www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

جنگ های خانمانسوزوتحمیلی، گروگان گیری وانتحاروترور
بهاء الدین ضیائی - هالند
تاریخ نشر: 21 قوس 1394

در کشمکش های موجود جهان حساب افراد، نهادها، سازمانها وگروه ها را باید ازحساب ملتها ومردم، تباروقوم ودین ومذهب جدا کرد.

جنگهای خانمانسوزوعملیات های انتحاری وحملات وشبیخون هایی مکرری که درگوشه وکنارجهان، برمبنای اهداف وانگیزه های شرم آوری چون خود بزرگ بینی وتحقیردیگران، طغیان وتجاوز، اشغال وسلطه، تهدید وتحمیل، خشم وغضب، تعصب وتنگ نظری، غدروفریب، ظلم وبی عدالتی، حرص وآز( بیماریهای خطرناک)، در قرن بیست ویکم شدت پیدا کرده است و هرروزبساط آن گسترده ترمیگردد تا جائی که دامن مظلومان راهم فرا گرفته وبردارائی های عامه ونهادهای عام المنفعه هم خسارات وزیان های کمرشکنی بجا می گذارد، باید وسیلۀ برای اهداف ناپاک و نامشروع قرارنگیرد، اگرچه شاید درمواردی ازدین ومذهب وقوم وتباراستفاده های سوئی هم صورت بگیرد.

این وضعیت وحشتناک که برای همۀ بشریت بصورت هولناکی درآمده است باید توسط سازمانهای بین المللی وبیطرف، سازمان ملل وازجمله سازمانی که مدعی نظارت بربحران های جهانی است بدون تعصب ریشه یابی گردد.

تا زمانی که بساط دیکتاتوری وخشونت ازجهان برچیده نشود و به رأی وآرای مردم احترام گذاشته نشود و با زد وبند های سیاسی به سرنوشت ملت ها بازی گردد ودستگاه های استخباراتی دست ازتوطئه برندارند، وکمپنی های بزرگ سلاح سازی فقط به درآمد خود بیاندیشند ویا طرح ها ونقشه های کشتارجمعی وویران کننده درسربپرورانند، وشرکت های بزرگ چند ملیتی فقط به سود وسرمایۀ خود فکرکنند وپیمان های نظامی هم درمسابقه با یکدیگرقرار داشته باشند، باید درانتظارچنین وقایعی وحشتناکی بود ( تروروانتحاروانفجاروآوارگی وهجرت).

دنیای موجود که دم ازمدرنیته و پیشرفت بشرمیزند ومدعی بلامنازع فتح قله های علم وادب وفرهنگ است وبرتخنیک وتکنولوژی خود جهت آسایش بشرمباهات می کند، و خود را ازچنگال امیال شیطانی تکبروغرور، حرص وحسد، بخل وبغض، اسراف وفضول خرچی رهانیده نمی تواند، چگونه می تواند براین حالت آشفتۀ که بربشریت حاکم گردیده است وعلاوه برویرانی وکشتار، اِسترس وافسرده گی نیز ازدستآورد های ویرانگرآن است فایق آید. اگرراه و چارۀ برای این معما پیدا نگردد، همانگونه که بشرجنگ های اول و دوم جهانی را تجربه کرده است به جنگ سومی کشیده خواهد شد که جرقۀ آن را کسانی خواهند زد که برای کسی قابل باورهم نخواهد بود وآنگاه بساط همگی جمع خواهد گردید.

ازاولین روزهای بعثت پیامبرگرامی اسلام، مسلمانها با تهدید و تخویف وآواره گی وهجرت روبروبوده اند. مشرکین قریش به طورسیستماتیک به اذیت وآزاروشکنجۀ مسلمین ادامه دادند وبا شهید ساختن اولین زن مسلمان ( سمیه ) به جُرم مسلمان بودن، قصد تروروشهادت پیامبرگرامی اسلام را کردند ورسول اکرم (ص) را وادارنمودند که شب هنگام خانه وکاشانه وشهرودیارآبائی واقارب ونزدیکان خود را پشت سرگذاشته راه هجرت را درپیش بگیرد.

لیکن جریان تعقیب وگریزبه همین جا خاتمه پیدا نکرد بلکه تا شهادت وترورحضرت عمر(رض) خلیفۀ مسلمین وتا امروزهم ادامه دارد.

