www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

هرات- جاودانشهر حماسه، معنویت و فرهنگ
عصر دولتشاهی 2009-03-12

داوری گروهی یی وجود دارد که گویا هراتی ها در محاسبهء سود و زیان مادی و پول خویش سختگیر اند. این داوری یک داوری "کلیشه یی" است که چندان بنیادی ندارد. اما من بدین سخت باورمندم که مردم هرات در حساب کردن سود وزیان معنوی شان سختگیرتر اند و همین نکته است که هرات در فرهنگ پروری و معنویت گرایی در هرمقام و محفلی از تاریخ همیشه سر و گردنی بلند تر قد کشیده است.

سخن از بیست وچارم حوت است؛ روز قیام بیمانند مردم خدادوست و ظلمت شکن هرات در سال 1357. قیام هرات اگر سرآغاز قیام مسلحانه در برابر دولت جنایتکار و سفاک خلقی نبوده باشد، بی شک بزرگترین قیام شهری ومردمی علیه این نظام بوده است. این قیام هرات را سنگر شکست ناپذیر و جاودانه یی ساخت علیه رژیم. قیامی که بر ستم و بیداد رژیم خلقی درهرات آغاز یافت به زودی به جهاد مسلحانه یی چهره بدل کرد که برای چارده سال هرگز سنگری بی سنگردار نماند و درفش مقاومت در برابر جنایت و تجاوز درکشور هرگز از اهتزاز آرام نگرفت.

با اینکه جهاد و مبارزه علیه رژیم کمونیستی در سراسر کشور و درهرولایتی روی داد و سنگرهای پرآوازه یی از" درهء صوف" تا "ثمرخیل"، از "ماله جات" تا "مارمل"، از "پنجشیر" تا "سفید سنگ"، از "نه پله" تا "توری غالی غر"... همه روزه و برای چارده سال باخون بهترین جوانان و مردان راه حق و عدالت رنگین شد اما امروز پس از سی سال می بینیم که این تنها هرات است که از معنویات مقدس خود همچنان پاسداری میکند.

هرات- "شهر خون وقیام" خاطرهء فرزندان معصوم و مظلوم خویش را با یاد بلند آوازهء قهرمانان و سنگرداران با شهامت خویش عزیز میدارد. امروز چارراهی های هرات مزین با آبده ها و یادگاری های همین مجاهدین راه حق است. عکس شهدای جهاد علیه جنایت واشغال بر در و دیوار هرات دیده میشوند. موزیمی که بربلندای پشته یی در کنار تخت سفر درهرات ساخته شده است، پر است از نقاشی هایی که هنرمندان هراتی خاطرات روز های قیام بیست و چارم حوت و رویداد های دوران جهاد را به تصویر کشیده اند.

درتمام افغانستان یگانه شهری که به آنهمه معنویت، رشادت، حماسه و قربانی هایی که مردم افغانستان در چارده سال جهاد خویش داده اند، بیشترین ارزش گذاشته شده و ازان پاسداری می شود، هرات است. اینست که به جرئت میتوان گفت، هراتی ها اگر حساب پول خود را می گیرند حساب خون خود را نیز میگیرند. هراتی ها از حماقت و بی تمیزی بیزارند و خون فرزندان خود را به هدر نمیدهند. هراتی ها حساب هرقطره خونی را که برای معنویت، برای عدالت، برای رویارویی با جنایت و خود فروختگی ریخته باشد، گرفته اند و این قطرات خون را عزیز میدارند. هرات مظهر، فرهنگ، تعقل و معنویت است.

بیایید به سخنان مردی ازین دیار گوش فرابدهیم که خود درقیام 24 حوت شرکت کرده بود و خود شاهد صحنه های خونین و حماسی این قیام فراموش ناشدنی بوده است و باگوش دادن به این هموطن، درود بفرستیم به روان پاک همهء شهدای راه جهاد، راه حق و راه عدالت در کشور و سرفرود بیاوریم به عظمت وشکوه ایمان، اراده و تعقل هراتیان عزیز.

در زیر لینکی را میگذاریم که با کلیک روی آن شما را به سایت "جدید آنلاین" می برد. درآنجاست که شما میتوانید گزارش صوتی و تصویری یی را بنگرید که توسط "آرین هروی" ترتیب شده است. زیرعکسی که در صفحهء یاد شده خواهید دید، دو گزینه برایتان داده شده است تا با کلیک روی یکی ازآنها گزارش یاد شده را بشنوید و تصاویر زیادی را از هرات وقیام بیست و چارم حوت به تماشا بنشینید.

http://www.jadidonline.com/images/stories/flash_multimedia/Herat_mutiny_test/herat_high.html
یاداشت: نام جاهایی که در ناخونک گرفته شده اند، سنگرهایی اند که در نقاط مختلف افغانستان در دوران جهاد نام و آوازهء خود را داشتند. البته سنگر هایی که ازان نام گرفته شده، تنها مشت نمونهء خرواراند. سنگرهای یاد شده باالترتیب در ولایات سمنگان، ننگرهار، قندهار، پنجشیر، لوگر، کابل (شمالی) و پکتیا قرار دارند.
Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report