www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

عوامل نا امنی های هرات در کابل جستجو شود
محمود منجم زاده - برلین

در اوج ناامنی ها در ماه سپتمبر و اکتوبر سال 2008 میلادی من در هرات شاهد تظاهرات و اعتصابات عمومی مردم بودم ضمن مصاحبۀ از آقای انوری والی هرات علت ناامنی ها و کیفیت نیروهای امنیتی هرات را جویا شدم انوری گفت : نخست نا راحتی مردم هرات را درک نموده و اعتراض شانرا معقول میدانم ولی باید گفت که نیروهای امنیتی هرات نسبت به چند سال گذشته به مراتب کمتر شده است این امر در رفرم های وزارت اموز داخله مبنی برکاهش نیروهای امنیتی در ولایات افغانستان به مرحله اجرا در آمده است. قبل ازآمدن من به هرات نیروهای قوماندان امنیه و امنیت ملی هرات درمقایسه به سال های که من درهرات والی هستم تا 65 فیصد کاهش نموده است درصورتیکه جمعیت هرات نظر به چند سال گذشته سه برابر افزایش یافته ، و شمار این نیروها بسیار کم وهمچنین از لحظ تجهیزات برای امنیت هرات کافی نمیباشد این مشکل باره ها به دولت مرکزی و وزارت امور داخله اطلاع داده شده است انوری بر طرف نمودن مجاهدین از وظیفه شان که در تآمین امنیت در هرات نقش اساسی داشتند از فاکتورهای نا امنی درهرات دانست وی همچنین شماری از قوماندانان سابق هرات را که بیکار شده بودند و از دولت جهت برطرفی خود نا راضی میباشند دراین ناامنی ها مقصر میداند

هرات از مدت هاست دستخوش سیاست بازی های نادرست آقای کرزی و اطرافیان اش در کابل قرار گرفته و اوج این نا آرمی ها با آمدن آقای خلیل زاد به عنوان سفر امریکا به کابل ومخلفت آنان با رهبری آن زمان در هرات که در راس آن آقای اسماعیل خان قرار داشت آغاز گشت کرزی و خلیل زاد ودیگران با خراب ساختن وضعیت هرات و نشان دادن مخالفت خود با رهبری آن زمان ازهرعمل خرابکارانه برای نا امنی هرات استفاده کردند .

نخست برای اخراج شمار زیادی از قوای مسلح هرات که در اردو و پولیس و دیگر ارگان های امنیتی کارمیکردند اقدام نموده ، و به جای آنان یک تعداد ازنیروهای پولیس که افراد فاسد نیز دربین آنان بودند را به هرات اعزام نمودند سرآغار نا امنی هرات اجراج صد ها هراتی بود که به جرم مقاومت و دفاع ازوطن بنام های مختلف بیکار شدند این برنامه ها درحقیقت برای نا آرام ساختن هرات طرح ریزی و پلان شده بود تا بدین وسیله هرات را که به طرف بازسازی درساحات آموزش و پرورش ، تحصیلات عالی ، تجارت و صنایع وتشکیل نهادهای جامعه مدنی و سازمان زنان بود نا امن سازند.

آنان ( مخالفان هرات ) مردم هرات را که در انتخاب آقای کرزی به عنوان ریاست جمهوری رول اساسی داشتند و در مسافرت کرزی به هرات از وی (شاهانه استقبال ) بعمل آوردند مورد خشم وکینه قرار داده و برای زور آزمایی با حاکمیت آن وقت هرات ، نا آرامی ها را از طریق شندند ( سبزوار ) ومسلح ساختن امان الله شندنی ، ظاهرنایب زاده و دیگران به عنوان مخلفان والی وقت تقویت نموده باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از شهروندان هرات و سبزوار شدند .

گزارشات همان وقت حاکی از آن است ، که در اثر این خشونت ها صد ها نفر درسبزوار که بیشتر شان ازاقوام نوزی و بارکزی بودند کشته و مجروح شندند که درمیان کشته شدگان امان الله و پسرش نیزشامل بودند مسؤل اصلی تمام این کشتار بیرحمانی مستقیم و یا غیرمستقیم آقای کرزی و تیم بی خرد او بودند این مشکلات و نا آرامی ها که هنوز هم دریکی از ولسوالی های هرات ( سبزوار و زیرکوه شندند ) ادامه دارد وآتش این نا آرامی ها به هرات بخصوص ولسوالی گذره نیز شعله ور گردیده است .