ازاولین روزهای آغازدعوت پیامبر تا زمان فتح مکه وسپس تا دوران تابعین وپس ازآن، هیچگاهی سراغ نمی گردد که اسلام ومسلمین طرح ترورویا گروگان گیری ویا زندان و یا اعدام کسانی را رویدست گرفته باشند وحتی مشرکین قریش که قدم به قدم مانند سایه، مسلمین را توبیخ وتعقیب کرده وقصد تروریکایک آنها را دردل می پروراندند، هیچگاهی ازجانب اسلام ومسلمین به تهدید وتخویف ویا قتل وترورویا عمل بالمثل مواجه نگردیدند.

مکۀ آنروز(قبل ازبعثت)، مرکزقدرت وقوت وثروت منطقه به حساب می آمد وازخود تشکیلات و بنیاد اجتماعی، سیاسی واخلاقی خاصی داشت وتوسط افراد واعضاء وارکانی اداره میشد که هیچ کسی را توان مقابله با آن نبود وهمین زروزوراست که اگربا یک اندیشۀ انسانی، عقلانی ویا ایمانی همراه نباشد می تواند برای جامعۀ بشری فاجعه بارباشد.

درروزفتح مکه همه آن کسانی که درطول آن مدت باعث آواره گی وجنگ ودرگیری وکشتارمردم مسلمان گردیده بودند نه تنها مورد عفوعمومی قرارگرفتند بلکه علاوه برآن مأمون ومصئون به حساب آمدند.

بعکس آنچه دردنیای امروزپس ازانقلابات اتفاق می افتد یعنی تعقیب وزندان ومحاکمه و اعدام، حتی اعدام های بدون محاکمه وصحرائی. مشرکین قریش وسپس منافقینی که مرتب دردرون صفوف مسلمین برای نابودی اسلام ومسلمین برنامه ریزی می کردند، حتی برای یک مرتبه هم با مقابلۀ بالمثل مسلمان ها روبرونگردیدند. یعنی مسلمین دربحرانی ترین حالات یعنی زمانی که کارد به استخوان شان هم رسیده است روش انتقام ومقابلۀ بالمثل را اختیارنکردند.

پسرسردستۀ منافقین (عبدالله ابن ابی) پس ازاین که اطلاع حاصل کرد که برخی عملکرد های منفی پدرش موجب ناراحتی بعضی ازبرادران مسلمانش گردیده است وشاید که طرح وبرنامۀ را برای مجازات پدرش رویدست بگیرند به رسول اکرم ( ص) مراجعه کرد وازایشان خواست که هرگاه طرح وبرنامۀ برای طرد ویا مجازات ( کشتن ) پدرش رویدست داشته باشند به خودش واگذارکنند تا خود آنراعملی بدارد زیرا اگرافراد دیگری بخواهند پدرش را مجازات کنند شاید تحت تأثیرعواطف پدرفرزندی قرار گرفته ودردل وی نسبت به برادران مسلمانش کدورتی رونما گردد. رسول اکرم ( ص) برایش اطمینان دادند که هیچ کسی طرح وبرنامۀ برای مجازات پدرش رویدست ندارد وبناءً وی ازناحیۀ پدرمطمئن باشد، وچنانچه تا آخرعمرابن ابی اتفاقی نیفتاد وپس ازمرگ وی رسول اکرم ( ص) درنمازجنازه اش شرکت کردند.

منافقین درزد وبند با مشرکین قریش واقلیت های دینی دیگرهمیشه باعث درد سرها وپرابلم های پیاپی برای مسلمین می گردیدند وخطرات این گروه بخاطرپیوند وارتباط نزدیکی که بامسلمین داشتند بیشترازکسانی بود که با مسلمین رو در رو وداخل پیکاربودند.

دربسترتاریخ بشر، هیچ یکی ازادیان الهی وپیروان صدیق شان وازجمله دین مبین اسلام وپیروانش، راه استعمارواستثمار، ظلم وبی عدالتی، ودرنهایت خشونت وپرخاشگری را که عامل همۀ بدبختی های موجود بشراست نه تنها نپیموده اند بلکه با تمام قدرت وتوان دربرابراین پدیده های نامیمون ایستاده اند، مانند قیام حضرت موسی دربرابرفرعون، زیرا این ها پدیده های شومی اند که ازبیماری های مزمن وخطرناکی ناشی می شوند. بیماری های که ریشه دراهدافی پست ومادی وشیطانی دارد مانند: بنده گی نفس وهوی ( فقط همه چیز را برای خود وتبارخود ....خواستن)، فریب وغدر، طغیان وتجاوز، خود بزرگ بینی وتحقیردیگران، که عامل این همه کشمکش واختلاف ونفاق وجنگ ودرگیری وکشتاروترورو انفجارودرنهایت انتحاراست.

