www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

سرنخ کشتارها و آدم دزدی های هرات از کاخ کرزی بر آمد
ناصر فیروزی - سویدن

Naser Ferozi

گزارش غمباری که به عرض شما میرسانم از بعضی افراد نزدیک به مراکز قدرت در هرات به دست نگارنده رسیده است. برای بسیاری این مسئله روشن بود که دست کسانی در مرکز کشور دخیل در این فجایع است. اما با اتفاقات تازه رونما گردید پرد از روی همه تاریکی ها برون افتاد.

وضعیت فاجعه بار امروز افغانستان نتیجه سیاستهای غلطی است که سیاست بازان کشور به آن دست یازیدند و تاوان این کردار غلط را همیشه مردم مظلوم افغانستان پرداخته و می پردازد.

هرات یکی از شهرهای مهم و بزرگ کشور ما افغانستان است که در غرب کشور موقعیت دارد. بعد سال 2001 این شهر در پناه امنیت موجود خیلی زود رو به آبادانی گذاشت. اما این شهر از دیدگاه حاکمان مرکز کشور دو مشکل مهم داشت که غیر قابل تحمل بود.

یکی از این دو مشکل آبادانی هرات بود که رشک و حسادت تیم حاکم را که دیدگاه قومی داشتند برانگیخت. این رشک باعث مخالفت علنی تعدادی از افراد نزدیک به کرزی و تیم اصلی شان شد. از جمله خانم شکریه بارکزی علناٌ فرمودند وقتی در جنوب و شرق کشور آبادانی و آرامی نیست پس در غرب و شمال کشور هم نباید آرامی و آبادانی باشد.

البته خود کرزی و تیم کاری شان زیرک تر و کار پخته تر از خانم بارکزی بودند و از بروز دادن نیات درونی خود ابا ورزیدند چون قدرت در دستشان بود عملا دست بکار شدند.

مشکل بعدی اسماعیل خان والی بومی هرات بود. اسماعیل خان بعلت مسائل قومی و تباری مورد اعتماد آقای کرزی نبود بناٌ با نیرنگهای گوناگون هم او را از ولایت هرات برکنار کردند و هم آبادانی و امنیت هرات را مختل کردند. همین برکناری اسماعیل خان تلفات جانی نزدیک دو صد نفر را در برداشت.

پروسه برکناری امیر اسماعیل را همه میدانند فکر میکنم احتیاجی به توضیحات من نیست اما مختل کردن امنیت را خدمت شما توضیح خواهم داد . کسی که در هر دو مورد آقای کرزی از او به نفع خود بهره برداری کرد مولوی خداد است. مولوی خداد بازیگر خوبی است در هر رژیم جایگاه خود را دارد.

مولوی خداد در زمان حکومت کمونیستها در هرات موقعیت ممتازی داشت. این موقعیت را حفظ کرد تا با متزلزل شدن پایگاه حکومت کمونیستی خود را به مجاهدین نزدیک کرد. با پیروزی مجاهدین خود را شریک قدرت آنها کرد. با آمدن طالبان به مدح آنها پرداخت و خود را به آنها چسپاند. در زمان حکومت طالبان از جاگاه خوبی برخوردار بود.

با سقوط حکومت طالبان و برگشتن دوباره اسماعیل خان به هرات مولوی خداد خود را به کرزی چسپاند و پرچم مخالفت با اسماعیل را بالا کرد. آقای کرزی هم بعنوان یک مهره همیشه از مولوی خداد در مقابل اسماعیل خان و دیگر مخالفان بهره برده اند.

بر قدرت و موقعیت مولوی خداد هرروز افزوده میشد اما بعد از برکناری اسماعیل خان این وضعیت شدت بیشتری بخودش گرفت. افراد نزدیک ایشان اکثر پستهای دولتی را اشغال کردند. از جمله این پست ها معاونت فرماندهی پولیس شهر هرات بود که به یکی از نزدیکان مولوی خداد بنام سرور حیدری مشهور به سرور یک دست واگذار شد.

آقای سرور حیدری که نبض امنیت هرات را در دست داشت با خاطر آسوده دست بهر اقدامی میزد.همه اقدامات آقای حیدری در راستای اهداف آقای کرزی و تیم همکار شان بوده است. آدم دزدی یکی از کارهای بود که آقای حیدری به اشاره مرکز روی دست گرفتند تا امنیت از هرات رخت بربندد و سرمایه ها از هرات بگریزد.

