و ما برای ايجاد اصلاحات تلاش می كنيم.

اگر فرض كنيم كه آنان از يك شخص و يا تنظيم سياسي نيز حمايت مي كنند ، تلاش براي آوردن اصلاحات ، آن هم بدور از خشونت با تدوير جلسات ، تصويب قطعنامه و از اين قبيل حق مسلم هر افغان است كه بر اساس قانون اساسی افغانستان تنظيم گرديده است.

و اما كسانيكه در مراسم 24 حوت سال گذشته از اسماعيل خان حمايت كردند و بسوی والي هرات سنگ انداختند و شعار هاي قومي نيز سر دادند با آنكه اين عملشان يك عمل منفي تلقي مي گردد آيا اين اقدام منجر به نصب اسماعيل خان در مقام ولايت هرات خواهد گرديد؟ و آيا اسماعيل خان خود بطور مستقيم در اين جريان دست داشته است؟
اين سوالي است كه هر شهروند هراتی پاسخ آن را خوب مي داند.
و اسماعيل خان هم خوب می داند كه ايجاد تنش و شعارهاي مذهبي و مرگ بر اين و آن گفتن به هيچ وجه نمي تواند به نفع او و کشورش تمام شود.
به عنوان يك شهروند هرات به آقاي انوری گوشزد مي نمايم كه اسماعيل خان حالا مسوول امنيتي هرات نيست و هيچ كس از اسماعيل خان نخواهد پرسيد كه هرات چرا نا امن است و يا تو براي بر قراري امنيت در هرات چه اقداماتی را روی دست گرفتی !؟

كسی كه بايد به اين سوال ها پاسخ دهد هيچ كس ديگري نخواهد بود مگر مسوولين هرات. با آنكه آقاي انوری در گذشته دلايل ازدياد ناامني ها و عدم كنترل آن توسط پوليس را كمبود پوليس ، ايجاد يك سيستم كثيف توسط نيروهاي خارجي و موارد ديگري را نام برد ، تغيير نظر درباره ي عوامل نا امني هاي هرات نشان دهنده ی اين است كه آقاي انوری براي ترميم و يا نگهداشتن اعتبار خود كه بطور قابل ملاحظه ای كاهش يافته است دست بكار شده است و با اين شيوه مي خواهد از پاسخگويی به مسووليت هايش طفره رود. به هر حال فهم و درك سياسی مردم هرات بيشتر از آن چيزی است كه آقاي انوری گمان می كند.

من نيز به عنوان يك شهروند افغان كه اختطاف های پی هم ، سرقت و ترور مرا نيز می آزارد خواهان جامعه ای امن و با ثبات هستم و از آقاي انوری تقاضا دارم كه اگر اسناد و شواهدی مبني بر دست داشتن آقای اسماعيل خان و يا هر شخص و تنظيمی دیگر در نا امنی های هرات در دست دارند ، آن را بدون وقفه به حكومت و پارلمان افغانستان پيشكش كنند تا مردم هرات عوامل نا امنی ها را به درستی بشناسند.

در غير آن اگر اسناد و شواهدی در دست ندارند ، متهم ساختن افراد براي گريز از مسووليت ها و ترميم شأن و اعتبار به يك مقوله ی كهنه و قديمی تبديل شده كه در دنياي سیاست امروزی جايگاهی ندارد.

پس با اين حال مسوولين بلند پايه ى هرات كه از حكومت مركزی افغانستان نماينده گی می كنند در برابر نا امنی های هرات و نا توانايی هايی كه از خود بروز داده اند مسوول اند.Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

There are currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.