www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

آبستن نهان وزادنی آشکار
سخنی باآقای داوود صبا والی هرات؛ وتذکری به وزیرمحترم زراعت
نور احمد رجاء

جناب آقای صبا! مقام ومسئولیت ولایت هرات جایگاه رفیعی است که قدم گذاشته اید؛ و شما که تاهنوز به قول خود تان از گذشته ئی به درازای پنج هزارسال قبل صحبت میکنید سرنوشت مردمی را تقریبا درید قدرت خود قرارداده اید؛ که شناخت تان از این مردم وسیع وکافی نیست؛. اینک به قسمتی ازنوشته تان مراجعه وسپس به ادامه به اصل سخن برمیگردم. ( دکتر داوود صبا، والی هرات که در مراسم تقرری رییس زراعت هرات سخن می گفت، با اشاره به تاریخ پنج هزار ساله ولایت هرات و تجلیل از جشن مهرگان در زمانی که نام هرات آریا بوده است، اظهار داشت:" یکی از افتخارات ما این بوده است که ما نخستین ملتی بودیم که به خداوند یکتا ایمان آوردیم و همیشه به خاطر نعمات خداوندی او را شکر می کردیم." آقای صبا افزود که در آن زمان مردم هرات، جشن مهرگان را به خاطر شکرگزاری از نعمات خداوند برگزار می کردند اما بعدها این جشن بنابر دلایل مختلف به فراموشی سپرده شد) .

http://www.khawaran.com/تجلـــیل-از-جشــن-باســتانی-مهــرگـــان-در-ولایت-هـــرات/اخبـــار-رســیده.html

گذ شته ی که اگر استناد به پیدایش آیین زردشت باشد؛ تاهنوزتاریخ؛ محل تولد وزه وزاد زرتشت؛ اصل ثابتی ندارد؛ ودرتوهم وپندارِ آغاز وادامه یافته است؛ وگویا که این افسانه برپشت عنقا نوشته شده؛ وعنقا را در افسانه ها میخوانیم ودور تسلسلِ کلمات اگر؛ مگر؛ ایکاش و شاید؛ رگ وریشه این لیت ولعل ها؛ تاریخ پیدایش فکر واندیشه شمارا بازگو کننده است که بقول حافظ :

گره به باد مزن گرچه بر مراد رود
که این سخن به مثل باد باسلیمان گفت


در نوشته های قبلیم تحت عناوین: ( آیاواقعا میخواستم زرتشتی شوم ؟ ) و( پس از دقت وتأملی بیشتر درآیین زرتشت )که درسایت خاوران وبعضی سایت های مردمی دیگر موجودیت دارند؛ دلایلی را به پاسخ مجوسی ها وزمزمه کنندگان مجوس؛ ارائه داده ام؛ که بقول حافظ شیراز:

تلقین درس اهل نظر یک اشارت است
گفتم کنایتی ومکرر نمیکنم


جناب آقای صبا ! مردم ما جشن( مهرگان ) را بارویکار آمدن آیین مقدس اسلام ازعنعنه ورسوم خویش حذف واز رده خارج ساختند؛ ونخواستند به خریتی که یاد آوری آن ؛ مایه ننگ شمرده میشدوقعی بنهند؛ تاچه رسد به تجلیل از آن ؛ مادامیکه ( شب پره بازیگرمیدان شود ) و زمانیکه ( آب سربالا رود قورباغه ابوعطا بخواند) وانگهی که ( گر به قدرت برسی مست نگردی مردی ) و: نمیرفت موش در سوراخ کژدم به یاری جایروبی بست بر دم ووقتی خروس بی محل اذان دهد ؛ بدیهی مینماید که جناب صبا نیزباید به سرنای بیگانگان چهار دست وپائی نشیمنگاهش را به لرزاند؛ وگرنه که بقول شاعر:

آن قدح بشکست و آن ساقی نماند
خانه ها غلطید و در طاقی نماند.


