www.heratonline.com


گله شهيد احمد شاه مسعود از ياران بي وفايش
سروده ای از صدیق شباب