www.heratonline.com


زمستانی در هرات
فلمی از دوران جهاد در هرات بافلمبرداری لئون فیلمهولک درسال 1987

قسمت هفتم