www.heratonline.com
English | صفحه اول | اخبار | اسلام | فرهنگ | سیاست | صدا و تصویر | رهنمای هرات | در باره ما | پشتو

إمام ابن ماجه ربعی قزوینی
الحاج عبدالکریم غریق - هالند
تاریخ انتشار : 10 قوس 1394

إمام، علامه، محدث، مفسر، مؤرخ و حافظ بزرگ و سر شناس ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه ربعی ملقب به ابن القزوینی یکی از مشاهیر و بزرگان محدثین و از علمای برجسته اهل سنت و جماعت و صاحب کتاب مشهور سنن ابن ماجه ششمین کتاب از صحاح سته بوده است. موصوف در بیست و هفتم ماه صفر سال 209 هجری قمری مطابق سال 824 میلادی در شهر قزوین متولد گردید، و در روز دوشنبه بیست و دوم ماه رمضان سال 273 هجری قمری مطابق ماه نوامبر سال 886 میلادی به عمر 64 سالگی و بقولی در سال 275 هجری قمری در روزگار خلیفه معتمد علی الله عباسی در آن شهر وفات یافت، و آرامگاه او تا مدت ها در قزوین شناخته شده بوده است. نامبرده معروف به ابن ماجه می باشد، و ماجه را بعضی از مؤرخین اسم جدش گفته اند اما بعضی دیگر از جمله صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی صاحب کتاب الوافی بالوفیات می گویند : ماجه لقب پدر محمد بن یزید قزوینی است. و عده أی هم ماجه را لقب جد او آورده اند. و محمد مرتضی زبیدی متوفی سال 1205 هجری قمری در کتاب تاج العروس ماجه را اسم مادرش گفته است. و آن واژه فارسی است، و ماج در زبان فارسی آنکه پیوسته از دهانش از اثر پیری و کلان سالی لعاب روان باشد، و به معنی ماه نیز می باشد، چه در زبان فارسی جیم و ها گاهی به هم تبدیل می شوند و عربان آنرا قمر خوانند. فردوسی نیز در اشعارش ماج را به عوض ماه آورده است، چنانکه در شعر زیر می گوید:

چو تو شاه ننشست بر تخت عاج
فروغ از تو گیرد همه مهر و ماج

و نام راوی رودکی را نیز مج می گفتند که به معنی ماه است. (18 ) و احتمالا ماجه همان ماه چه باشد که به معنی ماه کوچک است و آن را معرب گردانیده و ماج گفته اند، و در زبان فارسی دختران را مهتاب و ماهرو اسم می کنند و پسران نیز قمر و قمر الدین نام دارند. و ربعی انتساب او به قبیله ربیعه یکی از قبایل عرب است که یا پدرانش از موالی قبیله ربیعه بوده اند، یا به اساس دوستی و مراوده که به آن قبیله داشته اند خود را منتسب به آن قبیله کرده اند، و گاهی هم کسانی که توسط قبیله أی مسلمان می شدند خود را به همان قبیله منتسب می ساختند. و قزوینی نسبت وی به قزوین است که یکی از شهر های مشهور عراق عجم و ایران امروزی است، و آن شهر در سال بیست و چهارم هجری مطابق به سال 644 میلادی در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورین(رض) فتح گردید، و اولین والی ان ولاء بعد از اسلام صحابی جلیل القدر براء بن عازب انصاری حارثی(رض) بوده است، و از روزی که اسلام به آن سر زمین داخل شد و تعدادی از مبلغان مسلمان به آن شهر ساکن گردیدند، فرهنگ اسلامی و زبان عربی در آنجا گسترش یافت، تا جائی که در قرن سوم هجری شهر قزوین یکی از مراکز بزرگ اسلامی و بخصوص پایگاه درس حدیث بود، و حتی بعضی از مؤرخین آنرا به باب الجنه یا دروازۀ بهشت مسمی ساختند، و تعداد زیادی از برجسته ترین محدثین نیز از آنجا بر خاستند، که از جمله ایشان حافظ ابوالحسن علی بن محمد طنافسي متوفی سال 233 هجری قمری مطابق سال 842 میلادی، حافظ عمرو بن رافع بجلی متوفی سال 237 هجری قمری مطابق سال 851 میلادی، إسماعیل بن توبه متوفی سال 242 هجری قمری مطابق سال 861 میلادی و ابن ماجه صاحب کتاب معروف سنن می باشند،(20 ) ابن ماجه از اعجاب زمانه اش و از ثقات روزگارش بود که مثل او در بین بزرگان ائمه و فحول محدثین انگشت شمار اند. نامبرده به بلاد مختلفه ازجمله حجاز، شام و مصر برای فراگیری علوم متداوله سفر نمود، و از اکابر مشایخ و علمای آن روز دانش و علوم به خصوص علم حدیث را فرا گرفت.

اقوال دانشمندان مسلمان در بارۀ مسلک فقهی امام ابن ماجه متفاوت است، و بطور قطعی نمی توان مسلک ایشان را معین نمود، لذا به نظر چند تن از دانشمندان بر جسته جهان اسلام اکتفاء می کنیم.

1 – امام شاه ولی الله محدث دهلوی متوفی سال 1176 هجری قمری می فرماید: رجحان ابن ماجه به طرف مسلک امام احمد بن حنبل بوده است.

2 – دانشمند و محدث بزرگ هند سید انور شاه کشمیری متوفی سال 1352 هجری قمری می گوید: به احتمال زیاد ابن ماجه مذهب شافعی داشته است.

3 – علامه شیخ طاهر بن صالح جزائری متوفی سال 1338 هجری قمری می گوید: ابن ماجه مقلد علمای مجتهد نبوده بلکه به طرف اقوال ائمه مثل شافعی، أحمد(بن حنبل)، إسحاق(بن راهویه مروزی) و ابو عبید(قاسم بن سلام هروی) تمایل داشته است. (25 )

حافظ امیر ابو نصر علی بن هبة الله بن جعفر معروف به ابن ماکولا متوفی سال 475 هجری قمری در کتاب معروف خود الإکمال می نویسد: ابن ماجه قزوینی صاحب کتاب السنن بوده، و او را(سلیمان) ابن طرخان(تیمی بصری متوفی سال 143 هجری قمری) به نقل از أبی الفضل کناز مراغي ابن مِاجَّه به تشدید جیم آورده است. (1 )

إمام حافظ أبی القاسم علی بن حسن دمشقی معروف به ابن عساکر متوفی سال 571 هجری قمری در تاریخ شهر دمشق می نویسد: حافظ محمد بن یزید بن ماجه ابو عبدالله قزوینی صاحب سنن بوده، و در دمشق از هشام بن عمار، دحیم، عباس بن ولید خلال، عبدالله بن أحمد بن بشیر بن ذکوان، محمود بن خالد، عباس بن عثمان، عثمان بن إسماعیل بن عمران هذلي، هشام بن خالد، أحمد بن أبي الحواري و در مصر از حرمله بن یحیی، ابا طاهر بن سرح، محمد بن رمح، محمد بن حارث، یونس بن عبدالأعلی و در حمص از محمد بن مصفَّی، هشام بن عبدالملک یزنی، عمر و یحیی پسران عثمان و در عراق از ابابکر بن أبی شیبه، أحمد بن عبدالله، إسماعیل فزاری، ابا خیثمه زهیر بن حرب، سوید بن سعید، عبدالله بن معاویه جمحی و خلق زیادی دیگر حدیث روایت نموده، و از او ابوالحسن علی بن إبراهیم بن سلمه قطان، ابوعمرو أحمد بن محمد بن إبراهیم بن حکیم و ابو طیب أحمد بن روح بغدادی روایت کرده اند. (2 )

ابو معمر مبارک بن أحمد انصاری از ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی و او از ابو زید واقد بن خلیل قزوینی خطیب ری و او از پدرش خلیل بن عبدالله در کتاب تاریخ قزوین روایت نموده، و می گوید: ابو عبدالله محمد بن یزید معروف به ماجه مولای ربیعه بوده، و او را کتبی در سنن، تفسیر و تاریخ است، و شخصی آگاه در این علوم می باشد، موصوف به سر زمین عراق یعنی بصره، کوفه و بغداد و نیز مکه، شام، مصر و ری برای نگارش حدیث سفر نمود، و در سال 273 هجری قمری وفات یافت. (2 )

ابن عساکر دمشقی می گوید: به خط علی بن عبدالله بن حسن رازی طبق آنچه از نوشتۀ دیگری نقل می کرد، خواندم که ابو عبدالله ابن ماجه رحمه الله می گوید: نسخه أی از کتاب السنن را بر ابو زرعه رازی عرضه داشتم، بر آن نظر کرد، و گفت: به گمانم اگر این کتاب در دسترس مردم قرار گیرد، دیگر جوامع معطل قرار می گیرند، یا چیزی از این توصیف بیشتر گفت. و نیز فرمود: در تمام این کتاب سی حدیث در اسناد شان ضعف دیده می شود، یا گفت: بیست حدیث یا مثل همین گفته. می گوید: در یکی از اجزاء این کتاب نظر انداخت که آن در نزدش مشتمل بر پنج جزء بود. و ابو معمر انصاری از ابوالفضل مقدسی روایت نموده، که گفت: در بالای جزء قدیم سنن ابن ماجه نوشته أی را دیدم که حکایتی را در آن حافظ ابو حاتم معروف به جاموس نوشته بود، که در آن ابو زرعه رازی گفت: کتاب أبی عبدالله ابن ماجه را مطالعه کردم، و در آن چیز مشکلی را نیافتم مگر اندکی، و در آن در حدود نوزده مورد یا حدود آنرا یاد آوری کرده بود. (2 )

