www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

...غنــی در هــرات گلاب کاشت,‌ چون کرزی قبلا گل کاشته بود
فیس بوک -فهیم جامی
تاریخ انتشار: 7 جدی 1393

رئیس جمهور غنی باز بار دیگر احساساتی شده و با 50 نفر که هزینه بلند مالی را در پی داشت به هرات پرواز کرد, و با بلند پروازی های تخیلی حدود 30 مقام بلند رتبه ای این ولایت را برکنار نمود و باز در پایان روز هم در کنفرانس خبری به تیوری پردازی مفصل رسانه ای پرداخت و دوباره به مرکز برگشت!!

اولا اینکه من این تصمیم آقای غنی را یکـــــ تصمیمی میدانم که ریشه فکری و پلان شده ای نداشته و بر مبنای احساسات زود گذر استوار است,‌ و تجربه هم ثابت نموده است که هر تصمیمی که بر مبنای احساسات گریفته شود تصمیم درستی نیست و نتیجه خوبی را در پی ندارد! من با تبدیلی افراد در سطح هرات بخصوص فضل الله وحیدی والی هرات که خاکــ هرات او را شرماند مشکلی ندارم, هر فرد بی کفایتی چون فضل الله وحیدی باید از وظیقه اش سبکدوش شود و مطابق به دلیل سبکدوش شدنش تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و پیگرد قانونی هم واقعا بر مبنای قانون عملی شده و نتیجه اش را به مردم واضح سازد!

اما اینگونه به یکبارگی سبکدوش نمودن سران تمام نهاد های حکومتی یکـــ ولایت بدون جایگزیینی فوری افراد با تجربه در آن پست ها میتواند بزرگترین خلا امنیتی, مدیریتی و اداری را ایجاد نماید که با در نظر داشت شرائط کنونی ولایت هرات ضربات جبران ناپذیری به پیکر این ولایت خواهد خورد و آنهم به طوریکه هیچ کس هم نخواهد دانست که کی چی کرد و چی شد!!

دوما؛ من فکر نمیکنم که با تغیر و تبدیل اینچنانی بتوانیم وضعیت هرات را بهتر بسازیم,‌ همیشه تغیر و تبدیل کارساز نیست, بلکه مدیرت, کنترول و بازخواست است که میتواند وضعیت یکـــ ولایت و یا یکــ کشور را تغیر دهد!

ما همیشه شاهد تغیر و تبدیلی ها در هرات و دیگر ولایات کشور بودیم, اما نه تنها که نتیجه ای مثبت نداشتیم که حتی در بعضی مواقع نتیجه ای منفی را هم در پی داشته است, به گونه مثال میتوان از تغیر و تبدیلی های ولایت هرات در 13 سال گذشته نام برد,‌ هرات هرگز اینگونه نبود؛ مشکلات هرات (قتل, ترور, آدم ربای, دزدی ها, ...) همه و همه از زمان اولین تغیر و تبدیلی های هرات آغاز شد, با اولین تغیر و تبدیلی های هرات, هرات از اوج بازسازی و شگوفای به جهت حرج و مرج و نا امنی رفت که امروز به اوج نا امنی رسیده است!!

من به عنوان یکی از جوانان هرات به این عقیده ام که رهبران بی کفایت ما که توان مدیریت, کنترول و نظارت درست از کارکرد های نهاد های امنیتی, قضای و غیره را ندارند به مجرد بلند شدن سر و صدا های مردم پیش از اینکه مردم انگشت انتقاد بالای خود شان بالا کنند به تغیر و تبدیلی ها میپردازند و باز مردم بیچاره را برای چند روزی به کارکرد های دروغین, و سیاست های کاذب خود بازی میدهند!

اما این هرگز راه حل نیست و هیچ نتیجه ای خوبی در پی ندارد و بیاد داشته باشید که به زودترین فرصت همین سر و صدا ها دوباره بلند می شود و باز همین همین افراد خوب و بد هرات به عنوان نماینده های هرات به حرکت می آئید و باز هم بجای پلان ریزی اساسی و بنیادی سبب تغیر و تبدیلی های میشوند که باز مردم مثل 13 سال گذشته در انتظار و امید تغیر و آرامش باشند, فقط امیدوار و منتظر آرامش, آرامشی که هرگز محصول تغیر و تبدیلی های اینچنینی نخواهد بود!!

