www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

بنام خداوند بزرگ
نقدي بر يك دروغ شاخدار و اتهامي ناروا و مغرضانه
نگارنده: محك هروي

چند شب قبل از شبكه هاي مختلف تلويزيون هاي جهان خبري پخش گرديد كه آقاي دكتور عزيز الله لودين رئيس دستگاه پر طمطراق ولي نا كار آمد و غير مؤثر مبارزه عليه فساد اداري افغانستان، وزير انرژي و آب محمد اسماعيل خان را متهم به سرقت مليون ها دالر پول و جايداد ملكيت دولت نموده و تعجب نه تنها افغانستاني هاي مقيم داخل و خارج بلكه تعجب بسياري از ارباب سياست و كياست جهان را بر انگيخت.

شنوندگان و بيننده گان اين خبر حيرت انگيز، ازان جمله شخص نگارنده اين مطلب چنين تصور نموديم كه آقاي لودين و همكاران فعال و پارساي وي در نتيجه تحقيقات عميق و متداومش به حقيقتي دست يافتند كه اسماعيل خان نيزمانند بسا از كرسي نشينان مقتدر دولت پول هاي هنگفتي را از طريق بودجه وزارت مربوط و يا از ناحيه فعاليت هاي مافيائي زمين، در شهر هاي همچون دبي، بيروت، واشنگتن، پاريس و لا اقل كابل براي خود املاك و كاخ هاي آسمانخراشي دست و پاكرده كه اكنون به همت تلاش و صداقت دستگاه عريض و طويل تحت سيطره آقاي لودين كشف و چگونگي اين واقعه صد در صد باثبات رسيده است.

اما در نتيجه كنجكاوي هاي بيشتر شنوندگان و روشن ساختن تدريجي آقاي لودين چنين واضح گرديد كه مقصد آقاي لودين منزل نشيمني است كه امير محمد اسماعيل خان سال هاي متمادي با خانواده اش دران سكونت دارد و تا جائيكه بيشتر مردم مطلع هستند اين منزل را خانم خيّر و آزاديخواهي بنام خديجه مسمي به دختر وزير سال ها قبل به پاس ارادتي كه به جهاد و مجاهدين بخصوص با شخص سپه سالار جهاد امير اسماعيل خان داشته براي والده شهيد ميرويس صادق، يعني خانم وي هبّه و يا به عباره ديگر بخشش نموده و قباله شرعي اين تعمير و ملحقاتش نيز از طريق محاكم مربوط ترتيب و تكميل گرديده است. و اين اتهام آقاي لودين عليه شخصيتي همچون اسماعيل خان كاملاً ناروا، بي بنياد، مغرضانه و غير موجه مي باشد و آقاي لودين هيچگونه مدارك، اسناد و دلايلي مبني بر ثبوت ادعاي خود ندارد تا بدانجا كه هرگاه دولت بر سر اقتدار افغانستان واقعاً از قدرت قانوني برخوردار ميبود، بايد بلا درنگ مأموريت آقاي لودين را به حالت تعليق قرار داده و مستند به دلايل آتي به محاكمه وي از طريق مراجع عدلي و قضائي كشور اقدام مي كرد.

اول- ماده بيست و پنجم قانون اساسي افغانستان بعنوان وثيقه ملي اين كشور چنين صراحت دارد.

« برائت ذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتيكه به حكم قطعي محكمه با صلاحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بيگناه شناخته مي شود » كه بموجب اين حكم از قانون اساسي آقاي لودين هرگز حق نداشت كه فرد محبوب و محترمي همچون اسماعيل خان را بدون هيچ دليل و مدرك و قبل از صدور حكم محكمه با صلاحيتي به عنوان سارق و يا زمينخوار خطاب و معرفي نمايد.

دوم- در قسمتي از مقدمه قانون اساسي آمده است: با تقدير از فداكاري ها، مبارزات تاريخي، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارجگذاري به مقام والاي شهداي راه آزادي با درك اين كه افغانستان واحد و يك پارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد و... ، اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي كشور و مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخ چهاردهم جدي 1382 هجري شمسي در شهر كابل تصويب كرديم.

آقاي عزيزالله لودين بر خلاف اين بخش از مقدمه قانون اساسي، صلاحيت توهين به جهاد و مجاهدين را نداشته و ندارد، بلكه مكلف است تا كارنامه هاي مجاهدين راه حق و آزادي را بديده تقدير بنگرد.