مقدسی می گوید: تاریخ قزوین ابن ماجه را دیدم که احوال رجال و امصار در آن از زمان صحابه تا اخر زمان ابن ماجه توضیح و تشریح گردیده بود، و آن به خط دوستش جعفر بن إدریس بود. ابو عبدالله محمد بن یزید معروف به ماجه در روز دوشنبه وفات یافت، و در روز سه شنبه که هشت روز از ماه رمضان سال 273 هجری قمری باقی مانده بود دفن گردید. و از او شنیدم، که می گوید: ابن ماجه در سال 209 هجری قمری متولد گردید و 64 سال عمر نمود، بر او برادرش ابو بکر نماز جنازه خواند، و برادرانش ابو بکر و ابو عبدالله و پسرش عبدالله متولی دفن او شدند.(2 )

حافظ امام الدین ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی متوفی سال 623 هجری قمری در کتاب التدوین فی اخبار القزوین می نویسد: أبی عبدالله محمد بن یزید ربعی معروف به ابن ماجه در سال 209 هجری قمری متولد گردید، موصوف در روزگاری پا به عرصه وجود گذاشت که قزوین در یک مؤقعیت برجستۀ علمی و فرهنگی قرار داشت و او در حالی جوانی را آغاز کرد که قلبش برای فراگیری علوم عموماً و برای فرا گیری علم حدیث خاصتاً می تپید، او قرآن کریم را حفظ کرد و به حلقات درس محدثین که در اکثر مساجد قزوین دائر بود اشتراک ورزید تا آنکه کمیت زیادی از احادیث را فرا گرفته و به حافظه سپرد، و وقتی این اندازه فراگیری عطش عشق او را به تعلیم حدیث فرو ننشاند، عزم سفر به دیگر اقطار کرد و راه سفر را در پیش گرفت و به خراسان، بصره، کوفه، بغداد، دمشق، مکه، مدینه، مصر و دیگر بلاد اسلامی آن روز گار سفر نموده و از علماء مدارس و مساجد معروف محل تدریس احادیث دیدار کرد، و به جهت کثرت مسافرت و دیدارش با علماء و بزرگانی متعدد او را در هر شهر و سر زمینی شیوخی جداگانه بوده چنانکه از جمله شیوخ او حافظ علی بن محمد طنافسی بوده که بیشترین روایت را از او نموده، و إبراهیم بن منذر حزامی متوفی سال 236 هجری قمری شاگرد بخاری و محمد بن عبدالله بن نمیر و جباره بن مغلس که آنها از قدماء شیوخ او بوده اند، و عبدالله بن معاویه، هشام بن عمار، محمد بن رمح، داؤد بن رشید و مردمان زیادی دیگر که در سنن و تالیفاتش از آنها نام برده شده است. ابن ماجه را شاگردان زیادی نیز بوده است زیرا موصوف را تنها نشاط علمی از برای تالیف نبوده، بلکه در زمینه تعلیم، تدریس و محاضرات علمی نیز مقامی شامخ و بر جسته أی داشته و شاگردان ارجمندی را تربیت نموده است که از جمله آنها می توان از علی بن سعید بن عبدالله عداني، إبراهیم بن دینار جرشی همدانی، أحمد بن إبراهیم قزوینی جد حافظ أبي یعلی خلیلی، ابو طیب أحمد بن روح مشعراني، إسحاق بن محمد قزوینی، جعفر بن إدریس، حسین بن علی بن برانیاد، سلیمان بن یزید قزوینی، محمد بن عیسی صفار، حافظ ابوالحسن علی بن إبراهیم بن سلمه قزوینی، ابو عمرو أحمد بن محمد بن حکیم مدني اصفهانی و دیگرانی از مشاهیر روات را نام برد. (20 )

عزالدین ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالکریم معروف به ابن اثیر جزری شیبانی متوفی سال 630 هجری قمری در تاریخ الکامل می نویسد: و هم در این سال(سال 273 هجری قمری) محمد بن یزید بن ماجه قزوینی که کتاب سنن را نگاشته و خردمند بود و پیشوای دانشمندان وفات یافت. (3 )

جمال الدین أبی الحجاج یوسف مزي متوفی سال 654 هجری قمری در کتاب تهذیب الکمال می نویسد: حافظ محمد بن یزید رَبَعِی از موالی قبیله ربیعه مکنی به ابو عبدالله بن ماجه قزوینی صاحب کتاب سنن می باشد، و او را تصانیف مفیده و سفر های متعدده بوده است. موصوف در خراسان، عراق، حجاز، مصر، شام و دیگر بلاد سفر نموده و از جماعت کثیری حدیث شنیده که اگر اسامی همه أی آنها را ذکر کنیم بحث ما به درازا می کشد، لهذا در آن توقف می کنیم. و از ابن ماجه جماعتی حدیث روایت نموده اند که از جملۀ ایشان إبراهیم بن دینار حَوشَبي هَمَدانِي، أحمد بن إبراهیم قزوینی جد أبي یعلی خلیلی، ابو طیب أحمد بن روح بغدادی شَعراني، ابو عمرو أحمد بن محمد بن حکیم مَدیني اصفهانی، إسحاق بن محمد قزویني، جعفر بن إدریس، حسین بن علي بن یزدانیار، سلیمان بن یزید قزوینی، ابوالحسن علی بن إبراهیم بن سلمه قزوینی قطان، علی بن سعید بن عبدالله عسکري و محمد بن عیسی صفار. (4 )

حافظ ابو یعلی خلیل بن عبدالله خلیلی قزوینی ذکر ابن ماجه را در کتاب رجال قزوین آورده، و در آن می گوید: ابن ماجه شخصیتی بزرگوار، ثقه، حافظ برجسته، عارف به حدیث و متفق علیه بوده، و می شود به آن احتجاج کرد(او را دلیل و حجت آورد) و او را شناختی کامل در حدیث و حفظ آن بوده، و او را مصنفاتی در سنن، تفسیر و تاریخ می باشد. و در جای دیگر می گوید: ابو عبدالله محمد بن یزید معروف به ماجه مولای ربیعه بوده، و او را کتبی در سنن، تفسیر و تاریخ است، و نامبرده آگاه به این علوم بوده است، او به سر زمین عراق، بصره، کوفه، بغداد، مکه، شام، مصر و ری برای کتابت حدیث سفر نمود، و موصوف در سال 273 هجری قمری وفات یافت. (4 )

حافظ ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی می گوید: در قزوین تاریخی(تاریخ ابن ماجه) را دیدم که از رجال و امصار(شهر ها) بحث می نمود، و در آن از عصر صحابه تا زمان ابن ماجه نگارش یافته بود، و در آخر به خط جعفر بن إدریس دوست ابن ماجه مشاهده کردم، که آمده است: ابو عبدالله محمد بن یزید معروف به ماجه در روز دو شنبه وفات یافت، و در روز سه شنبه هشت روز باقیمانده از ماه رمضان سال 273 هجری قمری دفن گردید، و نیز شنیدم، که می گفت: ابن ماجه در سال 209 هجری قمری متولد گردید، و در وقت مرگ 64 ساله بود، بر او برادرش ابو بکر نماز جنازه خواند، و ابو بکر و ابو عبدالله برادرانش و پسرش عبدالله متولی دفن او شدند. و دیگران می گویند: وفات ابن ماجه در سال 275 هجری قمری بوده است. (4 )

أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبی بکر بن خلکان متوفی سال 681 هجری قمری در کتاب وفیات الأعیان می نویسد: حافظ مشهور ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه ربعی قزوینی از موالی قبیله ربیعه و از شهر قزوین بود، او مصنف کتاب السنن در حدیث می باشد، موصوف امام در حدیث آگاه به علوم حدیث و جمیع آنچه به آن تعلق می گیرد بوده است، ابن ماجه به عراق، بصره، کوفه، بغداد، مکه، شام، مصر و ری برای نگارش حدیث سفر نمود، و او را کتابی در تفسیر قرآن کریم و تاریخی دلپذیر نیز می باشد، و کتاب سنن او در حدیث یکی از کتب صحاح سته است. نامبرده در سال 209 هجری قمری متولد و در روز دوشنبه وفات یافت و در روز سه شنبه هشت روز باقیماند از ماه رمضان سال 273 هجری قمری دفن گردید، خداوند او را رحمت کند، و برادرش ابوبکر بر او نماز جنازه خواند، و ابوبکر و عبدالله برادرانش و پسرش عبدالله متولی دفن او گردیدند. ماجه: به فتح میم و جیم و بین آنها الف و در آخر ها ساکنه می باشد. رَبَعِي: به فتح راء و باء موحده و بعد عین مهمله نسبتش به ربیعه اسم عده أی از قبایل(عرب) است، که معلوم نیست منتسب به کدام یکی از آنهاست. قَزویني: به فتح قاف و سکون زاء و کسر واو و سکون یاء مثنی و بعد نون نسبتش به قزوین یکی از مشهور ترین شهر های عراق عجم می باشد، که تعدادی زیادی از علماء از آنجا برخاسته اند. (5 )

ابو الفداء إسماعیل بن علی متوفی سال 732 هجری قمری در کتاب المختصر فی اخبار البشر می نویسد: حافظ محمد بن یزید بن ماجه قزوینی مصنف مشهور کتاب سنن در حدیث در سال 273 هجری قمری وفات یافت، و او إمام در حدیث و آگاه در علوم حدیث و آنچه به آن علوم تعلق داشته بوده است. موصوف به عراق، شام، مصر و ری به طلب حدیث سفر نموده است، و او راست تفسیر قرآن کریم و بهترین تاریخ، و کتابش در حدیث یکی از کتب صحاح ستته می باشد، ولادت ابن ماجه در سال 209 هجری قمری بوده است. (6 )

