www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

برگ‌هايي از تاريخ: كودتاي 7 ثور آغاز فاجعه‌ي بزرگ
داکتر سید علی موسوی
تاریخ نشر: چهارم ثور 1394

اصلاحات اراضي و غصب مالكيت مردم چنان آشوبي بپا كرد كه بر علاوه ي زمين داران و به گفته ي كمونيستان فيودالها تمام مردم را بر عليه حكومت بسيج نمود. حكومت هر كسي با هر تفكري كه مخالفت رژيم خلقي بود نابود مي كرد ولي ثقل فشار بالاي توده مردم و مسلمانان بود. فرمان جهاد نور محمد تره كي عليه اخواني ها يعني مسلمانان از عجايب تاريخ است! اين همه دست به دست هم داده مردم را به شورش و قيام واداشتند و از شهرها متواري نمودند. با آنكه قيام هاي شهري هر از چند گاهي به وقوع مي پيوست و به شدت با قتل عام هزاران نفر سركوب مي گرديد در روستاها مردم بر حكومت غلبه داشت و قريه ها از ماموران ونهادهاي دولتي در ماه هاي اخير تصفيه شده بودند.

كشتار دستگاه خلقي تنها محدود به مسلمانان نبود، بلكه تمام افراد خارج از محدوده حزب دموكراتيك خلق و بعدتر حتي پرچمي ها را شامل مي شد. در پهلوي طرفداران نهضت اسلامي، شعله ها، سمتي ها، افغان ملتي ها، طرفداران شاه سابق، روحانيون، طريقتي ها و ... نيز زنداني، شكنجه و نابود شدند. در ماه اگست 1978 ژنرال عبدالقادر وزير دفاع و از رهبران كودتاي هفت ثور، شاهپور احمدزي رئيس ستاد مشترك، سلطان علي كشتمند وزير برنامه ريزي، ژنرال محمد رفيع وزير فوايد عامه و عده ديگر به اتهام خيانت با توطئه اي از قبل برنامه ريزي شده يي حفيظ الله امين دستگير و زنداني شدند. دستگير شدگان بيشتر با پرچمي ها در ارتباط بودند. قبلاً هم در اواخر جون همان سال رهبران پرچم چون ببرك كارمل از وظايف شان خلع شده بودند. ببرك كارمل به عنوان سفير به پراگ تبعيد شد و بعد با حلقه دوستان پرچمي اش خودشان را به مسكو رسانيدند.

قطعي است كه در رژيم خلقي تمام فرمان ها از آدرس حفيظ الله امين صورت مي گرفت و تره كي تنها به القاب نابغه ي شرق، استاد بزرگ، و رهبر كبير بسنده كرده بود و بسيار خوشحال بود وقتي كه چهره ي مضحت خود را در صدر اخبار تلويزيون و جرايد با القاب بزرگ مشاهده مي كرد. تره كي به حفيظ الله امين باور و اعتماد داشت و امين نيز زيرك و چالاك بود و رقبايش را در عمل انجام شده مواجه مي ساخت. با وجود همه تره كي تا چند روز قبل از خفه شدن توسط شاگرد وفادارش امين از كارهاي او راضي بود. آنها براي قتل عام مردم و ويراني كشور دست به دست هم داده بودند. تره كي به كمك بعضي ملانماهاي دربار كه در هر حكومتي فاسقي وجود دارد عليه مردم اعلان جهاد داده بود.

و هموست كه فرمان مي داد كسي كه در تاريكي عليه ما توطئه مي كند در تاريكي محوش كنيد. و حفيظ الله امين فرمانده ي شجاع انقلاب مي گفت: براي ما سه مليون سوسياليست درافغانستان كافيست. بدينترتيب از نظر امين پانزده مليون افغاني غير سوسياليست مي بايست اعدام مي شدند تا مليون سوسياليست در مدينه فاضله كمونيزم كه خلقي ها تصور نموده بودند باقي مي ماندند.

خشونت، اختناق، وحشت، ترور و اعدام هاي بدون محاكمه كشور را بسوي يك آينده تاريك رهنمون مي شد. سياه چالهاي مرگ موسوم به پولي گون وحشتناك بود. جايي كه قبلاً زمين توسط تراكتورها كفر مي شد و بعد زندانيان كه اكثراً جرم و گناه شان معلوم نبود در آن حفريات قرار داده شده و وزير خاك مي شدند و تنها صداي كه از لابلاي سنگ و خاك بلند مي شد صداي الله اكبر آن شهيدان گمنام بود. بياد مي آوريم كه در حدود 13 نفر از فقير ترين انسان هاي مسلمان و كار گر كه از سنگلاخ به طرف كابل براي پيدا نمودن روزي حلال روان بودند از يك لاري در قسمت ميدان شهر بوسيله سازمان اگسا پايين آورده شدند و تا هنوز كه ده ها سال از آن مي گذرد خبري از ايشان نيست و به طور قطع بوسيله ي دستگاه خلقي به شهادت رسيده اند. در ميان آنها پسر عموي پدرم كه راننده بود و ده تن از فقير ترين انسان هايي كه دست و پاي شان از شدت كار و تلاش تركيده بود، قرار داشتند. و عجيب است كه حزب دموكراتيك خلق شعار حمايت از حقوق كارگران و دهقانان را سر مي داد، و در واقع آنها قدرت سوء استفاده كرده و هوس ها و اميال پست شان را تحت لفافه شعار هاي پرزرق و برق پياده مي كردند و بيشتر شان مصروف دزدي، يغما و تصاحب اموال و منازل مردم بودند.Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report