سوم – درست است كه آقاي لودين يك تن از اشراف زادگان ناز پرور هرات مي باشد و ممكن اجداد محترمش به یك اشاره ابرو هركاري را كه دل شان مي خواست انجام مي دادند، اما حال متكي به ماده بيست و دوم قانون اساسي كه حكم كرده است « هرنوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از مرد و زن در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.

امتيازات و فرمانروائي هاي فاشيستي، ديگر درين عصر و زمان كار بردي ندارد، و هرگاه آقاي لودين خواسته باشد اين پديده شوم را تا هنوز مرعي الاجرا دانسته و به خود اجازه دهد تا با استفاده از عنوان پر زرق و برق اداره اش خود را شخص فعال ما يريد و غير مسئول بداند و گمان كند كه مي تواند هركس و هرشخصيتي را كه ميل داشته باشد به ارتكاب هر گونه عمل خلافي متهم و يا به محاكمه بكشاند و احدي حق ندارد تا از فرمانش سر پيچي كند، سخت به خطا رفته است، زيرا ديگر، آن دوران خود سري و قدرت فروشي سپري شده و او نيز مانند هر فرد ديگري تابع مقررات و مكلف به پذيرش احكام قانون مي باشد.

پنجم- قسميكه از محتواي مطالب هذيان گونه آقاي لودين بر مي آيد ، دوسيه مربوط به خانه رهايشي اسماعيل خان « آنهم اگر همچو دوسيه موجود باشد » كه حتماً موجود نيست، تا هنوز به اداره آقاي لودين نرسيده و او مي فرمايد كه « سارنوال گفته كه يك قسمت از املاك بنام خودش و يك قسمت بنام خانمش و قسمتي هم بنام شاروال هرات است » فا اعتبرو يا اوالابصار

ششم- هم اداره مبارزه عليه فساد اداري و هم افراد مغرض و تشنه شهرت و قدرتي كه دلايلي مبتني بر تائيد ادعاي آقاي لودين را نشخوار مي كنند، مي گويند كه مرحوم عبدالمجيد زابلي خان در موقع حياتش املاك مربوطه خود بشمول جايداد متنازع فيه را براي رياست معارف هرات داده بوده و دختر وي زمين و سراي نداشته تا به اسماعيل خان و يا خانواده اش هبه كرده باشد.

ما مي گوئيم كه بفرض محال اين ادعاي لودين و طرفداران مغرضش راست هم باشد، و دختر و زير قسمتي از جايدادي را كه متعلق به خود دانسته است به خانواده اسماعيل خان بخشش كرده و سند معتبر شرعي مربوط به اين موضوع نيز از طريق محاكم با صلاحيت همين دولت طي مراحل و ترتيب شده باشد، پس درين ميانه گناه اسماعيل خان چيست؟ آيا قصور از رياست معارف است كه در طول اين قدر مدت از ملكيت مربوط به دولت حراست نكرده، يا از مرحومه دختر وزير كه چرا ملك دولت را به اسماعيل خان و يا خانواده اش بخشيده، يا از محكمه ي كه بدون تحقيق و ژرف نگري قباله اي اين املاك را ترتيب داده و يا از اسماعيل خان؟ قضاوت اين قضيه را به صاحبان نظر، انديشه، تفكر، انصاف و عدالت مي سپاريم .

هفتم – رقم بسيار كلان هفتاد مليوني را كه آقاي لودين به عنوان قيمت اين املاك تخمين زده و اسماعيل خان را گستاخانه و غير مسئولانه به غصب آن متهم داشته گمان مي كنم خيلي مبالغه آميز است، زيرا آن ملك داراي چنين قيمتي نبوده و بخصوص زمانيكه اين جايداد به خانواده اسماعيل خان بخشيده شده ، از ارزش يك فيصد از آنچه حالا از طرف آقاي لودين قميت گذاري شده بر خوردار نبوده است، و اين حقيقت را همه هموطنان دانسته و تصديق خواهند كرد.

هشتم- اگر اسماعيل خان خداي نكرده سارق ميبود، از مدت بیش از سي سال به اينطرف مليارد ها دالر و افغاني پول بيت المال بدسترس وي قرار داشته و همين اكنون متصدي يكي از وزارتخانه هاي كليدي داراي بودجه هنگفت مي باشد ، بايد مرتكب سرقت هاي خيلي بيشتر از وجه كنوني مي گرديد، پس چرا جناب لودين صاحب، اقلام مسروقه ديگري را كشف و به پيگيري آن اقدام نكرده، ، كه به سراغ يكدربند حويلي نشيمني رفته كه هر انسان لازم است از داشتن سر پناهي بر خوردار باشد رفته است و اينقدر بر ثبوت اين ادعاي واهي اش پا فشاري دارد.