از طرف دیگر افراد فاسد در پولیس و امنیت ملی باعث اذیت و آزار مردم هر ات شده با سرقت های مسلحانه و اختطاف زندگی مردم را در معزض خطر قرار داده و زمینۀ اسکان گروه های نا شناخته شده را در هرات فراهم میسازند و مردم هرات را از خانه وکاشانۀ شان فرار میدهد در حقیقت سیاست های تبعیض نژادی عبدالرحمان به شیوه دیگری به مرحله اجرا در آمده است .

نا بودی آثار تاریخی هرات وتخریب مسجد ( گودال ) اهانت به سنگ مرقد یکی از نزدیکان کمال الدین بهزاد در هرات ، اهانت به آثار مرحوم آقای سعید مشعل ، سرقت آثارتاریخی از موزیم هرات این ها دلایلی اند که فرهنگ ستیزان به ولایت هرات رخنه نموده اند . گویا تفکراتی درافغانستان وجود دارد که اینک به هرات نیز سرایت نموده که تاریخ افغانستان را بیش از 300 سال قبول ندارند آنها نمی خواهند که مردم هرات دیگر خود را فرزندان خواجه عبداله انصار ، عبدالرحمان جامی و کمال الدین بهزاد خطاب کنند .

آقای کرزی وشماری از تیم بی خرد او کمیتۀ ضد حاکمیت هرات و مردم آن ولایت را در دستور کار جدی خود قرار داده از هیچ عمل تخریب کارانه ابآ نورزیدند درتشکیل دادند گروهای ضد هرات که در راس آن بعضی ازافرادمسلح غیر مسؤل که خود دولت مرکزی آنان را بیکار نموده بود اقدام نمود حتی ازبعضی ازعلمای هرات نیزبه همین منظور استفاده گردیده و کمیتۀ به اصطلاح ضد حاکمیت هرات را تشکیل دادند.

مردم هرات خوب میدانند که مخالفت ها در رابطه به هرات فقط تنها با حاکمیت آن وقت هرات نبوده بیشر مردم هرات ، تاریخ وفرهنگ این شهر هدف بوده است درغیر آن دولت و نیروهای بین المللی تمام امکانات را داشتند که حاکمیت آن وقت هرات را برطرف نموده او را به کابل فرا خوانند و از دشمنی با مردم هرات دست بردارند ولی متاسفانه گروهای را که دولت مرکزی در هرات تشکیل داده بود در ناآمنی های هرات چور و چپاول مغازه ها و خانه های مردم هرات نقش عمده داشتند این مداخلات دولت مرکزی در هرات زمانی به اوج خود رسید که آقای خلیل زاد برای به اصطلاح جلوگیری از نیروهای ( امان الله ) که از طرف دولت تقویت شده و درمسلح ساختن آن ( گل آغا شیرزوی ) والی وقت قندهار و بنا به گفتۀ کارشناسان ( عارف خان نورزی ) که در آن زمان وزیر صنایع خفیفه بود بود نقش اساسی داشتند وارد هرات گردید .

آقای خلیل زاد در یک نشست خبری درتخت صفر هرات دراواخرسال 2004 میلادی پس از آن که با اسماعیل خان ملاقات نمود گفت من از اسماعیل خان والی هرات به عنوان دولت مشروح دفاع نموده قوماندان امان الله را غیر قانونی و غیر مسؤل میشناسم ( از سخنان خلیل زاد نوار تصویری و صوتی موجود است ) وی ادامه داد من به هرات آمده ام و به امان الله و افراد اش دستور داده ام که از حمله به هرات خود داری نماید.

اینجانب که آن زمان در هرات و شاهد این نا امنی ها بودم در این نشست خبری به آقای خلیل زاد گفتم ( شما که قوماندان امان الله را غیر مسؤل میدانید پس چطور با او تماس دارید ؟ و چطور امر توقف نیروهاش را بطرف هرات میدهید فکر نمی کنید کسیکه امر توقف نیروهای امان الله را به هرات بدهد حتما امر حمله به هرات را نیز به نیروهای امان الله داده باشد ) خلیل زاد از این حرف بسیار خشمگین شد .