إمام شمس الدین أبی عبدالله محمد بن أحمد ذهبی متوفی سال 748 هجری قمری در کتاب سیر أعلام النبلاء می نویسد: حافظ بزرگ، حجت و مفسر ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی مصنف کتاب های سنن، تفسیر و تاریخ و حافظ بزرگ قزوین در عصر خودش بوده است. وی در سال 209 هجری قمری متولد گردید، و بیشترین روایت او از حافظ علی بن محمد طنافسي بوده، و هم از قدماء شیوخش جُبَاره بن مُغلِس می باشد، و نیز ازمُصعب بن عبدالله زبیری، سُوید بن معبد، عبدالله بن معاویه جُمحی، محمد بن رُمح، إبراهیم بن مُنذر جَزامی، محمد بن عبدالله بن نُمیر، أبی بکر بن أبي شیبه، هشام بن عمار، یزید بن عبدالله یمامی، أبي مصعب زُهري(یکی از روات مؤطا از إمام مالک)، بِشر بن معاذ عَقدِي، حَمید بن مَسعَده، أبي حذافه سهمی، داؤد بن رُشَید، ابي خَیثمه(زهیر بن حرب یکی از ائمه مشهور حدیث)، عبدالله بن ذکوان مُقري، عبدالله بن عامر بن بزاد، أبي سعید أشج، عبدالرحمن بن إبراهیم دُحَیم، عبدالسلام بن عاصم هِسِنجَانِي، عثمان بن أبي شیبه و مردمان زیادی دیگر که در سنن و دیگر تالیفاتش مذکورند حدیث روایت نموده است، و از او ابو جعفر محمد بن عیسی مطوعی أبهری، ابو طیب أحمد بن روح بغدادی، ابو عمرو أحمد بن محمد بن حکیم مدینی، ابو الحسن علی بن إبراهیم قطان، سلیمان بن یزید فامي و دیگران روایت کرده اند. (7 )

قاضی ابو یعلي خلیلی می گوید: پدرش(پدرابن ماجه) یزید معروف به ماجه بوده، و او از موالی قبیله ربیعه می باشد. و از ابن ماجه روایت است که می گوید: این سنن را بر ابو زرعه رازی عرضه داشتم، بر آن نظر کرد، و گفت: به گمانم اگر این کتاب به دسترس مردم قرار گیرد، دیگر جوامع(کتب حدیثی) تعطیل می گردند، یا بیشتر از آن گفت. و بعد فرمود: شاید در تمام این کتاب در حدود سی حدیث یا در حدود آن در اسناد آنها ضعف باشد. (7 )

ذهبی می گوید: ابن ماجه شخصیتی حافظ، ناقد، صالح و واسع العلم بود، و آنچه از احادیث منکر که در کتابش آمده رتبه کتابش را کم نمی کند، و احادیث موضوعی نیز در آن کم است، و اگر قول ابو زرعه صحیح باشد در حدود سی حدیث است، و اما آنها از جمله احادیث مطروحه بوده، و ساقط کرده شده اند، و اما احادیثی که نمی شود آنها را حجت آورد در حدود یک هزار حدیث می باشند. (7 )

ابو یعلی خلیلی می گوید: ابن ماجه شخصیتی بسیار ثقه، بزرگ و متفق علیه بود، و می شود او را حجت آورد، و او را معرفت و شناختی کامل در علم حدیث بوده است، و نامبرده به سر زمین های عراق، مکه، شام، مصر و ری برای نگارش حدیث سفر کرد. (7 )

حافظ محمد بن طاهر می گوید: از برای ابن ماجه در شهر قزوین تاریخی را دیدم، که موضوع بحث آن شهر ها و شخصیت ها تا زمانه خودش بود، و در آخر آن به خط دوستش جعفر بن إدریس نوشته شده بود: ابو عبدالله در روز دو شنبه وفات یافت و در روز سه شنبه که هشت روز از ماه رمضان باقی مانده بود به خاک سپرده شد و بر او ابو بکر برادرش نماز خواند و ابو بکر و ابو عبدالله برادرانش و عبدالله پسرش متولی دفن او شدند. (7 )

ذهبی می گوید: ابن ماجه در رمضان سال 273 هجری قمری وفات یافت و بعضی از مؤرخین مرگ او را در سال 275 هجری قمری گفته اند، که همان گفته اول صحیح تر است، و او به هنگام مرگ 64 ساله بوده است. (7 )

سنن مهم ترین تالیف ابن ماجه می باشد و روایاتش با اسنادی متصل و عالی است، و در حاشیه کتابش دوست وی ابوالحسن بن قطان آورده است: در بغداد از برادرش ابو محمد حسن بن ماجه قزوینی در حدود سال 280 هجری قمری وقتی که به سفر حج رفته احادیثی را شنیده است. (7 )

حافظ إسماعیل بن توبه قزوینی روایت نموده که از حافظ ابو طالب أحمد بن نصر شنیده است که می گوید: کتاب سنن ابن ماجه را در بعلبک از قاضی عبدالخالق بن عبدالسلام و به قرائت آن در حدود ثلث اول آن کتاب را شنیدم، و کل آن کتاب را از شیخ امام مؤفق الدین عبدالله بن قدامه در سال 611 هجری قمری و نیز تماماً را در حلب از أبی سعید سنقر زینی و او از شیخ مؤفق الدین عبدالطیف بن یوسف به قرائت از أبی زرعه مقدسی و او از محمد بن حسین مقومی و او از قاسم بن أبی منذر خطیب و او از ابی الحسن قطان و او از ابن ماجه شنیده ام. و عدد کتب سنن ابن ماجه در حدود سی و دو کتاب است. ابوالحسن قطان می گوید: در سنن یک هزار و پنجصد باب است که مجموعاً چهار هزار حدیث می شود. (7 )

در کتاب تذکرة الحفاظ آمده است: حافظ بزرگ و مفسر قرآن کریم ابو عبدالله محمد بن یزید قزوینی معروف به ابن ماجه ربعی صاحب کتاب های سنن، تفسیر و تاریخ بوده، و محدث بزرگ این سر زمین(قزوین) می باشد، او در سال 209 هجری قمری متولد گردید، و از محمد بن عبدالله بن نمیر، جباره بن مغلس، إبراهیم بن منذر حزامی، عبدالله بن معاویه، هشام بن عمار، محمد بن رمح، داؤد بن رشید و هم ردیفان شان حدیث روایت نموده و از او محمد بن عیسی أبهری، ابو عمرو أحمد بن محمد بن حکیم، ابو الحسن قطان، سلیمان بن یزید فامی، احمد بن روح بغدادی و دیگران روایت کرده اند. از ابن ماجه نقل شده، که می گوید: من این سنن را بر ابو زرعه عرضه داشتم، به آن نظر کرد، و گفت: گمان می کنم که اگر این کتاب به دسترس مردم قرار بگیرد، دیگر جوامع(کتب حدیثی) تعطیل خواهد شد، یا بیشتر از آن گفت. و گفت: در تمام این کتاب سی حدیث در اسناد شان ضعف است. (8 )

ذهبی می گوید: سنن أبی عبدالله کتابی نیکو است و احادیث واهی و مکدر در آن زیاد نیست. وفات ابن ماجه سه روز از ماه رمضان سال 273 هجری قمری باقی مانده بود که واقع گردید، و شماره کتب سنن سی و دو کتاب می باشد. ابوالحسن قطان دوست ابن ماجه می گوید: سنن ابن ماجه یک هزار و پنج صد باب است که در آن چهار هزار حدیث گرد آوری شده است. (8 )

در کتاب الکاشف آمده است: حافظ محمد بن یزید بن ماجه قزوینی مکنی به ابو عبدالله صاحب کتاب سنن بوده، و از اصحاب مالک و لیث حدیث شنیده، و از او ابوالحسن قطان و طائفه دیگر روایت کرده اند، موصوف در سال 209 هجری قمری متولد و در سال 273 هجری قمری وفات یافت. (9 )

صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدي متوفی سال 764 هجری قمری در کتاب الوافی بالوفیات می نویسد: حافظ ابو عبدالله محمد بن یزید مولای ربیعه معروف به ابن ماجه قزوینی مصنف کتاب های سنن، تفسیر و تاریخ بوده و محدث بزرگ قزوین می باشد، موصوف در سال 209 هجری قمری متولد و از علی بن محمد طنافسي، عبدالله بن معاویه، هشام بن عمار، محمد بن رُمح، سوید بن سعید، عبدالله بن جراح قهستاني، مصعب بن عبدالله بن زبیر، إبراهیم بن محمد شافعی، یزید بن عبدالله یمامی، جُباره بن مغلس، داؤد بن رشید، إبراهیم بن منذر حِزامی، أبي بکر بن أبي شیبه، محمد بن عبدالله بن نمیر و مردمانی دیگر حدیث روایت نموده، و از او محمد بن عیسي أبهري، ابو عمرو أحمد بن محمد بن حکیم مدائني، علی بن إبراهیم بن سلمه قطان، سلیمان بن یزید فامی قزوینی و ابو طیب أحمد بن روح بغدادی روایت کرده اند. و پدرش معروف به ماجه از موالی قبیله ربیعه بوده است. (10 )

ابن ماجه می گوید: سنن را بر ابو زرعه عرضه داشتم، به آن نظر کرد، و گفت: گمان می کنم اگر این کتاب به دسترس مردم قرار گیرد، جوامع دیگر معطل خواهند شد، یا بیشر از این گفت، و بعد اظهار داشت: شاید در تمام این کتاب سی حدیث و یا در حدود آن دارای اسنادی ضعیف باشند. (10 )

حافظ عماد الدین ابی الفداء ابن کثیر دمشقی متوفی سال 774 هجری قمری در کتاب البدایه والنهایه می نویسد: ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی صاحب کتاب مشهور سنن می باشد که کتاب مذکور دلالت بر عمل، علم، تبحر، آگاهی و پیروی وی از سنت در اصول و فروع دارد، و سنن وی شامل سی و دو کتاب و یک هزار و پنجصد باب و چهار هزار حدیث می باشد که همگی آنها به غیر از تعداد اندکی از اسنادی خوبی بر خوردارند. می گویند: ابو زرعه رازی فقط بر اضافه از ده حدیث آن خرده گرفته است که شاید آنها موضوعی و یا منکر باشند. و نیز از برای ابن ماجه تفسیری مفید و تاریخی کامل است که از زمانه صحابه تا عصر خودش را در آن بیان نموده است.