نهم- زمانيكه حكومت طالبان بر ولايت هرات مسلط گرديدند و امير صاحب اسماعيل خان كه همه دار و مدار و از جمله همين حويلي مورد منازعه را جا گذاشته و به كشور ايران هجرت كرد. هرگاه چنين واقعيت و يا اتهامي عليه اسماعيل خان وجود مي داشت، طالبان بدون شك به تصفيه موضوع و استرداد املاك به قبول آقاي لودين مسروقه اقدام مي نمودند. و يا اگر كساني درين ارتباط ادعا ميداشتند، حتماً شكايت خودرا با حاكميت طالبان مطرح و به گرفتن حق خود اقدام ميكردند. آنان با تمام قساوت قلب و قاطعيتي كه درين موارد دارند، نه تنها اين كار را نكردند بلكه از منزل نشيمن و اثاث البيت و ديگر دارائي بجا مانده اسماعيل خان بشمول يك رأس آهو كه در بين حويلي اش داشته صادقانه حراست نمودند، تا جائيكه وقتي او دوباره به هرات بر مي گردد همه اجناس، اموال و اثاثيه اش را سالم به تصرف در مي آرود .

دهم- جناب آقاي لودين! آيا شما امير اسماعيل خان را از كدام تاريخ باينطرف مي شناسيد؟ اگر اين برادر را از اول مي شناختيد آيا اين شما نبوديد كه در كتاب « موسوم به سردار آريا » منتشره بهار سال 1373 – در باره او و شخصيت او چنين قلم فرسائي نموديد؟

بسم الله الرحمن الرحيم 13/8/1382 « زنده جاويد ماند، هركه نكونام زيست.

مرداني كه در راه خدا قدم بر مي دارند ، از خود مي گذرند و براي مردم خود خدمت مي كنند هرگز نمي ميرند ، چه نه تنها ثبت خاطره ها بوده و يا اوراق تاريخ به آن افتخار مي كنند، بلكه خداي بزرگ نيز به آنها مژده ها داده است. من يقين دارم كه برادر ما اسماعيل خان كه من اورا مرد مجاهد لايق مي شناسم و اين لقب را بر همه القاب او ترجيح مي دهم زنده جاويد خواهد بود. آرزو دارم بتوانم با همكاري با جناب ايشان در حوزه جنوب غرب و هرات مصيبت زده كاري را انجام دهم كه خداي بزرگ راضي و او خوشحال باشد، چه بخوبي مي دانم كه با خوشحالي مردم حوزه و شهر هرات او خوشنود است، خدمات اورا نمي توانم اينجا خلاصه كنم ، چه خدمات مرد مجاهدي را كه بارها با خطر مواجه بوده، در سنگر به هيچكس تسليم شده و هميشه رضاي خدا را پلان كار خود داشته است نمي توانم در چند سطري خلاصه كنم ولي جهاد مردانه او در چهارده سال اخير ، اراده تسليم ناپذير او در برابر مشكلات، ايجاد نظم و ثبات اداري و تلاش هاي پيگير او در باز سازي را ميتوان منحيث مثال و سرمشق آينده نوجوانان و آينده گان كشور عزيز در اينجا با كمال عجز مطرح كنم.

سعديا مرد نكو نامش نميرد هرگز
مرده آن است كه نام ش به نيكوئي نبرند


جناب آقاي لودين!
ضرب المثلي است كه مي گويند: اشخاصي از قبيل شما و قماش شما حافظه ندارند اينك اصل نوشته ي شما را عيناً به خط و كتابت و امضاي خود تان درينجا كپي مي نمايم.قضاوت اين موضوع را تا اينجا كه توضيحات داده شد بر عهده هموطنان عزيز مي گذارم، تا ببيند كه ما در چه دوراني زندگي مي كنيم و موضعگيري هاي مسند نشينان كشور ما بر مبناي چه سياست هاي مغرضانه ي استوار است، و آيا اينان با اين گونه سياست بازي ها غرض آلود، زورق شكسته ي اين مملكت را چگونه به ساحل نجات رهبري خواهند كرد؟ و ملت مان از اوشان چه اميدي بايد داشته باشند .