همان روز تظاهراتی برضد آقای کرزی و خلیل زاد درهرات به راه افتاد که صد ها زن ومرد هراتی عکس کشته های خود را که دراثر حمله به هرات کشته شده بودند در جلو تظاهرات حمل میکردند . مردم هرات این همه بیرحمی و ظلمی که تیم آقای کرزی به آنان نموده و حاصل نقشه های شوم آنان این نا آمنی ها میباشد که ما فعلا شاهد آن درهرات میباشیم هرگز فراموش نخواهند کرد .

اوج نا امنی های سال 2008 میلادی درتمام سال خصوصا درهاه های سپتمبرو اکتوبر بود که منجر به کشته شدن یک صراف و محافظ وی و ربودن برادر صراف مزکور بود خشم مردم هرات از پولیس فاسد وسایر نیروهای امنیتی که در سرقت های مسلحانه و آدام ربائی ها دست داشتند به اوج خود رسید که در اثر آن نخست تظاهرات و بعدا اعتصاب عمومی کسبه کاران هرات آغاز گردید اکثریت دوکان های هرات برای چهار روز بسته شد .

نمایندگان مردم هرات درپارلمان و شورای ولایتی هرات به این اعتصاب عمومی پیوستند و به دولت اخطار دادند تا زمانیکه کرزی و وزارت داخله که خود در این نا امنی ها دست دارد به مشکل آنان رسیدگی نکنند دست ازاعتصاب عمومی بر نخواهند داشت .

نا گفته نباید گذاشت که شماری ازهراتی موجود درپولیس و سایر ارگان های امنیتی هرات و بعضی از فرماندهان سابق دراین نا امنی ها دست دارند ( ولی این واضح است که طراحان اصلی این ناامنی ها درکابل و جاهای دیگری نشسته و شماری ازهراتیان را وسیلۀ برای پلانهای که درهرات در نظر گرفته شده است مورد استفاده قرارمیدهند ) این پلان ها دیر یا زود به انواع مختلف هویدا خواهد شد .

یک هفته پس از این اعتصابات هئیت عالی رتبه ای که در راس آن آقای وردک معین وزارت داخله و عبدالمالک صدیقی معین اداره مستقل ارگان های محلی که قبلا معین وزارت داخله افغانستان و یکی از شخصیت های با تجربه امنیتی میباشد به هرات آمدند آنان ضمن ملاقات های با شورای ولایتی هرات ، اصناف و مردم هرات و همچنین با هئیت رئیسه علمای هرات عوامل ناامنی ها را در هرات مورد بررسی قرار دادند . من که در اکثر این ملاقات ها حضور داشتم در صحبت اختصاصی از آقای صدیقی معین اداره مستقل ارگان های محلی پرسیدم نتایج تحقیقات شما در هرات به کجا رسیده است ؟ وی گفت ما 18 ماه قبل نیز به همین منظور که دوکتوران و قاضیان هرات نسبت به ناامنی ها و آدم ربائی ها اعتصاب کرده بودند به عنوان معین وزارت داخله با هئیتی به هرات آمدیم نتایج کار خود را که همانا بی کفایتی ارگان های امنیتی هرات بود به آقای کرزی ارایه نمودیم ولی متاسفانه آقای کرزی هیچ عکس العملی نشان نداد و ما را منتظر نتایج گذاشت و تاحال هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است اینک که ناامنی ها به اوج خود رسیده ما مجددا به هرات آمدیم مردم هرات بیشتر تحمل این ناامنی ها را ندارد حتما باید اقدامات جدی در کابل گرفته شود در غیر آن مردم هرات وسایر نقاط افغانستان دیگر به هیچ هئیتی که از کابل برای بررسی بیاید اهمیت نخواهند داد .

تجارهرات یکی پس ازدیگری با سرمایه خود هرات را ترک میکنند وبه کشورهای همسایه با شرایط بسیار دشوارمحاجر میشوند شماری از تجار که در هرات باقی مانده اند بدون بادیگارد نمیتوانند سر کار بروند همچنین اعضای خانواده شان بدون محافظ گشت و گذار کرده نمیتوانند .

شهرک صنعتی هرات که روزی مرکز تجارت افغانستان محسوب میشد فعالت آن تا 70 فیصد کاهش یافته است پدران و مادران هراتی از ترس اختطاف فرزندان خود شبها خواب راحت ندارند زمینه کار برای دوکتوران ، معلمین ، قاضیان و سایرمسؤولین آموزش و پرورش و نهاد های جامعه مدنی ، فرهنگیان ، هنرمندان ودر مجموع تمام مردم بومی هرات در چنین شرایطی بسیار دشوار شده است اکثریت مردم در ترس و هراس بسر میبرند آکاهان سیاسی درهرات میگویند زمینه را برای فرار مردم بومی هرات یا کوچ های اجباری به شیوه جدید آن فراهم ساخته اند تا سیاست های شوم خود را عملی سازند .

