www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

بنام خداوند بزرگ
قسمت دوم

مجاهدان مسلمان و پاسداری و دفاع از سرزمین وخاک و وطن شان
نویسنده : یار نجرابی

هرگاه ازمجاهدین صحبتی به عمل می آید باید بدانیم که مجاهدین یعنی ملت مسلمان افغانستان ، ملتی که همه اقشار مختلف جامعه را در برمیگیرد و شامل همۀ مردم مسلمان ( نود و نه در صد مردم ) افغانستان است.هرگونه تحلیل و قضاوت و هرگونه تائید و یاتردید و یا هرگونه دوستی و یا دشمنی باجهاد ومجاهدین باید برمبنای انصاف و عدالت وجوانمردی و کرم وصدق و صفا و راستی باشد . عقده و کینه و حسد و انتقام ، راه را به جایی نمی برد و یا به بهانۀ فلان ( احمد و یا محمود ) به جهاد و مجاهدین تاخت و تاز نمودن ، نشانۀ ازکم عقلی و جهل و بی خردی است .

مجاهدین مسلمان بودند که با ایمان به خدا ( ج ) و نعرۀ تکبیر و امید به حمایت ونصرت پروردگار ، دربرابرغول کمونیزم، جهاد خودرا آغازنمودند.

مجاهدین سربازان اسلام و برای تأسیس و برپائی یک نظام اسلامی مطابق به عقاید و افکار و فرهنگ وکلتور مردم خود قیام نمودند . مجاهدین مسلمان برای استقلا ل و آزادی کشور خود جهاد کردند ، جهاد مالی و جانی . مجاهدین مسلمان برای رشد و شگوفائی فرهنگ و کلتور مردم خود مبارزه نمودند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که با وجودهمۀ دشواریها و دستهایی کثیف پنهان و آشکار داخلی وخارجی و باهمه حیله گریها ی منطقه ای و جهانی ، با برادری و اخوت و با شوری و مشوره و با اتحاد و وحدت و صفوف فشرده و متحد ، به دشمن و دشمنان اسلام وافغانستان درس عبرت دادند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که باحماسه آفرینی هایی مکرر ، دنیا را به حیرت انداخته و درس ایثار وفداکاری و جانبازی در راه آزادی و استقلال رابه همه کشور هایی تحت سلطه دادند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که زن و مرد آزاده و مسلمان جهان از آنهاپشتیبانی و حمایت نمودند ، ملیونها مسلمان در سراسر جهان آمادۀ سهم گیری در جهاد افغانستان گردیدند و زنهای مسلمان در سر اسر جهان با اهدایی پول و حتی زیورات خود ازجهاد و مجاهدین افغانستان پشتیبانی نمودند .

مجاهدین مسلمان بودند که برای اولین مرتبه در تاریخ منطقه ، همه مرزها و موانع مرزی را شکسته و دیوارساختگی دشمنان اسلام در بین ملتهایی مسلمان را واژگون کردند. مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که تفوق عقیده و ایمان را برتخنیک و تکنولوژی و سلاح مدرن به اثبات رساندند.

مجاهدین مسلمان بودند که نه تنها محبوب مردم خود در درون سنگر ها و در داخل جبهات و قریه جا ت و شهرها بودند بلکه درمناطق و شهرهایی تحت نفوذ دشمن خود، محبوب ترین انسان ها و مورد حمایت مستقیمم مردم خود بودند.

مجاهدین مسلمان بودند که باشندگان زیرسلطۀ دولت بصورت داوطلبانه و با اخلاص ، کمک ها و امکانات لازم را جمع آوری کرده و برای مجاهدین داخل سنگر ها می فرستادند .

مجاهدین مسلمان بودند که نظامیان و ار بابان زرو زور ، خواسته و نخواسته درداخل مناطق تحت نفوذ دولت ، سهم خویش را ازسلاح و مهمات و پول و آذوقه برایشان ارسال می نمودند.

مجاهدین مسلمان بودند که محبوبیت شان در سطح ملی وبین المللی باعث سراسیمه گی دشمن گردیده بود .

مجاهدین مسلمان بودند که در سطح ملی وبین المللی، هرکس و هرنهاد وهر ارگان و حکومت و دولتی افتخارانه آرزوی ارتباط و تماس با آنها را داشتند.