بنابر آنچه گفته شد اتهام بي مورد آقاي لودين بدون شبهه، ناشي از موجوديت عقده هاي شخصي است كه آنجناب با امير صاحب اسماعيل خان دارد و او بزعم خويش خواسته است بدين وسيله از اسماعيل خان انتقام بگيرد ، و شكست خورده هاي عقده مند ديگري هم كه با استفاده ازين موقع قصد گرفتن ماهي ازين آب گل آلود را دارند سوابق كينه توزي آنان بر همگان معلوم است.

اما جان مطلب اينجا است كه جناب لودين با آن همه سابقه كاري و تظاهر به دانائي اش چطور چنين مسئله ي را باستناد فرض كنيد نوشته چند نفر هيات و يا قول ثارنوال اينقدر بزرگ جلوه داده و قبل از صدور حكم محكمه و اثبات قطعي اين ادعا، بي باكانه به قصد ترور شخصيت فردي همچون اسماعيل خان بر آمده است ، آيا خيانتي به مثابه اين قضيه و يا بزرگتر ازان در سطح اين كشور اتفاق نيفتاده، و در دستور كار اداره مبارزه با فساد موجود نبوده است.

آقاي لودين متأسفانه خلاف تمام موازين و مقررات شرعي و قانوني عمل كرده و كوركورانه قضيه مطروحه را « جنايت » تشخيص داده و اسماعيل خان را درين ارتباط سارق يعني دزد قلمداد نموده و به تشهير و محكوميت وي حكم صادر كرده است، در حاليكه اين قضيه بذات خود يك قضيه كاملاً حقوقي است، زيرا امير اسماعيل خان نه اين ملك را از نزد شخصي ديگر غصب نموده و نه هم از نزد دولت ، فرض كنيد اگر اين ملك را مرحوم عبدالمجيد خان زابلي نيم قرن قبل ازين تاريخ براي رياست معارف و يا مرجع ديگر دولتي هم بخشيده باشد اين گناه همان مرجعي است كه در طي اين مدت ملك خود را تصرف نكرده و مانع فروش و يا هبه اي آن نگرديده است ، اينكه مرحومه ي بنام دختر وزير عبدالمجيد خان آن ملك را بنام ملك موروثي پدري اش آن هم نه براي اسماعيل خان بلكه براي فاميلش بخشش نموده و به موجب قباله شرعي بوي تسليم داده است، اسماعيل خان درين ميانه چه تقصيري دارد؟ و هرگاه دولت و يا هرشخص و مرجع ديگري درين مورد ادعاي داشته باشد بايد اين قضيه بحيث يك دعوي حقوقي تحت بررسي قرار گرفته شده و طي مراحل قانوني شود، پس به صراحت ميتوان گفت كه اين ادعاي رئيس فساد اداري مبتني بر عقده هاي شخصي وي در برابر اسماعيل خان است كه متأسفانه من از چگونگي آن اطلاعي ندارم.

منتها از سال 1372 و يا 1373 حادثه را بخاطر دارم كه شرح آن چنين است: در حوالي يازده بجه يكي از شب هاي آن سال از طرف آقاي لودين به مراجع امنيتي اطلاع داده شد كه در بين حويلي شخصي وي واقع در شهر هرات، انفجاري صورت گرفته و باالاثر هيأتي مشتمل از مأمورين مبارزه با جرايم جنائي و عدلي در ظرف چند دقيقه محدود خود را به محل واقعه رسانيده و قضيه را مورد ارزيابي قراردادند ، و هيأت موظف كه شخص معاون مقام ولايت و قوماندان امنيه هرات نيز در تركيب آن بود ، پس از بررسي همه جانبه آن حادثه به اين نتيجه رسيدند كه وسيله انفجاري اصلاً يك نارنجك صوتي بوده و آن هم از داخل حويلي دران محل انفجار داده شده و اثرات قدرت تخريبي آن به حدي بوده كه صرف شيشه هاي يكي از كلكين هاي تعمير قسماً شكسته و يا ترك برداشته است و حتا يك نفر شب باشي كه گفته ميشد در دو متري محل انفجار خواب بوده هيچ آسيبي نديده است، ولي جناب آقاي لودين كه به مجرد رسيدن هيأت دران محل حضور يافت چنان غال، مغال و داد و بي دادي را ، را انداخته بود كه گوئي مسجد الاقصي را ويران كرده اند و ما در همانجا تشخيص داديم كه آقا لودين از هر بابتي كه هست عقده سختي از امير محمد اسماعيل خان در دل دارد و يا ميخواهد با اجراي اين پلان شوم، خودش را مطرح كرده و سر انجام به مقام و نواي برساند، چنانكه به اين آرمان خود مؤفق هم گرديد.