اینکه شما بسیاری از اوراق تاریخ را به فراموشی سپرده وبه چالش های متوسل میشوید؛ هم برای شما باید درخور دقت باشد که رویاروی قیام وستیز مردم قرارنگیرید؛ وهم برای مردم که در ارتباط چنین توطئه های غفلت نداشته باشند.

در این کشور از دیر زمانی است که اسلام برسرنوشت ملت حاکمیت دارد؛ ومردم به خاطر برپانگاهداشتن اسلام وعقیده ودین آبائی شان؛ علیه آنانی که دستاوردی غیر ازاین رامیخواستند بیاورند رزمیدند؛ ودراین شهر ( هرات ) درقیام ورستاخیزی عظیم ؛تحت نام 24 حوت 1357 هرات ؛ خون انسان ها در و دیوار را رنگین ساخته بود؛ وآنقدر در این روز به مقابله علیه دشمنان دین اسلام به مقاومت شتافتند وکشتند وشهید شدند؛ که آمار شهید شدگان به مرز هزار ها تن رسید. ومتعاقبا به پیروی از این قیام ؛ در هر ولایت این کشور؛ به راد مردی و نرادی ملت مؤمن ومتدین وخداپرست ما قیام ورستاخیزهای بوقوع پیوست؛ وتاآنگاهی که زمینه های حاکمیت کمونیست هارا از ریشه نکندند آرام نگرفتند.

جناب آقای صبا ! کمونیست ها مردم عادی وبی هویتی نبودند؛ حزب داشتند؛ نظم وانظباط حزبی داشتند؛ عده زیادی از آنها تحصیلات تکمیل شده را دارا بودند؛ وپست های حساسی را پشت سرگذاشته بودند؛ اطاعت وفرمانبرداری را به سرحد اخر رعایت مینمودند؛سرنوشت اردو در دست شان رقم میخورد؛ نویسنده وسخنران وتئوریسین های را در رشته های دارابودند؛ و علاوتا پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت را باابعاد وسیع ولازمه اش بدست آورده بودند؛ و....

باحایزاوصاف فوق؛ درمقابل جهاد قهرمانانه وسرتاسری ملت زانو به زمین زدند؛ وسررشته بهم گسسته ی را تافراسوی مرزها بدوش کشیدند؛درنتیجه پشت حمایتگر شان خمید وکوله بارمکتب کمونیست؛درهم پیچیده شد؛ واین مکتب درنهایت ازبسا نقاط جهان وخاصتا از گهواره مادریش اتحاد جماهیر شوروی وقت رخت برچید ؛ که تاریخ شاهد ونسل حاضر این خاطره را باخود دارند. اقای صبا لطف بفرمائید ؛ توضیح دهید از همه نشانه های حزب دیموکراتیک خلق وپرچم افغانستان شما چی حمایت ودستاوردی را باخود دارید؟.

جناب آقای صبا ! یاحافظه شما نیاز به مرمت دارد ؛ یا اندیشه شما؛ ویا جرئت منفی که در وجود شما ریشه دوانده است؟ شاید هرسه ویا می بایست غرور بیجا وتلقین وتزریق های اطرافیان تان را خنثی نمود؛ وفهماند که طبل میان تهی و ببرکاغذی همانند شما را این ملت خام خورده و... ؛ وبه تصورتان که: ( کاری را که گرگ به زور به انجام نرسانده روباه به حیله به پیش میبرد ؟ ) .

درزمانیکه شما والی هرات تشریف دارید؛ حمایتگران خارجی تان درجستجوی ترتیب راه فرار قرار دارند؛ رئیس دولت اقای کرزی توان اداره ولایات وحتی خود مرکز را دارا نیست؛ ملت ومردم هم ازحاکمیت بیزار ومتفرند وهم از حمایتگران خارجی شان؛ بااین وجود؛ جناب تان میخواهید سرنای آیین نبوده؛ ونیست ونابود شده زرتشت را؛ با زنده ساختن جشن مهرگان بپا نمائید؟.