ابو یعلی خلیل بن عبدالله خلیلی قزوینی می گوید: ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه بوده، و یزید معروف به ماجه مولای ربیعه می باشد، وی عالمی بزرگوار و صاحب تصانیفی است، که از جمله آنها کتاب های تاریخ و سنن می باشد. ابن ماجه به سر زمین های عراق، مصر و شام سفر کرده، و تعدادی از مشایخ حدیث را ملاقات نموده، که ما الحمدلله والمنه شرح حال آنها را در کتاب التکمیل آورده ایم.

خلیلی قزوینی می گویدک ابن ماجه از کبار قدماء از جمله ابن سیبویه، محمد بن عیسی صفار، إسحاق بن محمد، علی بن إبراهیم بن سلمه قطان، جدي أحمد بن إبراهیم و سلیمان بن یزید حدیث روایت نموده است. (11 )

بعضی از مؤرخین گفته اند: ابن ماجه در روز دو شنبه وفات یافت و در روز سه شنبه هشت روز باقیمانده از ماه رمضان سال 273 هجری قمری مدفون گردید، و بر جنازه او برادرش ابو بکر نماز خواند و او را به همراه برادر دیگرش أبي عبدالله و پسرش عبدالله بن محمد بن یزید به خاک سپرد. (11 )

شهاب الدین احمد بن علی مشهور به ابن حجر عسقلانی متوفی سال 852 هجری قمری در کتاب تهذیب التهذیب می نویسد: حافظ محمد بن یزید ربعی(از موالی قبیله ربیعه) ابو عبدالله بن ماجه قزوینی بوده، و در خراسان، عراق، حجاز، مصر، شام و دیگر بلاد اسلامی سفر نموده، و از مشایخ آن سر زمین ها حدیث شنیده است. موصوف از علی بن سعید بن عبدالله غدانِ عسکری، إبراهیم بن دینار جرشی همداني، أحمد بن إبراهیم قزویني جد حافظ أبي یعلی خلیلی قزوینی، ابو طیب أحمد بن روح مشعراني، إسحاق بن محمد قزویني، جعفر بن إدریس، حسین بن علی بن برانیاد، سلیمان بن یزید قزوینی، محمد بن عیسی صفار، حافظ ابوالحسن علی بن إبراهیم بن سلمه قزویني، ابو عمرو أحمد بن محمد بن حکیم مدني اصفهانی و عدۀ دیگر حدیث روایت نموده است. (12 )

خلیلی می گوید: ابن ماجه شخصیتی بزرگ، ثقه و متفق علیه بود که در شناخت حدیث و حفظ آن معرفت و مهارتی کامل داشت، و او را مصنفاتی در سنن، تفسیر و تاریخ است، می گوید: او در این علوم از شأن و معرفت کامل برخور دار بود، نامبرده در سال 273 هجری قمری به عمر 64 سالگی وفات یافت. (12 )

ابن طاهر می گوید: تاریخی را دیدم که در آخر آن به خط دوست ابن ماجه جعفر بن إدریس نگارش یافته بود که ابو عبدالله(ابن ماجه) هشت روز از ماه رمضان سال 273 هجری قمری باقی مانده بود که وفات یافت. و از او شنیدم که می گفت: ابن ماجه در سال 209 هجری قمری متولد گردیده است، بر جنازه ابن ماجه ابوبکر برادرش نماز گزارد، و پسرش و دیگران متولی دفن او گردیدند. اما بعضی دیگر از مؤرخین می گویند: ابن ماجه در سال 275 هجری قمری وفات یافته است. (12 )

ابن حجر می گوید: کتاب ابن ماجه یعنی سنن کتابی بسیار خوب و جامع است که دارای ابوابی زیاد بوده، و ظرافت کامل و دقت در نگارش آن آشکار است، اما احادیث ضعیف در آن زیاد می باشد، تا جائی که می گفت: آنچه از احادیثی را که ابن ماجه به تنهائی روایت کرده است، اغلب آنها ضعیف هستند که نمی شود به آنها اطمینان کرد، و نیز احادیث منکر در آنها زیاد اند، خداوند جل جلاله مستعان است. (12 )

ابن حجر عسقلانی می گوید: به خط حافظ شمس الدین محمد بن علی حسینی مطلبی را دیدم که در آن آمده بود، که از شیخ خود حافظ ابا الحجاج مري شنیدم، که می گفت: هر آنچه را که ابن ماجه از احادیث به صورت انفرادی روایت نموده، و آنها را ائمه کتب پنج گانه دیگر صحاح سته نیاورده اند ضعیف است. و ابن طاهر در مسور ذکر کرده است که ابو زرعه می گوید: در سنن ابن ماجه فقط در حدود هفت حدیث ضعیف است. (12 )

(ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد) رافعي قزوینی در تاریخ قزوین در شرح حال ابن ماجه آورده است: موصوف محمد فرزند یزید است، و ماجه لقب یزید می باشد که شکل تغیر یافته اسم فارسی است، و بعضی هم می گویند: او را محمد بن یزید بن ماجه گفته اند. و ابن حجر مطلب دوم را ثابت تر دانسته است. محمد بن أسود قزوینی در رثای ابن ماجه شعری سروده، که بیتی از آن چنین است:

لقد أوهی دعائم عرش علم
و ضعضع رکنه فقد ابن ماجه

و نیز یحیی بن زکریا طرائفی در رثای او ابیاتی دارد که بیتی از آن چنین است:

أیا قبر ابن ماجه غثت قطراً
مساء بالغداة و بالعشي (12 )

می گویند: مشهور ترین کسانی که از سنن روایت کرده اند عبارت اند از: ابو الحسن قطان، سلیمان بن یزید، ابو جعفر محمد بن عیسی، ابو بکر حامد أبهری، و مشهور ترین رواتی که از ابن ماجه روایت کرده اند سعدون و ابراهیم بن دینار می باشند. (12 )

در کتاب تقریب التهذیب آمده است: حافظ محمد بن یزید ربعی ابو عبدالله بن ماجه قزوینی یکی از ائمه حدیث بوده، و صاحب کتب سنن، تفسیر و تاریخ می باشد، موصوف در سال 273 هجری قمری به سن 64 سالگی وفات یافته است. (13 )

غیاث الدین خواند میر هروی مؤرخ مشهور متوفی سال 941 هجری قمری در تاریخ حبیب السیر می نویسد: ابن ماجه در سنه خمس و مأتین متولد شد، و چون به سن رشد و تمیز رسید به تحصیل علم حدیث متوجه اقطار آفاق گشته، در آن مساعی باب جمیله بتقدیم رسانید، و او را استماع احادیثی که میان او و حضرت رسالت صلی الله علیه و سلم سه کس واسطه اند میسر شد و به عرف محدثین آن احادیث را ثلاثیه گویند. (14 )

إمام شهاب الدین أبی الفلاح عبدالحی بن أحمد بن محمد بن عماد حنبلی متوفی سال 1089 هجری قمری در کتاب شذرات الذهب می نویسد: إمام حافظ ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی دارای مقامی ارجمند بوده، و صاحب کتب سنن، تفسیر و تاریخ می باشد، او در سال 273 هجری قمری وفات است. (15 )

در کتاب العبر آمده است: ابن ماجه قزوینی از ابو بکر بن أبی شیبه، یزید بن عبدالله یمامی و هم ردیفان شان حدیث روایت نموده است. (15 )

(محدث و مؤرخ مشهور محمد بن عبدالله بن محمد قیسی دمشقی شافعی معروف به) ابن ناصرالدین می گوید: محمد بن یزید بن ماجه ابو عبدالله ربعی قزوینی از موالی قبیله ربیعه و یکی از ائمه بزرگ و صاحب سنن و یکی از نویسنده گان مسلمان و شخصیتی حافظ، ثقه و بزرگوار بوده است. موصوف کتبی را در موضوع سنن، تاریخ و تفسیر تصنیف نموده، و در کتاب سنن اش تنها در سی حدیث ضعف دیده می شود. (15 )

ابن خلکان می گوید: ابن ماجه امام در حدیث و آگاه به علوم حدیث و آنچه به این علوم تعلق دارد می باشد، او به عراق، بصره، کوفه، بغداد، مکه، شام، مصر و ری برای جمع آوری احادیث سفر نمود، و او را کتابی در حدیث و تفسیری بر قرآن کریم و تاریخی ملیح می باشد، که کتابش در حدیث یکی از کتب صحاح سته است. (15 )

مصطفی بن عبدالله قسطنطنی رومی حنفی کاتب چلبی مشهور به حاجی خلیفه متوفی سال 1067 هجری قمری در کتاب کشف الظنون می نویسد: حافظ محمد بن یزید بن ماجه ربعی مکنی به ابو عبدالله قزوینی در سال 209 هجری قمری متولد و در سال 273 هجری قمری وفات یافت، کتب ذیل از جمله تصانیف او می باشد: 1 – تاریخ قزوین. 2 – تفسیر قرآن. 3 – السنن در حدیث که از جمله کتب شش گانه حدیث می باشد. و سنن ابن ماجه در نزد بعضی از محدثین کتاب ششم از جمله صحاح سته بوده و شروح او قرار ذیل است:

1 – قسمتی از آنرا در پنج مجلد حافظ علاء الدین مغلطای بن قلیج متوفی سال 762 هجری قمری شرح نموده است.
2 – جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر سیوطی تمام آنرا شرح نمود، و آنرا مصباح الزجاجه علی سنن ابن ماجه نامگذاری نموده، و در اولش آورده است الحمدلله ذی الجلال و الإکرام.
3 – حافظ برهان الدین إبراهیم بن محمد حلبی نواسه ابن العجمی متوفی سال 841 هجری قمری آنرا شرح نموده است.
4 – شیخ کمال الدین محمد بن موسی دمیری شافعی متوفی سال 808 هجری قمری آنرا در پنج جلد شرح نموده، و آنرا بنام الدیباجه نام گذاری نموده است.
5 – شیخ سراج الدین عمر بن علي بن ملقن شافعی متوفی سال 804 هجری قمری آنرا شرح نموده، و بر پنج کتاب دیگر یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن أبي داؤد، سنن ترمذی و سنن نسائی اضافه گردانیده، و آنرا در پنج مجلد تنظیم نموده و به ما تمس إلیه الحاجة علی سنن ابن ماجه مسمی گردانیده است. (16 )

مؤرخ و شاعر مشهور عرب خیرالدین زرکلی متوفی سال 1396 هجری قمری در کتاب اعلام می نویسد: ابو عبدالله محمد بن یزید ربعی قزوینی معروف به ابن ماجه یکی از ائمه حدیث و از اهالی قزوین بوده، و در سال 209 هجری قمری مطابق سال 824 میلادی وفات یافت، او به بصره، بغداد، شام، مصر، حجاز و ری سفر کرد، و کتاب سنن را در حدیث در دو مجلد تالیف نمود، که یکی از کتب شش گانه و قابل اعتماد می باشد، علاوتاً او تفسیری در قرآن کریم و کتابی در تاریخ قزوین دارد. (17 )

علامه دهخدا در لغت نامه اش می نویسد: ابو عبدالله محمد بن یزید ماجه قزوینی ربعی بالولاء از کبار ائمه محدثین و صاحب یکی از صحاح سته بوده، که آن کتاب بنام سنن ابن ماجه معروف است. مولد او بسال 209 هجری قمری در قزوین بود و او بغداد، بصره، کوفه، شام ، مکه، مصر و ری را سیاحت کرد، و از مشاهیر محدثین عصر خود حدیث شنود، وی را در تفسیر و تاریخ نیز ید طولای بود، و علاوه بر سنن او را تفسیری است و نیز کتابی در تاریخ در نهایت نفاست و نیز تاریخ قزوین. وفات او در سال 273 هجری قمری بوده است. (18 )

ملا محی الدین صالحی در کتاب شرح حال اصحاب سته می نویسد: محمد بن یزید بن ماجه ربعی قزوینی مشهور به ابن ماجه یکی از ائمه رجال حدیث و اعلام حفاظ در قرن سوم هجری بود که ربعی منسوب به ربیعه یکی از قبایل عرب می باشد، و قزوینی منسوب به قزوین یکی از شهر های مشهور ایران است که عده أی از علماء و دانشمند از آنجا بوده اند، و قزوین را باب الجنه نیز می گفتند، او از کبار محدثین و صاحب کتاب ششم از صحاح سته است، که به نام سنن ابن ماجه معروف است. ابن ماجه در سال 209 هجری قمری در قزوین متولد گردید و به سال 273 هجری قمری در روز دوشنبه در سن 64 سالگی فوت کرد و در روز سه شنبه هشت روز به رمضان باقی مانده دفن گردید، در تذکره ها محل وفات او را ننوشته اند، اما به قرائن و از مفاد عبارات به نظر می رسد که در قزوین محل سکونت او فوت کرده باشد، والله اعلم. ابن ماجه به قزوین سکونت داشت اما گاهی هم مدتی در شهر هائی که به آنجا مسافرت می کرد، ساکن می گردید. او به کسب و نشر علم مشغول بود و به شهر های عراق(بصره، کوفه و بغداد) بلاد عرب، حجاز، مکه، شام، مصر، ری و شهر های دیگر مسافرت کرد. و در دمشق از هشام بن عمار، دحیم، عباس بن ولید خلال، عبدالله بن أحمد بن بشر بن ذکوان، محمد بن خالد، عباس بن عثمان، عثمان بن إسماعیل بن عمران ذهلی، هشام بن خالد و أحمد بن أبی الحواری و در مصر از ابا طاهر بن سرح، محمد بن رویح و یونس بن عبدالأعلی و در حمص از محمد بن مصفی، هشام بن عبدالملک یزنی و عمرو و یحیی دو پسر عثمان و در عراق از ابو بکر بن أبی شیبه، أحمد بن عبده، إسماعیل بن أبی موسی فزاری، ابا خیثمه زهیر بن حرب، سوید بن سعید، عبدالله بن معاویه جمحی و غیره حدیث شنید. (19 )

آثار علمی ابن ماجه:

1 – کتاب السنن که ششم صحاح سته است و اولین کسی که این کتاب را سادس صحاح سته قرار داد ابوالفضل بن طاهر مقدسی بوده، و سپس حافظ عبدالغنی مقدسی است، و بر این کتاب شیخ جلال الدین سیوطی شرح لطیفی را نوشته است که مصباح الزجاجه نام دارد، و ابوالحسن محمد بن عبدالهادی سندی متوفای1138 هجری قمری حاشیه و تعلیقاتی بر این شرح نگاشته که در دهلی و قاهره چاپ شده است. استاد محمد فؤاد عبدالباقی در خاتمه طبع سنن ابن ماجه می گوید: ابو یعلی خلیلی گفت: شماره کتب سنن ابن ماجه سی و دو کتاب بوده است. ابوالحسن دوست ابن ماجه می گوید: در سنن هزار و پانصد باب است و چهار هزار حدیث در آن جمع آوری گردیده است. استاد محمد فؤاد عبدالباقی می گوید: جملۀ احادیث سنن ابن ماجه 4341 حدیث می باشد، از این احادیث 3002 حدیث را کتب خمسۀ دیگر همۀ آنان یا بعضی از آنان را اخراج و نقل کرده اند، و بقیه احادیث که عدد آن ها 1339 حدیث است در کتب خمسه نیست، و زائد بر آنهاست، در بیان زوائد گفته می شود: از این احادیث زائد 428 حدیث رجال آن ثقه و صحیح الاسناد است، 199 حدیث حسنه الاسناد است، 613 حدیث ضعیف الاسناد است، 99 حدیث واهیة الاسناد یا منکره یا مکذوبه است. و این کتابی است که در بین ودفتین آن 3002 حدیث متفق علیه آمده، این احادیث را اصحاب کتب خمسه در کتاب های خود آورده اند، مع الوصف ابن ماجه این احادیث را از طرقی غیر از طرق آنها روایت می کند، همین تائیدیه قوه فوق قوۀ آن را برای آن احادیث می بخشد، سپس امام ابن ماجه با اعداد فوق 428 حدیث صحیح الاسناد که رجال آن ثقه می باشند را اضافه می کند و 199 حدیث حسنة الاسناد می آورد، و این کتاب دارای همین مزیت و مزایای دیگری است. کتاب سنن بر علم، عمل، تبحر، اطلاع و اتباع او بر کتاب خدا و سنت رسول الله(ص) در اصول و فروع دلالت دارد، وی رحمه الله اهل حفظ، ورع، شرع، اتقان، زهد و عرفان بود، بعضی در بارۀ او گفته اند:

ابنُ یزید ماجَة القَزوینی
راو جَلا عَوارِفَ الفُنون (19 )

محمد فرید وجدی نویسنده و دانشمند معروف مصری متوفی سال 1954 هجری قمری صاحب کتاب دائرة المعارف قرن بیستم می نویسد: او إمام در حدیث بود، و به علوم حدیث و ما یتعلق به عارف و آشنا بود، به عراق، بصره، کوفه، بغداد، مکه، شام، مصر و ری مسافرت نمود و از علمای بزرگ آن بلاد حدیث نوشت. او راست تفسیر قرآن کریم و تاریخ جید و کتاب او در حدیث یکی از صحاح سته مشهور است. کنیه او ابو عبدالله و ابن ماجه و ابن القزوینی و لقبش حافظ بوده است، تاریخ تولدش سال 209 هجری قمری و مولودش شهر قزوین بوده است،، موصوف در سال 273 هجری قمری فوت کرد و برادرش ابو بکر بر او نماز خواند و دو برادرش ابو بکر و عبدالله و پسرش عبدالله متولی دفن او بودند، و از قرائن چنان پیداست که مدفن او هم همان شهر قزوین بوده است، زیرا در مورد مدفنش در تذکره ها چیزی ثبت نشده است، و سنش 64 سال بوده است، فرزندی بنام عبدالله داشته که شغلش معلوم نیست، اما مشغله خودش کسب علم و ترویج دین و نشر حقائق و معارف اسلامی خاصه حدیث نبوی بوده است، استادان حدیثش در دمشق هشام بن عمار، در مصر ابا طاهر بن سَرح، در عراق ابوبکر بن أبي شیبه و دیگران بوده اند، و از شاگردان نخبه وی ابوالحسن علی بن إبراهیم بن سلمه قطان، ابو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهیم بن حکیم، ابو طیب بن روح بغدادی، محمد بن عیسی أبهری و سلیمان بن یزید قزوینی بوده اند، و از کبار علماء و قدما ابن سیبویه، محمد بن عیسی صبار و إسحاق بن محمد از او حدیث روایت کرده اند. (19 )