دو هفته پس از حادثۀ هرات گزارشات تبدیلی اکثریت نیروهای امنیتی هرات نشر گردید که برمبنای آن افراد جدید که شامل تمام نیروهای امنیتی هرات میباشند وارد هرات شدند که هیچ کدام شان هراتی نبوده و به قوم خاصی مربوط میباشند .

چنین معلوم میشود که هدف از ناامنی ها درهرات تغیرکلی ساختار امنیتی هرات بوده تا برمبنای آن سیاست های مشخصی درولایت هرات زمینه سازی گردد .

از طرف دیگربا آمدن افراد مشکوک که گفته میشود از متعصنبین حزب ( افغان ملت ) میباشند درهرات احزاب پشتون وغیر پشتون هراتی بوجود آمده است که درراس آن دست آقای احدی و تیم ناسیونالیست وی برای آشوب و ناامنی بین جامعه فرهنگی هرات درحال تقویت است و پول فراوانی برای ایجاد تفرقه دربین هراتی ها بنام پشتون وغیر پشتون مصرف میشود و هر روز افرادی برای این سیاست های شوم خریداری گردیده دفاتر و شعبه های حزب ( افغان ملت ) برای خراب کاری بیشتر درولایت هرات و بعضی از ولسوالی ها افتتاح میگردند .

در اصول ایجاد حزب درهرات مشکی ندارد ولی حزبی که تاریخ آن برمبنای برتری خواهی تمامیت خواهی و درمجموع زبان و فرهنگ ستیز باشد درشهری فرهنگی مانند هرات جای ندارد .

اگاهان امورامنیتی هرات میگویند شرایط را برای حضورطالبان درهرات به هرقیمتی که شده مساعد میسازند هرات تقریبا ازدو طرف زیرکوه شندند ( سبزوار ) وشماری از ولسوالی های ولایت بادغیس در محاصره قرار گرفته است جنگ های خونین چند روز گدشته درآن نواحی این احتمال را تقویت میبخشد ( درچنین شرایطی مردم هرات را بنام پشتون وغیر پشتون ازهم جدا میسازند ) آگاهان سیاسی درهرات جددآ نگران این سیاست های شوم میباشند که خطر آنرا باید از سرقت های مسلحانه و آدم ربائی که جزء همین سیاست میباشد جدی تر دانست .

مردم فرهنگی هرات صد ها سال است باهم زندگی مسالمت آمیز وافتخارات مشترکی دارند نگذارید این وحدت و افتخارات تاریخی نیاکان مان دشت خوش شماری از متعصبین غیرهراتی گردد که به همین منظور به هرات آمده اند تا اوضاع هرات را مانند هلمند و قندهار و خوست بسازند و زمینۀ تفکر طالبانی که هرات برای از بین بردن آن جان ها داده است مجددآ فراهم سازند .

وظیفۀ تمام فرهنگیان ، دانشمندان ، کسبه کاران ، شعرآ نویسندگان ، دوکتوران ، قاضیان ، جامعه زنان فعال هرات خصوصا جامعه روحانیت هرات که در راس آن مسجد جامع شریف قرار دارد این است که نگذارند شهر باستانی هرات دست خوش آشوبی که برای هرات به عناوین مختلف طرح ریزی شده است شوند درغیر آن دود این آشوب چشم اکثر هراتیان عزیز را گریان خواهد ساخت .

هراتیان عزیز باید بدانند که هرات ازهرموقع دیگر آسیب پذیر تر و درمعرض خطر قراردارد امید است هراتیان درشعارهای مقطعی و تصامیم خود هشیار و دوراندیش باشند منافع هرات به تمام هرات و نسل های آینده این خطۀ خراسان زمین تعلق دارد که باید باقی بماند .

پس باید با اتحاد و همدلی هرات را ازاین بحران خطرناک نجات داد طرف داری از یک فرد یا فرد دیگری به عنوان والی یا قوماندان مشکل هرات را حل نخواهد کرد و زمینه را برای آشوبی که خلقات مشخصی خواهان آن میباشند فراهم خواهد ساخت.

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report