آنانکه اسب تاخت غبارش فرو نشست
گرد سمی خران شما نیز بگذرد

عالی جناب آقای صبا ! خواب دیده اید بخیر باشد؛ زمامداران وابسته همواره خواب های وحشتناکی را براین ملت تدارک دیدند؛امامردم خواب وخیال شان را باسیلی محکم وسختی که باقیام و واکنش خود ارائه دادند؛ پرانده اند؛ خواب دیده خمیازه های خشک کشیده وسپس باتجدید وضوء وپریدن باده خمار؛ به پاس احترام خمارشکنان؛ همواره متدین ومردم دار باقی مانده است.

اقای صبا ! در دوام مسئولیت کاری تان درهرات از تقریبا سه ماه به اینطرف مردم باشدت بی حدی به کمبود آب دچارند؛ هرگاهی که به این طرف و آنطرف شهر درگشت وگذار قرار دارید؛ سطل های خالی و سایر لوازم آب کشی را دردست های مردم مشاهده میکنید؛ به اساس مثل مردمی که : ( کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی ) شما اگر همت ؛لیاقت؛دلسوزی واستعداد دارید مشکل کمبود آب را برطرف کنید؛ چشن مهرگان پیشکش تان باد.

آقای صبا والی محترم ومعظم شهر باستانی هرات ! قبل از آقای نورستانی والی اسبق ؛ آقای انوری مسئولیت پست ولایت هرات را به عهده داشتند؛ درمراسم 24 حوت هرات همین مردمیکه باظرف های تهی پشت آب روانند؛ سخنرانی اقای انوری را به خاطری که اورا عامل بیگانه وخودکامة که تلویزیون ورسانه های دست جمعی هرات را درخدمت گرفته بود؛و.... به سنگباران گرفتند؛ من می پذیرم که قواره وهیکل تان به آرتیست های فیلم های هالیوود وبالیوود و... میماند؛ اما این مردم وقتی تصمیم گرفتند؛ به تصمیم شان باقی میمانند؛ فریب بی قوارگی وکهنه پوشی مردم وقواره و خوب پوشی خودرا نخورید.

جناب آقای صبا ! همشهری عزیز، وغازی امان الله خان هرات ! ازمقام وموقعیت دست داشته سوء استفاده نکنید؛ ترویج جشن مهرگان که از آثار زرتشتی است ؛ وبرای جناب شما مفید وارزندگی را دارا میباشد؛ تامادامیکه درپست ولایت قرار دارید؛ آنرا در دستکول تان و یادرفکرتان به ودیعه بگذارید؛ مادامیکه ازوظیفه سبکدوش شدید؛ که این امر؛سبکدوشی عنقریب است؛ آن سوغاتی را سربسته ومهر ولاک شده به همان امریکا ویا اروپا انتقال دهید؛مثل؛ مال گندیده پیش روی صاحبش؛ پیش شما باقی بماند.

حد خود بشناس و بر بالا مپر
تانیفتی درنشیب از شور و شر


کسانی از اطرافیان تان که قبلا بوت پاکن انوری و کاسه لیس و مداح و ثنا خوان وچاپلوس اوبودند؛ هم اکنون به عنوان کفتارپیر؛ ودلقک ولوده ومسخره مقام ولایت ؛ کفش پیش پای گذار وآستان بوس شما موقعیت عوض نموده است؛ درحالیکه سواد درست نوشتن را ندارد؛ دست ازنویسندگی برنمیدارد؛ واجازه ندهید که کوری عصاکش کور دیگر گردد.

ابوالکلامی که پائین پائین جایش نیست وبالا بالا راهش ؛ودرحسرت رسیدن به مقام دولتی دور ازکشور وملت؛ پیرشد وکورشد وبدان نرسید؛ برآن است تا ازطریق سوار شدن بردوش شما به آرزوهای دیرینه اش برسد؛ مواظب باشید ملت بیدار است.