مجاهدین مسلمان بودند که د ر محافل و مجالس و کنفرانس هایی بین المللی از جایگاه والا و برتر از دیگران برخورداربودند . مجاهدین مسلمان بودند که همه کشور هایی قدرتمند جهان آرزو و افتخار تماس و ارتباط با آنها را داشتند .

مجاهدین مسلمان بودند که روز و شب و تابستان و زمستان و مناطق هموار و یاکوهستانی را نمی شناختند بلکه در همه حالات ، در گرما و سرما و درفصول مختلف سال و در تاریکی و روشنی به جهاد خود ادامه دادند.

مجاهدین و مردم مسلمان افغانستان بودند که هیچگاهی به مسائل نژادی و قومی و زبانی و سمتی فکر نکردند و احزاب و سازمانها را بر اساس تمایلات و توافقات روحی و انگیزه هایی ایمانی و اعتقادی خود انتخاب کردند. رهبر حزب ، پشتون . اما بیشترین نفوذ ، در بین دری زبانها و رهبر حزب تاجیک و اما بیشترین نفوذ دربین پشتوزبانها.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که فریضۀ مهم جهاد را که یکی از فرائض مهم اسلام است بار دیگربه منصۀ نظر و عمل درآوردند .

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که با برادری و اخوت و با شوری و مشوره و با اتحاد و وحدت صفوف به دشمن و دشمنان اسلام و افغانستان درس عبرت دادند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بود ند که برای پاکستا ن و ایران و شرق میانه سپری گردیدند و از پیشرفت روسها بسوی آبهایی گرم و بحرهند جلو گیری کردند .

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که ملت ها و دولت ها و کشورهایی همسایه به پاس ایثار و فداکاری شان آنها راقبلۀ آرزوها و آرمانهایی شان قرار داده بودند.

مجاهدین مسلمان بودند که از حمایت و پشتیبانی تمام نهاد هایی علمی و عرفانی و فرهنگی جهان اسلام برخوردار بودند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که از حمایت همه علمای بزرگ جهان اسلام برخورداربوده و مفتی هایی اعظم جهان اسلام؛ فتوای جهاد برحق شان را صادر فرمودند .

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که تمام دنیای اسلام ، همه مسلمین و مسلمات ( مردو زن مسلمان ) برای پیروزی و موفقیت شا ن بصورت مستمر دعا می نمودند .

مجاهدین مسلمان بودندکه از سنین پائین و یاافراد نوجوان تا افراد پیر و ناتوان در صفوف شان شرکت داشتند.

مجاهدین مسلمان بودند که زنان با ایمان و مادران شهدا و خانواده هایی مسلمان در خدمت آنها و برای حمایت آنها از هیچ ایثار و فداکاری دریغ نمی کردند.

مجاهدین مسلمان بودند که در اکثر خانواده ها بیش از یک نفر و دربعضی خانواده ها بیش از دونفر( دوبرادر و یا پسروپدر ) و دربعضی تا سه و یاچهارو یا پنج نفر به نوبت به جبهه رفته و شهید داده اند.

مجاهدین مسلمان بودند که در بعضی خانواده ها پدر و فرزند در کنار هم جهاد نموده و در کنار یکدیگر شهید شده اند .

مجاهدین مسلمان بودند که گاهی یک خانواده ( یک پدر باچند فرزند) باسایر اقوام و نزدیکان جبهۀ راتشکیل داده و جهاد کرده و شهید داده اند. مجاهدین مسلمان بودند که بهترین ها ، عزیزترین ها ، تحصیل کرده ها( داکترها، انجنیرها، رؤساو یامدیران) ، سران وبزرگان قوم ، موی سفیدان ومحبوب ترین ها و جگرگوشه هایی نازدانه وجوان خود و دربیشترموارد نان آوران خانه و در اصل هست و نیست خود را برای قربانی فرستادند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که همه تلویزیونهاو رادیوها و اخبار و روزنامه ها رابرای گزارشات جنگی خوداختصاص داده بودند .

مجاهدین مسلمان بودند که حماسه آفریدند و داستانها و قصه هایی قهرمانان جهاد ، دنیا را متحول گردانید.

مجاهد ین مسلمان افغانستان بودند که باب جهاد را گشودند و در دنیایی پراز فتنه وفسادو ظلم و بی عدالتی و یکه تازی و قلدری پیام جدیدی بمردم جهان دادند.

