www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو
والي هرات اميدهاي مردم را به ياس تبديل كرد

احمد فرهاد مجیدی نماینده مردم در پارلمان

استیضاح اسماعیل خان وزیر انرژی و آب کشور به وسیله شماری از اعضای مجلس نماینده گان، سبب شد که مسایل دیگری نیز مطرح شود. از جمله این که چرا اسماعیل خان از سوی مجلس استیضاح شد؟ عوامل پیدا و پنهان این جریان کی ها بودند؟ و چرا می خواستند که با اسماعیل خان چنین برخوردی صورت گیرد.

آن عده که بحث استیضاح اسماعیل خان را دنبال می کردند، با توسل به دو مساله امیدوار بودند که وزیر انرژی و آب در مجلس نماینده گان رد صلاحیت شود. نخست؛ شایعه پخش سلاح از سوی اسماعیل خان در هرات در چهارچوب نهادی موسوم به شورای فرماندهان جهادی و دوم، عدم مصرف بودجه انکشافی از سوی وزارت انرژی و آب کشور. هردو موضوع با حضور وزیرانرژی و آب و توضیحات او در مجلس نقشه های افرادی را که خواهان رد صلاحیت او بودند، نقش برآب کرد و نشان داد که با این گونه توطیه گری ها و استدلال های نخ نما نمی توان یکی از مهم ترین چهره های سیاسی کشور را اتوریته شکنی کند. اما موضوع استیضاح اسماعیل خان به نحوی با مسایل هرات به دلیل نفوذ گسترده او پیوند نزدیک دارد.

بسیاری ها باور دارند که موضوع پخش سلاح برای نخستین بار از سوی مقام های محلی هرات به بحث رسانه یی تبدیل شد و در حمایت شماری از افراد معلوم الحال در مرکز به موضوعی جنجالی گسترش یافت. آیا والی هرات در این قضیه به گونه آگاهانه تلاش کرده است که پای اسماعیل خان را وارد کند؟ این سوال به هرحال پاسخ مثبت می تواند داشته باشد، زیرا خبر توزیع سلاح و پیگیری آن از سوی مرکز مساله یی بوده است که از سوی او مطرح شده است.

والی هرات در حال حاضر با مشکلات و اتهام های زیادی مبنی بر کم کاری و ایجاد فضای بی اعتمادی در هرات رو به رو است. بسیاری ها در این ولایت کار کرد بیشتر از دوسال او را موفقیت آمیز نمی دانند و به این باور اند که والی هرات خلاف وعده های خود به شهروندان هرات در بازسازی و تامین امنیت دستاورد چندانی نداشته است. علاوه بر آن مسایل دیگری نیز در رابطه به او مطرح است که تلاش می شود در این نوشته به برخی از آن ها پرداخته شود.مردم هرات سال ها بود كه در انتظار تغيير در وضعيت شهر و ولايت شان بودند.

به دنبال بركناري اسماعيل خان اين شهر بزرگ و تاريخي مي رفت كه به فراموشي سپرده شود. پروژه هاي كلان بازسازي به دلايل نامعلوم متوقف شده بود و امنيت شهر كلا در معرض خطر قرار داشت. روزي نبود كه خبر آدم ربايي در دل هاي مردم هرات نگراني و هراس ايجاد نكند. در بحبوحه ي اين وضعيت نابسامان ناگهان خبر رسيد كه مردي از تبار همين شهر و ديار كه اتفاقا دكترا دارد و به ظاهر سرد و گرم چشيده ي روزگار است به عنوان والي هرات از سوي حكومت مركزي فرستاده مي شود. شوقي بزرگ در دل هاي مردم هرات پديد شد و اين اميدواري نضج گرفت كه به شب هاي سياه هرات نقطه ي پايان گذاشته مي شود و اين بار مردي مي آيد كه درد مردم را مي داند و با آن ها از صميم دل سخن مي گويد و به مشكلات شان رسيدگي مي كند. مردم هرات با همين اميدواري از دكتر داوود شاه صبا در ميدان هوايي هرات استقبال كردند. استقبالي گرم و پرشور. از آن نوع استقبال هاي كه تنشگان وقتي به آب مي رسند از خود بروز مي دهند. اما چه زود مشخص شد كه والي جديد سرابي بيش نبوده است و به جاي اين كه به درد ها و زخم هاي مردم مرهم گذارد بيشتر از گذشته سبب جراحت هاي تازه بر بدن اين شهر غريب و به دور از مركز شد.

شايد مردم هرات تاوان حمايت بي دريغ خود از اسماعيل خان را پس مي دهند كه جسورانه هرات را تغيير داد و بر بناي ويران اين شهر عمارتي زيبا ساخت. والي جديد كه حالا نزديك به دوسال از ولايتش در اين شهر مي گذرد نه تنها حركتي در جهت توسعه و رفاه مردم برنداشت بل با مشكل آفريني و سؤمديريت ارگان ها و نهاد هاي دولتي را يكي در تقابل با ديگري كشاند و از همه خطرناك تر كه خود نيز به مصاف زيردستانش رفت. زيردستاني كه تلاش مي كردند وجود او را در كنار خود گرامي بدارند و از ظرفيت ها و امكانات او به نفع بازسازي و توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي هرات استفاده كنند. دو سال پس از آمدن داكتر صبا هرات بازهم به گذشته ي تاريك برگشته است. اين شهر ديگر رمق نفس كشيدن ندارد و در تباني هاي گروهي و قومي در حال پژمرده شدن است.ناكارآمدي هاي داكتر صبا را در چند محور مي توان دسته بندي كرد:


داود صبا

قوم گرايي: خلاف همه ي پندارهاي رايج كه دكتر صبا مردي تحصيل يافته و روشنفكر است و با مدرنيسم و مباني آن آشنايي دارد، مردي قوم گرا و قبيله گراست. هرات به دليل بافتار اجتماعي خاص خود در مخالفت با اين چنين طرح و برنامه ي قرار دارد و نسبت به آن واكنش تند نشان مي دهد. صبا از اوايل آمدن خود به هرات نشان داد كه هنوز در قفس تنگ قوميت اسير است و به جاي اين كه تعصبات قومي و نژادي را بزدايد آن ها را بيشتر دامن مي زند. آقاي صبا در طول اين دو سال به شدت در پي حذف برخي ها و نصب برخي ديگر به دلايل قومي بوده است.

عدم مديريت: آقاي صبا از نخستين روزهاي آمدن اش بر نوع مديريت خود تاكيد داشت و فكر مي شد كه اگر در هيچ عرصه اي كارآيي نداشته باشد، حداقل مديريت برازنده اي از خود تبارز خواهد داد. ولي اين اميد مردم هم نقش برآب شد و به زودي مشخص شد كه دكترداوود شاه صبا نه تنها كه مديريت نمي داند بل هر حركت او در مغايريت با مباني مديريت اداري و سياسي جامعه قرار دارد. رو در رويي هاي او با شهر دار، معاون ولايت ، رييس مالي و اداري ولايت و سرانجام با بسياري از نهاد ها و ارگان هاي دولتي بيانگر سؤمديريت آقاي صبا مي تواند محسوب شود. همين حالا آقاي صبا با شهر دار و رييس مبارزه با فساد اداري اين ولايت به اين دليل كه از دساتير غيرقانوني او اطاعت نكرده اند درافتاده است. بسياري از نهاد هاي دولتي در هرات در نوعي بي برنامگي كاري به سر مي برند و والي هرات نتوانسته حداقل براي اين نهاد ها زمينه هاي فعاليت موثر را مهيا سازد.

دست داشتن در فساد مالي و اداري: داكتر صبا برپايه برخي اسناد موجود در گرفتن رشوه ، گرفتن بخشي از عوايد گمرك و همكاري با مافياي زمين دست دارد و توانسته است كه با ايجاد روابط با برخي نزديكان خود ده ها هزار دالررا به دست آورده است. برپايه ي اين اسناد والي هرات چندين هزار دالر را به وسيله ي نزديكان خود واز جمله معروف كبيري رييس دفتر، ناصر ياور و احمدشاه مسوول امنيت خود به دست آورده است. آقاي صبا برخلاف آن چه كه ادعا مي كند نه تنها جلو مافياي زمين در هرات را سد نشده بلكه با آمدن او به هرات اين روند به شدت تقويت شده است.

نداشتن انگيزه ي كاري: آقاي صبا از بدو ورود به هرات تا امروز در هيچ عرصه ي ندرخشيده است. او در عرصه ي بازسازي كه مردم اميد هاي زيادي به او داشتند هيچ فعاليت چشمگيري را از خود تبارز نداده است. پروژه هاي بازسازي هرات به دلايل نامعلوم از سال ها به اين سو متوقف شده است و آقاي صبا با وجود دادن وعده هاي چرب در شتاب بخشيدن به اين روند هيچ كار موثري را انجام نداده است. برخي نزديكان آقاي صبا مي گويند كه او انگيزه براي كار ندارد.

شهرت طلبي: مهم ترين ويژگي آقاي صبا شهرت طلبي اوست كه با گذشت هر روز نه تنها كاهش نمي يابد بل سير صعودي خود را مي پيمايد. ظاهر نمايي هاي او در رسانه هاي هرات و به ويژه تلويزيون ملي مشميز كننده است. او در هر محلي كه ظاهر مي شود دوست دارد كه خبر آن پيش از همه ي رخداد هاي كشور و هرات قرار داشته باشد. او بارها به دليل همين موضوع با مولوي خداداد صالحي رييس شوراي علماي حوزه غرب افغانستان درگيري لفظي داشته و عمدتا تلاش كرده است كه خود را مهم تر از هر فرد، نهاد و شخصيتي در هرات تبارز دهد.

نتيجه گيري: اين كارنامه ي سياه و سراسر فاجعه بار داكتر داوود شاه صبا والي هرات است. ادامه ي كار او به عنوان والي سبب مي شود كه حيثیت و اعتبار دولت به شدت خدشه دار شود و مردم هرات همان گونه كه از گذشته نسبت به تصميمات دولت مركزي در برابر خود بدبين بودند اين بدبيني افزايش پيدا كند. حالا زمان آن فرارسيده كه رياست جمهوري كشور در يك تصميم قاطع پايان رسمي كار آقاي صبا را اعلام كند و نگذارد كه بيش از اين مردم هرات در مصيبت و سؤمديريت او قرباني شوند.


Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد
Phentermine - Please promote this Phentermine Resource Online site by keeping this counter as it is.

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report