اقای صبا ! خاک به چشم مردم نپاشید وبا به عنوان کشیدن آیین یکتاپرستی مروج زرتشت نباشید؛ ومردم این اجازه را نیز به هیچ کسی در این کشور نمیدهند؛ سعی وتلاش بیهوده والی هرات و همدستان اوتنها این مصیبت را بار میآورد که در آینده مردم نسبت به تعیین مقام ولایت از خود مردم هرات دچارشک وتردید میگردند؛ ومردم فراموش نمیکنند که فرزند زاده ی از این آب وخاک در دوران کاریش سعی بر آن داشت تاافکار زهوار در رفته وبی پایه زرتشت را؛ رشد وجا بجائی بدارد؛ که بقول معروف مگس که در بین غذا می افتد؛ اثر دیگری ندارد؛ تنها دل انسان بد میشود.

محترم والی صاحب ! چنانچه لطف فرموده توضیح دهید که: 1- مسئولیت کاری وتکیه زدن به اریکه قدرت 2- چاپلوسی وثناخوانی عده ی از اطرافیان. 3- وابستگی به احزاب وسازمان های الحادی . 4- داشتن سواد پیشرفته واستعداد شکوفا ویابیدانشی وخرفتی وعدم شناخت از جامعه ومردم سبب گردید که در لانه وآشیانه عرفانی مردم هرات؛ یکتا پرستی خدارا دربرپائی جشن مهرگان که زاده آیین زرتشت است ؛ برآن شدید که احیاء بدارید؟. به کدام یک از این سوالات اندیشه شما برابری دارد؟ فردوسی نویسنده شاهنامه که شاید جناب شما شاگرد مکتب او نیز به حساب نیائید در باب جشن مهرگان چنین سروده است :

فریدون چو شد بر جهان کامکار
ندانست جز خویشتن شهریار

به رســم کیان تاج و تخت مهی
بیاراست با کاخ شاهنشهی

به روز خجسته ســر مهر ماه
به سر بر نهاد آن کیانی کلاه

زمانه بی اندوه گشـت از بدی
گرفتند هر کــس ره بـخردی

دل از داوری هـا بپرداخـتـنـد
به آیین، یکی، جشن نو ساختند

نـشـسـتـنـد فرزانگان ، شادکام
گـرفتند هـر یک ز ياقوت، جام

می روشن و چهره ی شاه نـَو
جهان نو ز داد از سر ِماه نـَو

بـفـرمـود تا آتش افـروخـتـنـد
همه عنبر و زعفران سوختند

پرسـتـیـدن مهرگان دیـن اوست
تن آسا نی و خوردن آیین اوست

کنون یادگارست از و ماه مهر
به کوش وبه رنج ایچ منمای چهر

اقای صبا ! قدم به جایگاه فریدون نهادند وبه پیروی از او جشن ساختند ممیزه های خواستار است؛ که ایجاد شرایط آن : ( خیال است ومحال است وجنون ) درسرزمین افغانستان ودرپیشگاه ملت متدین وقهرمان افغانستان جفنگ سردادن وبیهوده آب درغربال ریختن تنها از حلقوم الدنگی تراوش دارد که لب لباب گفته های اورا میتوان چرت وپرت وچرند وپرند وخزعبلات وهذیان یک دیوانه نامید.

عالی جناب ؛ جناب دوکتور داوود صبا ! توصیه ی برای تان دارم ؛ توصیه ام برای شما وهمه آنانیکه ازدین برگشته وبه ادیان دیگر ویا به بیدینی رو آورده اند ؛ چنانچه مایل به ا دامه کار وزندگی در این کشورهستند به ملت ومردم کلمه ( تو) رابکاربرند ولی برای دین مقدس ما کلمه ( شما ) .