مجاهدین مسلمان بودند که با داشتن روزه در روزهایی طولانی و گرم تابستان، هیچ گاهی در ماموریت خویش کوتاهی نکرده ، فرائض و واجبات را ادا نموده و رسالت خویش را در امرجهاد و مقاومت کماحقه انجام دادند.

مجاهدین مسلمانی( مهاجرین) که هست و نیست و خانه و کاشانه و بهترین آب و هوایی کشور خود را بخاطرخدا ترک کرده و زندگی درغربت و آوارگی و هجرت را در زیر چادرها و در کمپ ها ی مهاجرین ِ، چه درسرمای سخت زمستان و چه در آتش گرم تابستان پاکستان سپری کرده و به هجرت خود افتخارنموده و از داخل همان کمپ ها فر زندان دلبند خود را برای قربانی به جبهه می فرستادند تا سنت ابر اهیمی را زنده کنند .

مجاهدین مسلمان و قهرمان بودند که در گرمای طاقت فرسای پاکستان تاب و تحمل خود را از دست نداده و برای بازگشت به جبهه نماز شکرانه بجای می آوردند .

مجاهدین مسلمان بودند که فاصله هایی بین پشاورتا دورترین نقاط کشور ، مثل بلخ و جوزجان و فاریاب و بادغیس و هرات راکه به هزاران کیلومتر میرسد بالوسیله شتر و خر و قاطر طی منزل نموده و خطرات ناشی از مین و کمین و بمبارد و حمله و هجوم دشمن و سرما و گرمای راه رامتقبل می گردیدند.

مجاهدین مسلمان بودند که با وجود هزاران خطر زمینی و هوایی در مسیر طولانی سفر به سوی جبهه ، نماز هایی خود را با جماعت ادا می کردند.

مجاهدین مسلمان بودند که گاهی در مسیر راه بسوی سنگر ، تاچند روز را در گرسنگی و تشنگی سپری میکردند اما هیچگاهی احساس ذلت و خواری نمی کردند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که هزاران نفرشان در مسیر راه ها و در اثر بمباردمان ها و حمله ها وهجوم ها یی وحشتناک آنگونه شهید و ناپدید گردیدند که هیچ اثری از آنها در دست نیست .

مجاهدین مسلمان بودند که درتمام نقاط کشور و در تمام میسر راه ها و دشت ها و کوه ها شهدایی بیشماری را دفن نمودند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که با اجازه و بدرقۀ پدر و مادر و با گذشتن از زیرقرآن مجید راهی سنگر میشدند و دعای پدر و مادر و خانواده بدرقۀ راه شان بود.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که در طی سالیان دراز و با همه قربانیها و سختی ها یی دوران جهاد هیچگاهی احساس ضعف و خستگی نکردند و هرروزاز روز قبل ، قویتر و نیرومندتر بمیدان می آمدند.

مجاهدین مسلمان بودند که بعد از پیروزیهایی پیاپی و در سالهایی اخیر جهاد ، همه کشور هایی جهان در پشتیبانی و حمایت از آنها مسابقه می نمودند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که در تئوری و عمل راهنمایی مردم اروپایی شرقی گردیده و شعار ها و مبارزات شان الگویی مبارزه و مقاومت در اروپایی شرقی و آسیایی میانه گردید و مردم پولند و چکوسلواکی و لیتونی و لیتوانی و استونی و ........ هر کدام شعار هایی مجاهدین مسلمان افغانستان را گاه و بیگاه زمزمه کرده و به مقاومت خود می افزودند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودندکه در دنیا و بخصوص جهان اسلام و جهان غرب به عنوان هیرو و قهرمانان قرن شناخته میشدند .

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که طی قریب به دو دهه همه حوادث ووقایع و جریانات مهم جهان را تحت تاثیر حماسه سازی هایی خود قرار داده بودند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که تاریخ جهان را عوض نموده و افسانۀ ابر قدرتی را دگرگون کردند . مجاهدین مسلمان افغانستان بود ند که نقشه و جغرافیایی جهان راتغییرداده و فصل جدید و جغرافیایی جدید و مدرنی به جهان ساختند. مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که مرز و دیوار آهنین بین دو آلمان رابعد از قریب یک قرن درهم کوبیده ودو کشورمختلف آلمان شرق و غرب را متحد نمودند.