مولف حبیب السیر می نویسد: در سنه ثلاث و سبعین و مائتین ابن ماجه که مؤلف یکی از صحاح سته است به عالم آخرت پیوست، و هو ابو عبدالله محمد بن یزید قزوینی، و چنانچه در تصیح المصابیح سمت تصریح پذیرفته، ماجه لقب پدرش یزید است، و ابن ماجه در سنه خمس و مائتین متولد شد، و چون به سن رشد رسید، در تحصیل علم حدیث متوجه اقطار آفاق گشته و در آن مساعی باب جمیله به تقدیم رسانید، و او را استماع احادیثی که میان او وحضرت رسالت(ص) سه کس واسطه اند میسر شد و به عرف محدثین آن احادیث را احادیث ثلاثیه گویند. (19 )

امام ابو القاسم عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی متوفی سال 623 هجری قمری در تاریخ قزوین در شرح حال ابن ماجه آورده است: وی محمد بن یزید است و ماجه لقب یزید می باشد. و در مرثیه او محمد بن اسد قزوینی ابیاتی سروده است که مطلع آن چنین شروع می شود:

لَقَد أَوهی دعائم عرش علمٍ
وَ ضَعضَع رکَنَهُ فَقَدُ ابن ماجه

ترجمه: به حقیقت فقدان و مرگ ابن ماجه پایه های تخت دانش و ستون علم را متزلزل ساخت.
یحیی بن زکریا طرایفی نیز او را چنین مرثیه گفته است:

أیا قَبرَ ابن ماجه غثت قطراً
مساءً بالغداة و بِالعَشِيِّ (19 )

بطرس بستانی مؤرخ مشهور مارونی لبنانی در دائرة المعارف خود می نویسد: (و له تفسیرالقرآن و تاریخ ملیح و کتابه في الحدیث أحد الصحاح سته و تاریخ قزوین و کتابه السنن المنسوب الیه.) ترجمه: او راست تفسیر قرآن و تاریخی ملیح و تاریخ قزوین و کتاب السنن که به سنن ابن ماجه معروف است و کتاب او در حدیث یکی از صحاح سته است. امام ابن ماجه از بزرگان و مشاهیر علوم حدیث، تفسیر و تاریخ می باشد و اهل زهد، ورع، حفظ و اتقان بوده، و او را شخصیتی خوش بیان، شرین زبان، روشن دل و پاک روان گفته اند. (19 )

سایت عربی بوابة الفجر به سر دبیری عادل حموده مقاله أی سودمندی را در باره ابن ماجه و آثارش نشر کرده، و چنین آورده است: ابن ماجه آثار ارزشمندی را تالیف و تدوین نمود که از جمله آنها یکی تفسیر قرآن کریم بوده، که آنرا ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه والنهایه توصیف نموده، و می گوید: آن تفسیری همه جانبه و سودمندی است، و سیوطی نیز در کتاب الإتقان فی علوم القرآن به آن اشاره داشته است. و او را کتابی در تاریخ بوده که از عصر صحابه تا زمانه أی خودش را به رشتۀ تحریر در آورده است، و تاریخ مذکور مدت زمانی طولانی بعد از وفاتش در دسترس بوده، چنانچه حافظ ابن طاهر مقدسی متوفی سال 507 هجری قمری آنرا مشاهده کرده، و تعلیقی را به خط جعفر بن إدریس شاگرد ابن ماجه در آن دیده است، و ابن کثیر می گوید: کتاب مذکور تاریخی کامل بوده است، و ابن خلکان آن را تاریخ ملیح خوانده و تأسف نموده و گفته است: نمی دانم که آیا از این آثار ارزشمند ابن ماجه به غیر از سنن او در حدیث اثری باقی مانده، یا خیر؟ و سنن او یکی از کتب صحاح سته بوده است. و از مشهور ترین مؤلفات ابن ماجه سنن او است که بواسطه آن ابن ماجه شناخته شده و شهرت جهانی یافته و جایگاه خود را در بین بزرگان و حفاظ محدثین باز نموده است و آن از بزرگترین آثار او است که تا زمان ما باقی مانده است، و چهار سنن معروف یعنی سنن أبی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی و سنن ابن ماجه با دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم مجموعاً همان صحاح سته می باشند که کتب مرجع و اصول در احادیث نبوی شریف و محل مراجعه و متابعت عموم علمای اهل سنت و جماعت هستند.

علمای متقدم بودند که پنج کتاب بزرگ و معتمد حدیث غیر از سنن ابن ماجه را صحاح خمسه می گفتند، اما علمای متأخرین سنن ابن ماجه را داخل ساخته و آنرا از جمله کتب معتمده حدیث شناخته و شامل پنج کتاب دیگر ساختند و آنرا صحاح سته گفتند، و اولین کسی که این کار را کرد امام حافظ ابن طاهر مقدسی بود که کتاب مذکور را در شروط اعتماد کتب قبلی داخل ساخت و آنرا آخرین کتاب از کتب صحاح بشمار آورد، و بعد جمیع ائمه حدیث این نظریه او را مورد اتفاق قرار دادند، و قبلاً علمای حدیث در این نظریه بحث داشتند و بعضی ها موطاء امام مالک را کتاب ششم از صحاح می گفتند و در این باره علامه محدث عبدالغنی نابلسی متوفی سال 1143 هجری قمری در مقدمه کتابش ذخائرالمواریث فی الدلالة علی موضع الحدیث می نویسد: علمای متقدمون در کتاب ششم از صحاح اختلاف داشتند در نزد علمای مشرق جهان اسلام کتاب سنن أبی عبدالله محمد بن ماجه قزوینی کتاب ششم از صحاح بود، و در نزد علمای مغرب جهان اسلام موطاء امام مالک بن انس کتاب ششم از صحاح بود، اما علمای متأخرین کلاً اتفاق نظر دارند به اینکه سنن ابن ماجه از کتاب الموطاء اولی تر است و آن کتاب ششم از صحاح سته می باشد. (20 )

سخاوی می گوید: سنن ابن ماجه را بر موطاء مقدم شمردند، زیرا زوائد زیادی داشت بر پنج کتاب دیگر بر خلاف موطاء و منهج ابن ماجه چنان بود که سنن را بر کتب و ابواب مرتب ساخت چنان که شامل 37 کتاب و یک هزار و پنجصد باب بوده که مشتمل بر 4341 حدیث می شود، و از این جمله 3002 حدیث را کتب پنج گانه دیگر نیز استخراج نموده اند، و 1327 حدیث را ابن ماجه منفردانه استخراج کرده که آنها زائد بر احادیث کتب پنج گانه قبلی است، و از بین آنها 428 حدیث صحیح الاسناد 119 حدیث حسن الاسناد بوده است، چنانکه ابن حجر عسقلانی می گوید: ابن ماجه احادیث صحیح زیادی را به تنهای استخراج کرده است، و ابن ماجه وقتی سنن را شروع کرده است بابی را به پیروی از سنت رسول الله(ص) اختصاص داده، و احادیثی را در آن ذکر کرده که دلالت بر حجت بودن سنت و وجوب پیروی از آن و عمل به آن دارد. سنن ابن ماجه را مثل سایر کتب تعدادی از علماء بر قبول و رضائیت از آن تعلیقات و حواشی نوشتند، و عده أی اندکی نیز آنرا نقد و احیاناً جرح نمودند، و ابن ماجه نیز مانند سایر بزرگان و علماء مصؤن از خطاء نبوده است، و کسی یافت نمی شود که چنین کتابی را تالیف نموده، و مورد نقد قرار نگیرد و لو که بعد از گذشت زیادی از زمانه و عصرش بوده باشد. و در سنن ابن ماجه احادیثی صحیح، حسن، ضعیف و به ندرت منکر و موضوع نیز یافت می شود، و مهم آنست که احادیث موضوعی در آن به تناسب بعضی از دیگر کتب حدیثی اندک است، زیرا آن کتابی است که در آن اضافه از چهار هزار حدیث گرد آوری شده و وجود تعداد اندکی حدیث غیر مستند از اهمیت و ارزش آن کم نمی کند. ذهبی می گوید:
سنن أبی عبدالله کتابی نیکو است و در آن احادیث مکدر و واهی زیاد نیست، و از قول ابن ماجه آورده است که سنن را بر أبی زرعه عرضه داشتم، در آن نظر کرد، و گفت: این کتاب اگر در دسترس مردم قرار گیرد، دیگر جوامع معطل می شوند، یا بیشتر از آن گفت. و بعد گفت: تمام احادیثی که در سنن ابن ماجه اسنادی ضعیف دارند در حدود سی حدیث می باشد. اما ابن حجر عسقلانی می گوید: کتاب سنن در ترتیب ابواب بسیار خوب است، اما در آن احادیث ضعیف جداً زیاد است. و تعدادی از بزرگان و کبار حفاظ و محدثین بر سنن ابن ماجه شروح و تعلیقاتی نگاشته اند، که بارز ترین آنها بدین قرار اند:

1 – شرح سنن ابن ماجه توسط حافظ علاء الدین مغلطای متوفی سال 762 هجری قمری.
2 – کتاب ما تمس الیه الحاجة علی سنن ابن ماجة بقلم سراج الدین عمر بن علی بن ملقن متوفی سال 804 هجری قمری و آن شرح احادیثی است که تنها به روایت ابن ماجه آمده اند و در صحاح پنج گانه دیگر موجود نیستند.
3 – کتاب الدیباجة فی شرح سنن ابن ماجة بقلم شیخ کمال الدین محمد بن موسي دبیری متوفی سال 808 هجری قمری.
4 – کتاب مصباح الزجاجة فی شرح سنن ابن ماجة بقلم جلال الدین سیوطی متوفی سال 911 هجری قمری.
5 – کتاب شرح سنن ابن ماجه بقلم محدث محمد بن عبدالهادی سندی متوفی سال 1138 هجری قمری.
6 – کتاب زوائد السنن بقلم علامه محدث شهاب الدین أحمد بن زین الدین بوصیری که در آن در باره اسانید احادیث سنن ابن ماجه از صحیح، حسن و ضعیف بحث شده است. (20 )
در دائرة المعارف بزرگ اسلامی در ذیل نگارش مقاله أی راجع به ابن ماجه قزوینی چنین آمده است: ابو عبدالله محمد بن یزید ربعی قزوینی در سال 209 هجری قمری مطابق سنه 824 میلادی در قزوین متولد گردید، او محدثی بزرگ و گرد آورنده سنن ابن ماجه ششمین کتاب از صحاح سته در حدیث می باشد. ابن ماجه برای تکمیل دانش حدیثی خود به شهر ها و سر زمین های مختلف علمی آن روزگار از قبیل بغداد، بصره، کوفه، شام، حجاز و ری مسافرت کرد و از مشایخ بزرگی هم چون علی بن محمد طنافسي، مصعب بن عبدالله زبیری و........... علوم حدیث را فراگرفت. منبع اساسی در مورد تاریخ ولادت و وفات او به دستخط شاگردش جعفر بن إدریس است، که تنها بخشی از زنده گی ابن ماجه بدان پرداخته شده، که مربوط به سفر های علمی و شیوخ وی در این سفر هاست، و بر اساس گزارش همین منابع شرح حالی که با اسانید سنن ابن ماجه تائید می شود. ابن ماجه پس از استماع از مشایخ زاد گاه خود قزوین چون علی بن محمد طنافسی و ابو محمد عمرو بن رافع راهی سفر شد، وی با توجه به اینکه هیچ گاه تاریخ مسافرت های وی در منابع نیامده تعین ترتیب آنها نمی تواند قطعی باشد. به هر حال او مدتی در عراق به تحصیل پرداخت، در کوفه از بزرگانی چون ابو کریب محمد بن علاء، ابو بکر و عثمان پسران أبی شیبه، محمد بن عبدالله بن نمیر، هناد بن سری و در بصره از استادانی نظیر نصر بن علی جهضمي، محمد بن بشار بندار و در واسط از کسانی هم چون أحمد بن سنان قطان، تمیم بن منتصر و در بغداد از شیوخی چون ابو خیثمه زهیر بن حرب و ابو ثور إبراهیم بن خالد حدیث آموخت. موصوف چندی نیز در شام اقامت گزید، و در دمشق از عالمانی چون هشام بن عمار، عبدالرحمن بن إبراهیم دحیم، عبدالرحمن بن أحمد بن بشیر بن ذکوان و در حمص از محمد بن مصفی، هشام بن عبدالملک یزنی و دیگران استماع حدیث کرد. هم چنین سفری به مصر داشت و از مشایخ آن دیار چون محمد بن رمح، ابو طاهر بن سرح و یونس بن عبدالأعلی بهره برد، در مدت حضور در مکه و مدینه نیز از شماری از شیوخ آنجا دانش آموخت.

با مطالعه أی دربارۀ این مشایخ می توان تاریخ سفر او را به غرب(جهان اسلام) در حدود سالهای 230 – 240 هجری و قمری بر آورد کرد، و در مورد سفر های ابن ماجه به شرق(جهان اسلام) گرچه بر ما معلوم است که گذار او به ری و نیشابور افتاده، و در ری از حمید رازی در سال 248 هجری قمری و در نیشابور از محمد بن یحیی ذهلی در سال 258 هجری قمری استماع حدیث کرده است، اما تخمین جزئیات این سفر نیاز به اطلاعات بیشتری دارد، و سیاق گفتار مؤرخان قزوین چون خلیلی و رافعی در شرح حال ابن ماجه و نیز بررسی در بارۀ شاگردان وی نشان می دهد، که او پس از مسافرت خود به قزوین بر گشته و در آنجا به تدریس و تالیف پرداخته است. از جمله شاگردان ابن ماجه از علی بن إبراهیم قطان، محمد بن عیسی صفار أبهری، إسحاق بن محمد قزوینی، ابو عمرو أحمد بن محمد مدینی، ابو طیب أحمد بن روح بغدادی را می توان نام برد. ابن ماجه در قزوین در گذشت و در سوگ او شاعران مرثیه ها سروده اند، و مزار او در قزوین تا مدت ها شناخته شده بود.

به رغم شهرت ابن ماجه منابع شرح حال وی بسیار اندک بوده، و دانسته ها در بارۀ زنده گی او ناچیز است، نگاهی ژرف به منابع مربوط به ابن ماجه نشان می دهد که همواره در طول تاریخ بین شهرت شخص ابن ماجه و اشتهار کتاب مهم او سنن رابطۀ مستقیم وجود داشته است، یعنی به موازات کم رواج بودن سنن در سده های آغازین شخصیت ابن ماجه نیز کمتر معروف بوده است. در مقایسه با دیگر کتب صحاح سته می توان گفت که سنن ابن ماجه تا سده ششم هجری مطابق قرن دوازدهم میلادی اغلب از رواج محلی برخوردار بوده، و عمدتاً در سطح منطقه رایج بوده است، به عبارت دیگر در فاصله سه قرن روایت نسل به نسل سنن ابن ماجه کمتر از منطقه خصوصاً قزوین خارج شده است، بسته بودن محیط علمی قزوین و ارتباط نسبتاً ضعیف آن با دیگر مراکز را باید از عوامل آن شمرد.

ابن ماجه سنن را بر شاگردان خود عرضه داشت و کسانی چون علی بن إبراهیم قطان قزوینی، أحمد بن إبراهیم خلیلی قزوینی، سلیمان بن یزید فامی قزوینی، حامد بن یشویه أبهری، محمد بن عیسی أبهری و إبراهیم بن دینار همدانی آن را از وی فرا گرفتند، در این میان روایت قطان بر دیگران چیره شد، و در بارۀ سر گذشت تاریک راویان دگر این اندازه آگاهی وجود دارد که روایت قزوینیان و أبهریان چندی در منطقۀ قزوین باقی بوده، و روا یت إبراهیم همدانی احتمالاً از راه همدان به عراق رسیده و بدون اینکه نشانی از رواج آن در دست باشد نسخه آن تا سده هفتم هجری قمری دوام داشته است. اعتبار قطان در میان اهل حدیث و عمر 91 ساله وی موجب آن شد که جمعی گرد او در آیند و سنن را از وی فرا گیرند، البته در میان این جمع روایت ابو طلحه قاسم بن أبی منذر قزوینی بر دیگران غلبه یافت، و در درجه بعد روایت ابوبکر بن لال همدانی از اندک رواجی برخوردار شد، هم چنین شاگرد دیگر قطان عبدالرحمن بن أحمد قزوینی در سال 309 هجری قمری هنگام گذار از بغداد برخی احادیث سنن را در آن جا رواج داد، ابو طلحه قزوینی نیز در سال 408 و 409 هجری قمری در حالی که افزون بر 60 سال از وفات قطان می گذشت، کتاب سنن را در قزوین تدریس نمود، و جمعی از محدثان آن را از وی استماع کردند، از آن جمله محمد بن حسین مقومی قزوینی که در آن زمان بسیار جوان بود توانست حدود 80 سال سنن را در ثبت خود نگهدارد و در سال 480 و 481 هجری قمری آن را در قزوین باز گوید. (21 )

اما رواج سنن ابن ماجه در ری چنان بوده است که در نیمه های سده پنجم هجری تنها از طریق روایت واقد بن خلیل(از علی بن حسن بن إدریس از قطان) در سطح محدودی شناخته شده بود. در واقع سال 484 هجری قمری مطابق سال 1091 میلادی را که در آن محمد بن حسین مقومی به ری آمده و سنن را به روایت ابو طلحه باز خوانده است، باید نقطه عطفی در تاریخ رواج سنن دانست، در ری محدثانی چون ابن ناصر بغدادی، ابو سعد عبدالرحمن حصیری، ابوالقاسم محمود طالقانی، ابن قیسرانی و فرزند وی ابو زرعه طاهر بن محمد مقدسی در مجلس مقومی حضور یافتند و به سماع سنن نایل شدند، ابن ناصر سنن را با خود به بغداد برد، و کسانی چون ابن شهر آشوب و ابن جوزی آنرا از او فرا گرفتند، سپس روایت حصیری و طالقانی به دست کسانی چون سمعانی از خراسان و ابن عساکر از شام افتاد، گفتنی است که ابو زرعه مقدسی سال 480 هجری قمری به هنگام شرکت در مجالس مقومی خرد سال بود، و نسخه أی که او روایت می کرد در واقع متنی بود که پدرش ابن قیسرانی از مقومی فرا گرفته و پس از آن استنساخ کرده بود، فاصله 80 سال میان جلسات مقومی تا وفات وی به سال 566 هجری قمری انگیزه أی شد تا ابو زرعه مقدسی به عنوان تنها شاهد باز مانده آن مجالس مورد توجه طالبان سنن قرار گیرد و شوق به دست آوردن سندی عالی تر روایت دیگر شاگردان را به بوته فراموشی سپرد، دیگر عامل توجه ابو زرعه این بود که وی در حدود سال 560 هجری قمری به بغداد رفت و در آنجا به نشر سنن پرداخت. و چنانکه ابن قیسرانی گزارش کرده رواج سنن ابن ماجه در مناطق دیگر چنان بوده که در قرن پنجم هجری قمری سنن ابن ماجه در منطقۀ جبال جنوب خراسان (قهستان) و مازندران از رواج و اعتبار شایسته أی بر خور دار بود، در حالی که در دیگر مناطق هنوز آن گونه که شاید برای اهل دانش آشنا نبوده است، این عدم آشنائی حتی در مورد برخی نقاط چون شمال خراسان نیز صادق بوده است.