جناب داوود صبا ! پیروان اندیشه زرتشت را اگر از داخل کشور وفراسوی مرزها ؛ فراخوانیم؛ به اندازه وشمارش یک مدرسه دینی دارای دانش آموزنیستند؛ بگذریم از اینکه این دانش آموزان جان شانرا در راه خدا وبه پیروی ازدستورات قرآن خدا وپیامبر برحقش حضرت ( محمد ) پیشکش در راه دوست میدارند ؛ درحالیکه جمع دین ستیزان ودین گریزان وبیدینان؛ از دایره وچوکات انترنت مانند بز سری می جنبانند؛ ومانند شتربانگارش چند سطری نشخوارمیکنند. وبه یاد داشته باشید همانطوریکه عده بخاطر نوشیدن ومست شدن وعربده کشیدن ؛ ودسترسی به زناء وفسق حاضرند به هر بیدینی و به هرلجنزار بی تربیتی تن دردهند؛اعم مردم این سرزمین باپیروی ازدستورات و امورات دینی شان ؛ هیچگاهی مجال وفرصت رسیدن به این بی بند وباری را بکس وکسانی نمیدهند؛ اندرین راه کشته بسیارند قربان شما

من از مفصل این قصه مجملی گفتم
توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

جناب عالی ؛ اقای صبا ! درگذشته تلاش شبانه روزی داشتید تامردم بسوی مائوئیستی دعوت شمارا اجابت فرموده ولبیک گویند؛وهم اکنون مجوس بودن برشما سرفرازی است؛ چنانچه تمایلی اگردربین طرفداران گمراه شما بوجود آید؛ کدام یک مقام اولویت را بدست دارد؟. واگر توضیح فرمائید که بافروپاشی افکار مائوئیستی وبرچیده شدن این سفره ننگین ندامتی ازعملکرد گذشته بدوش دارید؛ یا تاهنوز برخر جهل نادانی و وابستگی افتخارمیفروشید؟. وایا یقین دارید که براصل پای بندی به مجوس بودن استوار ومحکم وبدون چون وچرا ازخود فداکاری نشان میدهید؛ ویاروزی براین اصل نیزمهرباطل بودن میزنید؟.

وهمچنان دریک کلام بنویسید که چرا مائوئیست شدن ومجوسی بودن که درمجوسیت به ارتباط مرتکب شدن گناه باید به شاش گاو خودراشستشو دهید حاضرید دم به جنبانید؛ وحاضرنیستید تامثل این ملت مسلمان باشید ودرکنارشان مسلمان بمانید؟. وجای دارد تاشعر شاعر که شاید درگذشته منظورش ابولهب ( عبدالعزٍی ) ودر زمان حال بولهب ها دین ستیز بوده است که چنین سروده است :

بولهب تصدیق پیغمبرنکرد
چون شقاوت داشت از روز ازل .

تذکری به محترم محمد آصف رحیمی وزیر زراعت !

عالی جناب ؛ آقای رحیمی وزیرمحترم زراعت ! آقای صبا والی هرات درنوشته اش که دربالا سراغه آن ذکر گردیده است اشاره به این داشته است که : ( والی هرات یاد آور شد که با وزیر زراعت کشور و نیز برخی دیگر گروپ های مرتبط این مساله صحبت نموده است و شمار زیادی از موسسات نیز آمادگی همکاری خود را به والی هرات اعلام نموده اند).