مجاهد ین مسلمان افغانستان بودند که دیوار آهنین دور تا دور شوروی سابق را در هم کوبیده و نیم جهان را از زیر سلطۀ روس خارج ساختند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که در فکر و اندیشه جلوغول کمونیزم راگرفته و در تئوری و عمل آنرا ازپادر آورده و نقطۀ پایانی به یکه تازی و قلدوری و زورگویی ......... آنها بخشیدند.

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که همه پیرو پوده هایی هفتاد سالۀ قصرکریملین رادرمدت کوتاهی با سکته هایی مغزی و قلبی روبروکرده و به دیارنیستی فرستادند و نام شوروی را دفن تاریخ نمودند.

مجاهدین مسلمان تنها یک حزب و یا گروه و یا ملیت و یا قوم خاصی نبودند که با یک طرح و یاپلان خارجی قیام خویش را آغاز کرده باشند بلکه مجاهدین شامل همۀ اقشار جامعه و ملت مسلمان و باایمان افغانستان بودند که علیه دسایس و تجاوز یک ابر قدرت خارجی به پا ایستادند . ملت و مردمی که با نثار جگر گوشه ها و داغ و درد خانواده های خود خم به ابرو نیاورده و با صبر و استقامت و توکل به خدا ( ج) آن چنان حماسه آفریدند که از لرزۀ آن دیوار برلین سرنگون و ده هاکشور آسیای میانه و اروپایی شرقی از قید وبند و اسارت هفتاد سالۀ شوروی آزاد گردیدند .

مجاهدین مسلمان بودند که در روزهایی نخست جهاد در برابر بزرگترین قدرت نظامی و دیکتاتوری جهان، با دست خالی و با استعانت از نصرت الهی جنگیدند .

مجاهدین مسلمان بودند که دراولین روزهایی طرح توطئه و تجاوز شوروی با شکم گرسنه و پای و تن برهنه و جیب خالی در برابر قشون سرخ مقاوت کردند.

مجاهدین مسلمان بودند که از پشت دیوارهایی خاکی و خانه هایی محقر و گلی در برابر تانکها و توپها و هواپیماهایی بمب افگن سنگر گرفتند.

مجاهدین مسلمان بودند که جهانیان باور نمیکردند که به مقاومت یکماهه در برابر قشون سرخ تا دندان مسلح ادامه داده بتوانند .

مجاهدین مسلمان بودندکه مورد تائید و پشتیبانی سازمان ملل و مجامع مختلف بین المللی قرارگرفتند .

مجاهدین مسلمان ازحمایت سازمان کشورهایی اسلامی و همه کشورهایی مسلمان ، بخصوص تمام جوامع مسلمان برخورداربودند.

مجاهدین مسلمان بودند که از حمایت سازمانهایی مهم و حساس بین المللی ، سازمانهایی حقوق بشر ، عفو بین الملل و غیره و غیره برخورداربودند.

مجاهدین مسلمان بودند که از حمایت و پشتیبانی همه ملتها و دولت هایی آزاد جهان بر خوردار بودند .

مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که با صبر و تحمل و با فروتنی و توکل به خدای پاک به جهاد خود ادامه دادند و در نهایت از زمین و آسمان و از بر و بحر و از داخل و خارج و ازجانب دوست و دشمن مورد حمایت قرارگرفتند که درین میان کمک غیبی و نصر ت الهی کاملا محسوس بود .

مجاهد ین مسلمان هیچ گاهی از روشهایی تصفیه و سرکوب وتهدیدو ارعاب و زندان و اعدام مخالفین استفاده نکرده و گاهی هم به فکر انتقام گیری نیافتادند و بهمین علت از حمایت ملی و بین المللی برخورداربودند.

مجاهدین مسلمان بعد از پیروزی و بخاطر صلح و آرامش در کشور ، باعفوعمومی حتی جنایتکاران جنگی را به محاکمه نکشاندند ، چه جایی که مجرمین و خائنین عادی را.

مجاهدین مسلمان نه تنها کسی را تعقیب و یا محاکمه نکردند ، حتی کسی را زندان ننمودند و چنانچه زندانهایی کشور همیشه خالی از زندانی بود. مجاهدین مسلمان بعد از پیروزی حتی با روسیۀ متجاوز اعلام خصومت و دشمنی نورزیدند.