اي واي شخصيتي همچون اسماعيل خان كه در جريان بيش از 20 سال جهاد و مقاومت هزاران بمب، موشك و خمپاره بر فرق او ريخته شده ده ها بار در كمين دشمنان افتاده و آماج توپ، تانك و مسلسل قرار گرفته، چندين تن از اقارب و هزاران تن از همسنگران محبوبش در پيش چشم او به خاك و خون غلتيده، چندين بار مجروح شده ، مصايب و مصاعب هجرت و اسارت در زندان مخوف طالبان را تحمل نموده و انواع و اقسام رنج و محنت ازان جمله حادثه ي به بزرگي شهادت پسرجوانش را كه توسط افرادي منسوب به باند مخالف ، باند فاسدي كه به منظور تضعيف وي مشتمل از دشمنان رنگارنگ ساكن در داخل و خارج ولايت هرات شكل گرفته و به مقصد مغشوش ساختن ذهنيت رجال دولت تا درون ارگ رياست جمهوري نيز رخنه نموده و شايد يكي هم از اعضاي آن باند جناب آقاي لودين باشند، استقبال كرده و خم به ابرو نياورده ، حال آقاي لوديني كه در برابر حادثه ي انفجار « ترقه » در حويلي خالي از سكنه اش همه نيرو و توان و حوصله فكري و جسمي خود را از دست داده بود نه تنها ادعاي هم چشمی و سيالي را با او مي كند، بلكه با منتهاي تهور اورا « دزد » خطاب مي نمايد، آه چقدر نا مرد است اين زمانه و خيلي مصداق خوبي است اين ابيات لسان الغيب حافظ شيرازي عليه الرحمه، درين مورد كه فرموده است:

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست
عاشقي پيشه ي رندان بلاكش باشد و به همين سلسله .

خوش بود گر محك تجربه آيد بميان
تاسيه روي شود هركه در او غش باشد به همه حال : ازينكه سخن بدرازا كشيد از همگان پوزش مي طلبم .

و خلاصه اش اينكه ما مجاهدين خطه ي قهرمان پرور هرات در حاليكه اين اتهام و افتراي بي بنياد ، غرض آلود و طراحي شده آقاي لودين را عليه سالار مجاهدان، اسطوره تسليم ناپذير جهاد و مقاومت، ابر مرد پارسا، صديق، وارسته، دلسوز و متعهد ، سمبل ايثار، فداكاري ، شجاعت، قهرماني، دين دوستي، و الگوي آزاديخواهي، وطن پروري، متانت، وقار، تمكين و درايت امير محبوب مان الحاج محمد اسماعيل خان را به شدت تقبيح نموده و از تمام دست اندركاران امور دولت افغانستان اعم از مراجع عدلي و قضائي ، نمايندگان مجلسين شوراي ملي ، شخصيت هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي ، نهاد هاي ملي، و مردمي، حقوقدانان، صاحب نظران، روشنفكران و باالآخره از شخص رئيس جمهور كشور مي خواهيم تا بخاطر پاسداري از عظمت جهاد مردم مسلمان افغانستان ، خون هاي پاك شهداي راه حق و آزادي، ارجگذاري به آبرو و حيثيت اسلام عزيز ، دفاع از افتخارات ديني و ميهني، تحقق قسط ، انصاف و عدالت و حفظ ارزش هاي معنوي اين سرزمين بلاكشيده، توطئه زده و بخون شناور، جناب آقاي لودين و ديگر اشخاص ذي دخل درين قضيه را بجرم تعرض به حريم شخصيت امير اسماعيل خان، كه در حقيقت تعرض به جهاد مقدس ، تعرض به روحانيت شهدا، تعرض به مقام شامخ مجاهدين ، تعرض به افتخارات ماندگار تاريخي و تعرض به همه ي شخصيت هاي محترمي است كه با جانبازي ها و اعجاز گري هاي محير القعول از مرزهاي عقيده، ايمان، نواميس ملي و تماميت ارضي كشور خود پاسداري نموده اند محكوم و مواخذه نموده و درمورد محاكمه و مجازات وي از طريق اجراي مقررات شرعي و قانوني عطف توجه جدي و موثر بفرمايند تا پندي براي آنان و عبرتي براي ديگران گردد. والسلام علي عباده الله الصالحين.Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report