هرگاه وزیر محترم زراعت؛ ورئیس زراعت هرات از عملکرد شوم وگذشته ننگین ورسوای آقای صبا مطلع نبوده باشند؛ که به اساس این نبشته درجریان قرارگرفته واز شرکت در یادبود جشن مجوسی ها خود داری خواهند فرمود. وچنانچه بااطلاع از این موضوع دست به چینن اقدام زده باشند؛ طبیعی است که این موضوع از طریق شورای محترم علمای ولایت هرات؛ که بدون شک امیدواری ملت مجاهد پرور؛ درانتظار اقدام آنها چشم به انتظاراست وازطریق پارلمان نیز باپیگیری نمایندگان ملت مسلمان تحت غور وجواب دهی می بایست تامرحله استیضاح وسلب اعتماد به پیش خواهد رفت؛ ونگارنده در این باب تمام توان و کوشش خود را باپخش ونشر نوشته ها بدست اقدام خواهد گرفت؛ وثابت خواهد ساخت که هرگزمؤسسات وانجوهای که درجهت گسترش دین مسیح درکشورمابه همت نامردانه ی صباها چشم دوخته اند؛ نقش برازنده ملت مسلمان مارا تحت الشعاع قرارداده نمیتوانند؛ وصباها بدانند که مجاهدین زنده اند .

تذکری دیگر : آن عده هراتی های شاغل در وظیفه؛ که درپست های حساس ودرخارج ؛ ازسهمیه مردم هرات بهره مندهستند؛ وباعملکرد های نادرست وناروای خود ؛ سبب ریختاندن آبروی مردم هرات میگردند؛ درخلاصه ترین کلام به اساس مثل مردمی که : ( خاله چونی گفت همچون که تونی ) و( دیگی که برای ملت نجوشد به داخلش کله سگ بجوشد ) قصه های دنباله دارشان را بااسناد دست داشته بدست چاپ ونشر خواهم سپرد؛ کسیکه احترام وارزش های ملی مردمی را رعایه نکند؛ خود به هیچ ارزشی به معامله گرفته نمیشود.

عالی جناب آقای صبا ! در ادامه بحث به تاریخ پنج هزار ساله هرات برنمیگردم ؛ وازخاطره های گذشته بسیار دور هرات حرفی بمیان نمی آورم؛ ازتقریبا یکصد سال گذشته که والیان آمدند وبی نام ونشان رفتند و والیان درهرات از خود نامی به یادگار گذاشتند که از آنجمله :
1- عبدالله ملکیار بناگذار وغرس کننده درخت های ناجوو وایجاد تفریحگاه شیدایی و... تامرز به ثمر رساندن آن ازخود همت وزحمتکشی نشان وبه یادگارگذاشته است ؛ که سبب سرسبزی این شهربه حساب میآید؛ ودرمشهد وتهران قونسلگری وسفارت واقامتگاه از دستاورد های او شمرده میشود.
2- محمدصدیق خان والی هرات باحفره حد اقل دوحلقه چاه عمیق دربهداشتی شدن آب هرات نامی از خود به یاد گار گذاشت.
3- محترم امیرمحمد اسمعیل خان در دهه هفتاد وآغاز پیروزی هرات؛درحالیکه مناطق وسیعی درکشورناامن شمرده میشد؛ اما او درتامین امنیت هرات چنان عملکرد ولیاقتِ بازحمات شبانه روزی ازخود نشان داد که شهرهرات باوسعت 61315 کیلومتری اش مدینه فاضله امنیت شمرده میشد؛ وحتی دربکارانداختن مردم وایجاد کار وتامین رفاهیت چنان کوشید که خاطره های را مردم با خود دارند؛ وتاهم اکنون نیز هیچ موقعیت فرد ی بااو قابل مقایسه نیست. اگر جایگاه وتاریخ کاری ومسئولیت شمارا باآنها به مقایسه بگذارم به نتیجه این شعرتقی دانش میرسم که:

شنیدم روزی از شیخ معلم
که حاتم با برادر بود توام

چو هاتم شهره آمد در سخاوت
برادر را فرا بگرفت ماتم

که من کاری کنم تا شهره گردم
بکرد ادرار اندر چاه زمزم

اگرگویی که این صورت خلاف است
تومعنی را نگر والله اعلم

نوراحمد رجاء
29-6-1390 برابر با 20- 09-2011
noorahmad1957@yahoo.com


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report