مجاهدین مسلمان با توافق همه احزاب و سازمانها و گروه ها وجناح ها حکومت قانونی تشکیل دادند .افغانها درطول تاریخ خود هرگاهی که مزاحمت هایی بیرونی و تجاوز و لشکر کشی بیگانه را درهم کوبیده و فرصتی پیداکردند تا نفسی براحت بکشند دست بر روی دست نگذاشته بلکه با شور و شوق وعشق و علاقۀ بدنبال علم و آگاهی و دانش و درس و مدرسه رفتند و فضا هایی تیره و تار ناشی ازظلم وستم و تجاوز وفساد وگمراهی را با نورعلم و عرفان ، روشن و روشنتر ساختند .

هرگاه تاریخ افغانستان کهن را و رق بزنیم می بینیم که افغانستان کنونی بستر رشد و شگوفائی مدنیت هاو فرهنگها وادیان بزرگ بوده است و با طلوع اسلام عزیز به صفت یک قدرت جدید جهانی ، سه مرکز مهم غزنه و بلخ و هرات که روزگاری مهد علم و دانش و فرهنگ بوده است میتواند بهترین الگوی یک تمدن نو ظهور و اما خیلی قوی و قدرتمند امپراطوری بزرگ اسلامی بحساب آید، زیرا زادگاه و خوابگاه ابدی صدها عالم و دانشمند پر آوازه ایست که دنیا را به نور علم و آگاهی و دانش خود منور ساخته و حتی در پیشرفت و مدنیت کنونی جها ن اثر شایان داشته اند ( ابن سینای بلخی ، ابوریحان بیر ونی ، مولانا جلاالدین بلخی ( مشهور به رومی ) ، امام فخر رازی ، مولانا عبدالرحمن جامی ، خواجه عبدالله انصاری ، و درنهایت سید جمال الدین افغانی ازجملۀ صدها فرزندان و فرهیختگان این مرز و بوم اند که شهرت جهانی دارند زیرا اساس و پایۀ بیشترین علوم قدیم وجدید بدست این شخصیت هایی فرزانه گذاشته شده است . در زمانیکه دنیا بخصوص کشور هایی پیشرفته ومدرن موجود جهان درخواب غفلت بسر میبرده و ازهمه علوم متداول عصرو زمان محروم بوده و باجهل و خرافات پنجه نرم می کردند ،این شخصیت ها و دانشمندان بزرگ بودند که نظم و نظام و فقه و قانون آورده و جهان را به حق و حقوق و به عدل و انصاف فراخواندند.

و اما دشمنان اسلام و افغانستان با درک و کشف حقایق اجتماعی و با استفاده از جامعه شناسی افغانی به این اسرار و رموز ملت ما آگاهی حاصل نموده و در پی آن شدند تا این مرز و بوم و این ملت و مردم قهرمان را با دسایس و توطئه ها مورد هجوم قرار داده تا از رشد و شگوفائی و پیشرفت و پیروزی آنها جلوگیری کرده باشند.

همانگونه که افغانستان فرزندان صدیق، ایثارگر و فداکاری داشته است که درمقاطع مختلف تاریخ ازکیان و استقلال و آزادی و تمامیت ارضی کشوردفاع نموده و کشور رابسوی فلاح وآرامش وآسایش جهت داده اند و اما متاسفانه دوستان ناآگاه وجاهلی درطمع خام استفاده جوئی برآمده و یا دشمنان آگاه و حیله گری باخواب و خیال سلطه برکشور، خود را به مهلکه انداخته اند.

کسانی که در دوران جهاد و یا بعد ازآن حد و حدود شرعی را آن چنانکه لازم است رعایت نکرده و احساس حضور و نظارت الهی در آنها ضعیف و از زهد و تقوای لازم برخوردارنبوده ویا بنا بر مظالم و دهشت و و حشت دشمن به عدالت و انصاف عمل نکرده و یا ازعفو وگذشت درمواردی کار نگرفته و یااز امکانات جهاد و مجاهدین مطابق میل و آرزوی شخصی استفاده نموده و یا در آن دخل و تصرفاتی نموده اند که مغایر اهداف و آرمانهائی جهاد بوده است خود و دستآورد هائی جهاد را زیرسوال برده وحربۀ بدست دشمنان اسلام داده اند .

