www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو
ریاست کمیسیون حقوق بشر یا سلطنت مادام العمر ؟
نویسنده : الیاس قاضی زاده

افغانستان کشوری است آزرده از پریشانی های مستدامی که به بیش از سه دهه طول کشیده و درین دوره بسا رنج ها و مصبیت های دردناکی نصیب ساکنین آن شده که گاهی استعمار سرخ بر آن تاخته و گاهی هم تحجر سیاه، یکی با تانک و توپ بر آن نشانه گرفته و دیگری با شلاق ظلم و استبداد، ولی با گردش چرخ روزگار و گذشت زمان، یکی پی دیگری آن کلاً از صحنه سیاسی وجغرافیایی کنار رفته و دیگرش از زندگی مردم لا اقل به حاشیه کشانیده شده است. اما باز هم زخم های خورده شده ناشی از آن التیامی نشده و برآن ملحمی گذاشته نشده است.

زمانی که گروه طالبان از صحنه سیاسی افغانستان کنار کشیده شدند. امیدواری مردم کشور بر آن بود تا افراد و گروه های دلسوز به مردم و میهن بلاکشیده ما روی کار آیند و با کار و زحمت فراوان توأم با اخلاق و ارادت و پا گذاشتن روی سمت و سو گری های فردی و گروهی مردمان زجر کشیده مانرا یاری رسانند. ولی اسفا که هکرهای متخصص و سودجویان حرفوی که هیچ گونه دلسوزی و غم شریکی با مردمان مظلوم افغانستان نداشته اند. و قبل ازین منکر تابعیت کشور و زادگاه شان بودند روی کار آمدند و با راه اندازی پروژه های ظاهراً جلادار وپیشکش داعیه حقوق بشر که چسب و کشش خاص در اذهان عامه افغانستان داشته بازار عواید شان گرم ساختند و زراندوزی های بی شمار نمودند.

فعالیت وکارکرد این افراد ونهادها نه برای احقاق حقوق از دست رفته شهروندان افغانستان بلکه بیشترینه به مثابه آله فشار علیه مخالفان فکری وسیاسی شان تمرکز یافت. تا باشد به کشورهای که تابعیت آنها را دارند و از آدرس آنها به این چنین امتیاز ها دست یافته خدماتی نمایند. که یکی از آنها ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میباشد.

این کمیسیون که بودجه مصارفاتی آن طی این ده سال به بیش از میلیون ها دالر می رسد. اکثراً متشکل از افرادی است دارای طرز تفکر منفی گرا ومخرب اذهان عامه که می خواهند با ارائه راپورهای واهی و بدون مدارک اثباتیه برچسب هایی را بالای افراد و نهادهای مستقر در کشور وارد نمایند. و دست به گزارشهای میان تهی که نه تنها دردی را مداوا نمی کند بلکه اذهان عامه کشور را بیشتر از پیش مخدوش می سازد. این نهاد همچون سائر ادارات حکومتی غرق در فساد اداری بوده و بودجه های هنگفتی در آن به هدف برنامه های که به هیچ نمی ارزد به مصرف می رسد. این کمیسیون که برمبنای قانون اساسی افغانستان ایجاد شده و خود را متعهد به حفظ و رعایت حقوق بشر در کشور می داند آیا گاهی هم متوجه شده است که ملتی که از نظر اقتصاد در زیر خط فقر به سر می برند و عاید سرانه شهروندان آن در روز به دو دالر نمی رسد ، قانونأ شرعأمجاز اند که کمیشنران محترم آن معاشات بلند دالری را چون شیر مادران شان نوش جان فرمایند و یا خانه های مفشن را با کرایه های خیلی بلند اجاره نمایند درحالیکه مردمان که از بی خانگی رنج می برند و یا هم از موترهای لوکس و مودل سال که با وسائل زرهی مجهز است استفاده نمایند.