ولی بالعکس، رهبران وبزرگان و پیروان همۀ ادیان الهی، وازجمله اسلام، وآزادیخواهان واصلاح طلبان جهان، همیشه ازجانب مراکز زر، وزور، وتزویر، درطول تاریخ، وازجانب مکتبها ونهاد ها ودسته جات وگروه های که مدعی پروپا قرص مدرنیته وپیشرفت بوده اند، ویا دولت ها ورژیم های که خود را نمایندۀ نهاد های مدنی دانسته وازمیان آن ها سربرآورده اند، موردهجوم وحمله قرارگرفته وبه تروروشهادت روبروگردیده اند که نمونه های بارزآنرا درترور، ده ها وصدها انسان مبارزوآزادیخواه واستقلال طلب درسراسرجهان مانند: مهاتما گاندی، مالکوم اکس، مارتین لوترکینگ وبه همین ترتیب درطی یک قرن گذشته ده ها تن ازرهبران وهزاران مبارزمسلمانی که برای استقلال وآزادی ودیموکراسی وحقوق پایمال شدۀ خود با زبان وقلم مبارزه کرده اند، ترورویا شهید شده اند وازجمله ترورحسن البنا ی شهید بنیان گذارجنبش اخوان المسلمین و تروراولین شهید افغان یعنی منهاج الدین گهیزو آنچه پس ازکودتای 26 سرطان اتفاق افتاد، شهادت انجنیرحبیب الرحمن وداکترعمروخواجه محفوظ ومولانا فیضانی، میوندوال وهمراهانش وسپس با فاجعۀ هفت ثور، ماتمی که کل کشوررا دربرگرفت وکشتاردسته جمعی وقتل عام مردم بیگناه افغانستان بدست تره کی وامین وببرک ونجیب که باعث یکنیم ملیون شهید وقریب به یکنیم ملیون معلول وهفت ملیون مهاجروآواره گردید ورئیس جمهورکشورباخانواده وتعداد کثیری ازاراکین دولت قتل عام شدند.

اعدام های گستردۀ که بنام انقلابات کمونیستی وتحت عنوان عدالت ومساوات ودفاع ازحق این وآن.... درچین وشوروی اتفاق افتاد، اعدام های که توسط فراعنۀ زمان، جان ملیون ها نفرازمردم بیگناه را گرفت، ملیون ها انسان بدست استالین، وپُلپُت ومائو به قتل رسیدند. اینها همه مشت نمونۀ خرواراست که بدست مدعیان کاذب مدنیت ونوآوری ودفاع ازاین وآن حرفهای دروغ وخیالی رُخ داده است.

جنگ های اول ودوم جهانی که ملیون ها انسان را به کام مرگ فروبرد وازکشته ها پُشته ساخت وکشتاربیرحمانۀ که بدست هیتلرانجام یافت وقتل عامی که همین حالا درسوریه ودرمواردی درعراق وافغانستان جریان دارد همۀ اینها حکایت ازاین دارد که اوضاع ما انسانها، باهمه این ظاهری آراسته، اقتصادی شگوفا، اجتماعی مرفه، تعمیروساختمان وپارکهای زیبا، درهم وبرهم وقابل تشویش ونگرانی است.

این اعدام ها وکشتارها وترور ها بدست کسانی صورت گرفته ومی گیرد که حالا خود ویا همرزمان شان اشک تمساح میریزند وبراین وآن خُرده می گیرند واین حالت دهشت و وحشت را به این وآن چیزموهوم نسبت می دهند.

یکی ازصد ها موردعفو وگذشت وصبروتحمل وحلم وبردباری مسلمانها، درتحولات چند دهۀ اخیردرافغانستان است که مجاهدین مسلمان افغانستان پس ازآن جنگ های خونین باشوروی که یکنیم ملیون شهید وبه همین تعداد معلول وهفت ملیون مهاجربهمراه داشت اعلام عفوعمومی کردند وحتی یک نفرازمجرمین جنگی را نه تعقیب ونه به دادگاهی کشاندند.Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report