جمع کثیری از مجاهدین فی سبیل الله جان هایی شیرین خودرا در راه خدا قربان کردند و جمع بزرگ دیگری (اکثریت خاموش) با اخلاص و صدق و صفا و راستی در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی در زیرخط فقر به جهاد خود تا پایان ادامه داده بدون اینکه از کسی و یا گروه و حزب و یا دولت و حکومتی انتظار پاداشی داشته باشند و اما افسوس به حال کسانی که خود را مجاهد و یا حامی و پشتیبان جهاد و مجاهد بحساب آورده ولی نه تنها مجاهدین را حمایت و پشتیبانی نکرده بلکه دست آنها رااز همه امور کوتاه نموده و به دشمنان اسلام و افغانستان رو آورده و آنها را بر سرنوشت کشور مسلط کرده اند.

ویا افراد ابن الوقت ، متملق و استفاده جویی که از امکانات جهاد ، در بدست آوردن پول و ثروت و چوکی و مقامات دولتی استفادۀ شخصی کرده اند، ویا در موارد ی این ابزار و امکانات را علیه جهاد ومجاهدین بکار برده اند .

و یا افراد و گروه ها و حکومت هایی که فقر و فاقه و جهل و بیسوادی و زندگی قرون وسطائی و مرض و اعتیاد و اختلاف و کشمکش و تضاد تعصب و فساد اجتماعی و بالآخره سقوط افغانستان به دامن شوروی ازکارنامه هائی آنها ست و یا افرادی که زندگی را در عیاشی و فساد و بی بند و باری گذشتانده و با هر نوع فضایل اخلاقی و انسانی بیگانه بوده و علاوتأ زمینه سازحرکت هائی ضد اخلاقی ، ضد انسانی و ....... بوده ، برای شان غیر قابل قبول است که افراد ویا گروه هایی را به بینند که محبوب مردم و جامعه و در رهبری و ادارۀ مردم نقش کلیدی و رهبری کننده را ایفا کنند ، آنها باید برای اعادۀ مقام و بدست آوردن مجدد امتیازات از دست دادۀ خود تلاش کنند اگرچه این تلاش در محدودۀ بحث و مباحثه و آرزو و آرمان و خواب و خیال خلاصه گردد باز هم برای شان مایۀ تسلی و و سیلۀ نشخوار خواهد بود.

و اما دشمنان اسلام و افغانستان ، کسانیکه در دستگاه هایی جاسوسی مثل ( کا ، جِی، بی ........) عضویت دارند و یا ازحقوق بگیران و مزدوران بیگانه اند و هیچ وجه مشترکی با ملت و مردم و با دین و آئین و فرهنگ و کلتور جامعۀ خود ندارند ، و زندگی را در تابعیت و بندگی نفس و هوی و هوس سپری کرده اند کی میتوانند دستآورد هایی عظیم مردم خود را که فروپاشی شوروی و استقلال و آزادی و فتح و پیروزی و بنای یک کشور مستقل و آزاد و بدون وابستگی را تحمل نموده و خود را با چنین فضای سالم و پاک و بدون دخالت خارجی همآهنگ کنند .ا گرچه عقل ووجدان و انصاف برآنها فشاروارد کند آنها یا اختیاری از خود ندارند و یا مانند افراد بیمار و مریض و معتاد به دوای مسکن ( حاکمیت بیگانه و پناه بردن به غیرو اتکا به دیگران ) عادت نموده ، خواسته و یانخواسته باید راهی را که درطی عمرخود رفته اند به آن ادامه داده و تا مرز سقوط و تباهی به پیش بروند.

اللهم النصر الاسلام و المسلمین اللهم ا لنصرجیوش الموحدین اللهم الف بین قلوب المومنین اللهم النصرالمجاهدین الذین قالو ربناالله ثم استقاموا اللهم اهلک ا لکافرین و المنافقین و الدهریین و الشیوعین و من اعانهم اللهم شتت شملهم وفر ق جمعهم و خرب بنیانهم و خذهم اخذ عزیز مقتدر.

و من الله التوفیق

یارنجرابی

yar.na@hotmail.com

Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report