آیا مسؤولین محترم کمیسیون متوجه شده اند که این همه بودجه های را که صرف تدویر ورکشاپ های بدون مفاد می نمایند ، درد مردم را مداوا خواهند کرد؟
اگر در کل بنگریم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ابتدای تشکیل تا امروز با آن همه کمیشنرها و کارمندها واین ریاست مدبرومبتکر وبا این همه مصارف امورات ذیل را انجام داده اند ،یکی ارائه راپورهای سالیانه نقض حقوق بشر آنهم از زبان تعدادی از مجرمانی که دستان شان به خون هزاران تن افراد بی گناه ومعصوم این سرزمین آغشته است ویاهم افراد یاوه سرای که صرفآ وصرفآ ازمصاحبه های میان تهی وبی ارزش لذت می برند ویاهم مخالفین سیاسی ونظامی دولت اند. دوم تدویر سمینارهای به اصطلاح آگاهی دهی حقوق بشر و سوم نشر مجلات و نشریات حقوق بشر که خواننده وعلاقمندی هم میان مردم ندارد. باقی همه بودجه های اختصاصی صرف مصارف بی جا و حیف و میل های شخصی مقام سلطنتی مادام العمر کمیسیون که در رأس آن الیزابت "سیما ثمر" قرار دارد گردیده است و بس.

این کمیسیون که از ده سال به این سو از نقض حقوق بشر در کشور در سطوح مختلف سخن به میان می آورد و از جانبی هم خود را متعهد به نهادینه ساختن حقوق بشر در کشور میداند. باید بپذیرد که درین عرصه با ناکامی روبرو بوده است. و در کشورهای دیموکرات هرگاه یک مدیر از اجرای وظیفه به گونه درست آن اظهار عجز نماید شرافتمندانه استعفا می دهد. و از صحنه کنار می رود تا اشخاص توانا و دارای طرز دید نو روی کار آیند. ولی از آنجایی که این مقام برای خانم ثمر و همکاران هم فکر وهم نظرش از ازل تا قیامت برای شان مقرر گردیده .گاهی هم فکر کنار رفتن از مقام را ندارند. و همچنان تأکید بر دوام وظیفه می نمایند.

سوال دیگری را که مردم افغانستان از خانم ثمر و کمیشنران محترم شان میپرسند و آرزو دارند که صادقانه به آن پاسخ دهید. اینست که آیا گاهی هم شده که دلسوزانه و بی طرفانه جهت جمع آوری حقایق از دفاتر مفشن تان بیرون شده باشید و سراغ آدم هایی که به نام و آدرس آنان ثروت می اندوزید رفته باشید تا از احوال مظلومان و ستمدیدگان به گونه عینی و دلسوزانه وبه حکم وظیفه باخبر شوید ؟که نه

بیائید با هم صادقانه چیز دیگر را در میان گذاریم آیا واقعاً وظیفه اساسی و محوری شما مخدوش ساختن چهره ها و ترور شخصیت های مطرح و نهادهای معتبر ملی در کشور نیست که هست. مشوره مردم افغانستان به خانم ثمر وهمکاران شان این است که اگر عالی جنابان به زعم خودشان ارسطوی زمان هم اند ونیزمعتقد اند که از کار وفعالیت های صادقانه و وطندوستانه شان درکشور مردم انگشت حیرت بر دهان می گیرند دیگرکافی است لطفأ مقام سلطنتی شان را ترک گویند وبه رژیم منحط راوا کراسی در کمیسیون حقوق بشر افغانستان خاتمه دهند و بگذارند تا افراد دیگری که هم تحصیلات شان از ایشان بلند و هم دلسوزی شان به مردم و میهن نسبت به شما زیادتر است روی کار آیند. تا از یکسو عرق زحمات بی شائبه شما از اندوختن سرمایه های بی شمار خشک گردد و از جانبی هم نوبت به افراد متعهد و دلسوز به مردم زجر کشیده ما برسد.ونیز به شایعه پراگنی های بی اساس وعاری ازحقیقت پایان داده شود.

الیاس قاضی زاده
۱۳۹۱/۱/۸
منبع : افغان پیپر


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report