امینت از هرات رخت بربست صدها نفر قربانی این طرح شیطانی شد. سرمایه ها که اصل و اساس آبادانی هرات بود از این شهر فرار کرد. شهرک صنعتی هرات تا مرز تعطیلی کامل پیش رفت. سرمایه داران و دیگر نخبه گان از هرات گریختند. در مجموع هرات از رونق قبلی افتاد.

اعتصاب ها و تظاهراتها از سوی نمایندگان هرات در پارلمان ، پزشکان ، سرمایه دارن ، دوکان داران و دیگر اقشار هرات هیچ سودی نبخشید. آقای کرزی به جان مردم ارزشی قایل نشد که هیچ به تظاهراتها و اعتصاتها هم هیچ اهمیتی نداد. با وجودی نماینده گان پارلمان یک ماه را در اعتصاب بودند همچنین پزشکان شهر هرات همراه با دوکان داران چندین هفته را در اعتصاب بسربردند اما آقای کرزی کوچکترین ارزشی برایشان قایل نشد. وقتی که ضرورت پیش آمد اوضاع هرات به یک چشم بهم زدن سرسامان پیدا کرد.

این وضعیت فاجعه بار در هرات ادامه دارد تا اینکه حالا آقای کرزی به فکر جلب نظر مردم در انتخابات آینده می افتند. چون برای آقای کرزی ثابت شده که قدرتهای خارجی فرد مورد نظر خود را غیر از ایشان در انتخابات آینده تراشیده و در حال آماده کردن آن هستند. دقیقا به همین دلیل است که آقای کرزی تصمیم میگیرند به این وضعیت خاتمه دهند تا جلب نظر مردم را بسوی خود کرده باشند.

بناٌ ضمن قربانی کردن سرور حیدری و مولوی خداد برای اینکه کسی به کنه قضیه پی نبرد فرماندهان امنیتی و پولیس هرات را هم تغیر میدهند. با یک طرح ضربتی امینت را به هرات برمیگردانند.

بنابر این بازیگران قبلی قربانی میشوند نخستین شخص معاون رئیس فرماندهی پولیس هرات است. بمجرد رسیدن فرمانده تازه پولیس هرات فرمان بازداشت معاون پیشین (سرور حیدری) صادر میشود. آقای حیدری هم قبلا آمادگی فرار را گرفته بودند از صحنه میگریزند و به کوها پناه میبرند. فعلا هم با تعدای از افراد نزدیک بخود و دیگر آدم ربا ها متواری هستند. گردانندگان صحنه حالا همه کاسه کوزه هارا بر سر سرور حیدری میشکنند تا خود را بیخبر از این قضایا جلوه دهند.

چون تبلیغات علیه سرور حیدری زیاد شد این پرسش نزد مردم پیدا شده این شخص نفر نزدیک مولوی خداداد بود شاید خود او هم در این آدم دزدی ها شریک باشد چرا او را بازداشت نمیکنند. این است که یاور پیشین یعنی مولوی خداد هم قربانی میشود. به ایشان اخطار داده میشود تا دست پای خود جمع کنند و حق تماس با هیچ کس را ندارند. مولوی خداد فعالا از انظار پنهان یا به عبارتی حبس خانگی شده اند. دیگر از دبدبه و کبکبه مولوی خداد خبری نیست تمام آنها ضرب صفر شده است.

همه افراد دستگیر شده در ارتباط با آدم ربای های هرات اعتراف کردند که افراد سرور حیدری (سرور یک دست) هستند. فعلا اوضاع هرات آرام است از آدم ربایی های گذشته خبری نیست یا لا اقل نود در صد کاهش یافته است. چون این جریان آدمربای مثل یک افعی بود که حالا سرش بریده شده و توان هر گونه جنبشی از او گرفته شده است.

این موضوع ثابت میکند اگر دوباره آقای کرزی در اتنخابات پیروز شود حتماٌ اوضاع هرات به حالت قبلی برخواهد گشت چون این آرامی موقتی و فقط برای گرفتن رای مردم هرات است. آقایان اشرف غنی احمدزی ، علی احمد جلالی و خلیل زاد همه شان دقیقاٌ اندیشهای آقای کرزی را دارند تفاوت شان فقط در نحوه اجرا برنامه های شان است.

حال باید دید در انتخابات چقدر این ترفندهای آقای کرزی کارساز میشود. آیا باز هم مردم بازی کرزی و امثال او را خواهند خورد ؟
با آرزوی آگاهی ، عدالت و سعادت برای شما
12 جنوری 2009
Nasserfiroozi_se@yahoo.com


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report