برای تغیرات اساسی در هرات باید:

1:- فردی از خود هرات که فرهنگـــ و تمدن هرات را بداند و از جغرافیایش آگهی کامل داشته باشد, شناخت کامل با مردمان خوب و بد هرات داشته باشد, از قدرت بالای ارتباطات (برقراری ارتباطات با فرد فرد هرات) و فساحت و بلاغت کامل گفتاری برخوردار باشد تا بتواند با انگیزه دادن مردم هرات امنیت شانرا توسط خود شان تامین کند,‌ و در عین زمان هنگام بازخواست از زیردستان خود دکتاتور مطلق باشد را, باید به عنوان والی هرات تائین شود!

2:- در مرحله دوم؛ باید تمام اشخاص و افراد نامردیکه که برای منفعت های شخصی خود به تخریب و برهم زدن افکار عامه میپردازند, و هراتی های خود فروخته ای که برای تطبیق سیاست های پلید فاشیستان مرکزی علیه پیشرفت و آرامش این خاکــ آستین برزده اند شناسای شده و به آنها برخورد قانونی صورت گیرد!

3:- رابطه ای تنگاتنگــ شورای ولایتی ولایت هرات و نشست های این شورا با تمام بزرگان قومی بصورت هفته وار و استفاده عظیمی از فساحت های گفتاری و فنون ارتباطات جهت ایجاد انگیزه ای خود حمایوی مردم و دقیقا نشست های ماهوار تعدادی از نماینده های شورای ملی با همین شیوه میتواند کمکی باشد تا مسولین را از سردرگمی در مدیریت و کنترول شهر بیرون بیاورد و آنگاه قادر خواهند بود که شهر هرات را چون کف دست خود ببینند و بشناسند و اینگونه همه چیز در کنترول مسولین نظام بی نظم کنونی خواهد آمد!

و چندین راه حل دیگر که چون میدانم گوش شنوا نیست بیانشان نمی نمایم وجود دارد, و کسانیکه همیشه سنگ هرات را به سینه میزنند اگر واقعا چیزی از مدیریت و رهبری میدانند و آرامش هرات هم برایشان مهم است باید بدانند و عملی نمایند!

به هر حال باز هم تاکید میکنم که ولایت هرات با تغیرات کنونی هیچ تغیر بنیادینی نخواهد داشت و دوباره همان آش است و همان کاسه! البته این را هم فراموش نباید کرد که کسانیکه که امروز داد آوردن آرامش به ولایت هرات را میزنند, مهره های اصلی هستند که هرات را نا امن نمودند و همین اکنون در گفتار آرامش هرات را میخواهند و در کردار آرامش این شهر را با استفاده از نوکران حلقه به گوش خود در درون این شهر برهم میزنند, و این فاشیستان خونخوار نمیخواهند ولایت هرات امنیت داشته باشد و پیشرفتش ادامه یابد, و آغازگر نا امنی های هرات هم کرزی و خلیلزاد بودند که با ایجاد نا امنی به تطبیق پالیسی های نژاد پرستانه خود درین شهر آغاز کردند که این پالیسی ها تا کنون هم ادامه دارد و در آینده هم ادامه خواهد داشت !

فاشیستان مادر بخطای این سرزمین هیچ چیز برای شان مهمتر از پالیسی های شیطانی شان نیست و به هر وسیله ای ممکن خواهان تطبیق سیاست های شان هستند! پالیسی های فاشیستی در هرات دقیق تطبیق شد و تا حدی نتیجه هم داده است, و حالا نوبت شهر زیبا دیگریست بنام مزار, مزار به زودی ابتدا تغیر و تبدیلی,‌ بعد بی اتفاقی و بعدا هم نا امنی های فراوان در آن آغار خواهد شد,‌ امیدوارم که رهبران مزار مثل رهبران هرات به فروش نروند...!!!

این فاشیستان نامرد از آرامش در ولایاتی که مردم شان فرهنگــ قویتر, دانش بیشتر , اتحاد و اتفاق صادقانه تر و باز سازی زیادتر دارند میترسند, و هرات که در همه این صفات پیشگام بود و است را مورد هدف قرار دادند و به زودی شما شاهد برهم زدن امنیت ولایت مزار شریف نیز خواهی بود,‌ من همینجا برای شما قول میدهم که ولایت مزار که اکنون امنترین ولایت است و بازسازی به سرعت ادامه دارد را نیز به زودترین فرصت ممکن ابتدا با جابجای چند مهره ای حرامزاده درین شهر بی اتفاقی ایجاد نموده و بعد این شهر را در ضرف شش ماه به نا امنترین ولایات تبدیل خواهند نمود, امیدوارم که رهبران به خواب رفته این سرزمین از خواب غفلت بیدار شوند و نگذارند که ولایت زیبای دیگری به سرنوشت هرات باستان کنونی دچار شود...
Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد


Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report