در یک بررسی بر روی اسانید بر جای مانده از تدوال سنن می توان نتجه گرفت که رواج چشم گیر آن از ابو زرعه مقدسی آغاز شده و با تلاش شاگردان عراقی و شامی او به کمال رسیده است، از مؤثرترین این شاگردان می توان از مؤفق الدین ابن قدامه مقدسی، عبدالطیف بن یوسف بغدادی، عبدالطیف بن محمد قبیطی، عمر بن محمد سهروردي، انجب بن أبی السعادات حمامی و ابوبکر بن باقا را ذکر کرد، که حلقه های واسطه در زنجیره روایات متدوال سنن ابن ماجه هستند. بر اساس آنچه از اسانید یاد شده بر می آید سنن ابن ماجه به طور جدی از نیمه دوم سده ششم هجری قمری در عراق، شام و سپس مصر شناخته شده و دقیقاً از همین دوره است که نقل از سنن ابن ماجه در آثار مؤلفان این نواحی بسیار دیده می شود، و طبعی به نظر می رسد که پس از شام و مصر این کتاب راه مغرب و اندلس را بر روی خود باز کرده باشد و در سده های ششم و هفتم هجری قمری مطابق قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی در فهارس مغربی چون فهرس ابن عطیه و فهرس ابن اخی و برنامج رعینی جای خالی سنن ابن ماجه حس می شود، ولی از آشنائی جسته و گریخته مغربیان با سنن ابن ماجه اطلاعاتی در دست است، چنانکه محمد بن إبراهیم بن خطاب مغربی اندکی پس از سال 580 هجری قمری در رحله علمی خود به قزوین آمده و سنن را استماع کرده است، هم چنین محمد بن أحمد قرطبی متوفی سال 671 هجری قمری از سنن بهره برده و بار ها از آن نقل کرده، و در سده هشتم هجری ابن خلدون در مقدمه اش سنن ابن ماجه را مورد استناد قرار داده است، و در پی او ابن رشد،وادی آشه و ابن غازی روایت مشهور ابو زرعه را از مشایخ شرقی گرفته، و در فهارس مغرب ثبت کردند، پس از سده نهم هجری قمری نیز می توان روایت سنن ابن ماجه را با اسانید مختلف در فهارس مغربی نظیر ثبت بلوی و صلة الخلف رودانی باز یافت. (21 )

سنن ابن ماجه ششمین کتاب از صحاح سته :

اساساً وجود نظریه أی به عنوان صحاح سته یا مثلاً صحاح خمسه پیش از سده پنجم هجری روشن نیست تا بتوان از حضور سنن ابن ماجه در آن میان سخن راند، در واقع نخستین شخصیت شناخته شده أی که در دو کتاب شروط الائمة السنه و اطراف الکتب السته را مطرح ساخت ابن قیسرانی متوفی سال 507 هجری قمری بود که ابن ماجه را مؤلف ششمین صحیح از صحاح سته شناخت(در کنار بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی و نسائی) در پی ابن قیسرانی ابن عساکر متوفی سال 571 هجری قمری که در تالیفی با عنوان الاشراف(الاطراف) که سنن سه گانه را گرد آورده بود، با مطالعه کتاب ابن قیسرانی(الاطراف) سنن ابن ماجه را نیز بدان افزود، و عبدالغنی جماعیلی مقدسی متوفی سال 600 هجری قمری در کتاب الکمال که بعد ها مبنای کار مزّی در کتاب تهذیب الکمال قرار گرفت، رجال صحاح سته را جمع آوری کرد، به هر صورت در سده های هفتم و هشتم هجری آشکارا نظریه صحاح سته در مشرق جای خود را محکم ساخت، البته باید در نظر داشت که در کنار نظریه غالب(صحاح سته) نظریه صحاح خمسه و نظریات دیگری که با حذف کتاب ابن ماجه یا حفظ آن، نام سنن دارمی را به عنوان ششمین کتاب از صحاح سته به میان می آوردند. در مغرب زمین رزین عبدی متوفی سال 525 هجری قمری که هنوز مغرب مالکی مذهب سنن ابن ماجه را نشناخته بود، کتب پنج گانه را به همراه مؤطاء امام مالک صحاح سته خواند و این نظریه در سده ششم هجری حتی مورد پذیرش برخی از شرقیان چون ابن اثیر جزری قرار گرفت، ولی با گسترش رواج سنن ابن ماجه نظریه صحاح سته در مغرب زمین نیز جای خود را باز کرد. (21 )

تفاوت سنن ابن ماجه با صحاح دیگر: در مقایسه محتوائی سنن ابن ماجه با دیگر صحاح همواره این کتاب از نظر اعتبار احادیث در ردیف ششم قرار داشته و بیش از دیگران احادیث آن مورد نقد قرار گرفته است، اول نقدی که دیده شده مربوط به ابو زرعه رازی سال 245 هجری قمری از محدثان بزرگ ری است که پس از مطالعه سنن در عین اینکه آنرا ستوده یاد آور شده که در آن شماری احادیث ضعیف یافته است، پس از او ابوالحسن قطان سال 345 هجری قمری مهم ترین راوی سنن برخی از اسانید کتاب را معلل دانست و بر حواشی آن تعلیقاتی نوشت، قطع نظر از مسأله صحت اسانید، حسن ترتیب و باب بندی سنن ابن ماجه از امتیازات آن نسبت به دیگر کتب شمرده شده است، و گزارشی که قطان از ترتیب اولیه کتاب سنن به دست داده با ترتیب کنونی آن کاملاً سازگار است و این نشان می دهد که ترتیب سنن ابن ماجه اصل است و مربوط به دوره های بعدی نیست. (21 )

آثار دیگر ابن ماجه: به جز از سنن دو اثر دیگر از ابن ماجه یاد شده است:

1– التاریخ که خلیلی(قزوینی) آنرا ذکر کرده و ابن قیسرانی که نسخه آن را دیده، و یاد آور شده است که این کتاب بر اساس شخصیت ها و سر زمین ها مرتب شده بوده و از عهد صحابه تا مؤلف را در بر می گرفته است، رافعی نیز در مواردی از آن نقل کرده است، کتاب تاریخ الخلفاء به روایت ابوبکر سدوسی از شخصی به نام ابو عبدالله محمد بن یزید که به عنوان ابن ماجه در سال 1979 میلادی در مجله مجمع اللغة العربیه دمشق به چاپ رسیده است.(با توجه به شواهدی که در متن آن وجود دارد نمی تواند بخشی از تاریخ گم شده ابن ماجه باشد.) 2 – تفسیر که از قدماء خلیلی از آن نام برده، و تا مدت ها در بارۀ آن سکوت شده است، و در رأس سده هفتم هجری قمری ابن تیمیه تنها از آن در شمار تفاسیر روائی نام برده، و در پی آن مزی متذکر شده که بر نسخه أی از تفسیر ابن ماجه که تنها دو جزء منتخب از کتاب را در بر داشته دست یافته است، او خود در جای جای تهذیب الکمال به بررسی اسانید آن پرداخته است، اکنون نشانی از این کتاب در دست نیست. (21 )

بررسی منابع در بارۀ ابن ماجه:

قدیم ترین منابع در بارۀ ابن ماجه دست نوشته های پراکنده از شاگردان ابن ماجه و دیگران است، چون دست خط های إبراهیم بن دینار بر نسخه أی از سنن، جعفر بن إدریس بر پایان التاریخ ابن ماجه، علی بن إبراهیم قطان، هبة الله بن زاذان و ابو حاتم خاموش بر ظهر نسخه کهن و دست خط نا شناخته أی که مورد استفاده منتخب الدین رازی قرار گرفته بود، قطع نظر از این نوشته های پراکنده در سده چهارم هجری قمری صالح بن أحمد در تاریخ همدان اطلاعاتی در بارۀ ابن ماجه بدست داده است، در سده پنجم هجری قمری نیز خلیلی در تاریخ قزوین و شیرویه دیلمی در تاریخ همدان شرح حال ابن ماجه را آورده اند. شایان ذکر است که خلیلی در الارشاد در بخش مربوط به قزوین از وی شرح حالی بدست نداده است، در حالی که ابن ماکولا تقریباً هیچ آگاهی در مورد او نداده، ابن قیسرانی در (کتاب) شروط داده های برخی از منابع یاد شده را گرد آورده است، ولی بعضی از اطلاعاتی را که (صاحب کتاب) درالمنثور به دست داده است یافته های خود او است، در سده ششم هجری قمری نیز ابن عساکر به هنگام تالیف تاریخ مدینة دمشق نوشته های ابن قیسرانی را در (کتاب) شروط و نیز یاداشتی از منتخب الدین و احتمالاً مطالب تاریخ همدان شیرویه را مورد استفاده قرار داده، و شرح حال مختصری که ابن جوزی در(کتاب) المنتظم آورده اقتباسی از شروط ابن قیسرانی است، و در اوائل سدۀ هفتم هجری قمری تنها داده های رافعی در کتاب التدوین و تا اندازه أی ابن نقطه در کتاب التقید از تازه گی برخور دار است، مأخذ اساسی یاقوت در معجم البلدان شیرویه دیلمی مؤلف تاریخ همدان بوده، و عزالدین ابن اثیر در تاریخ الکامل چیزی بر گفته های ابن جوزی نیفزوده است. (21 )

افراد دیگر خاندان ابن ماجه:

برخی دیگر از افراد خاندان ابن ماجه نیز از عالمان شناخته شده قزوین بوده اند، هم چون برادر وی ابو محمد حسن بن یزید ، پسرش ابوالحسن أحمد بن حسن و پسر پسرش علی بن أحمد، پسر ابن ماجه عبدالله بن محمد بن یزید و برادر دیگرش ابوبکر بن یزید. (21 )

در سایت خبرگزاری ایمنا آمده است: ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی معروف به ابن ماجه از مشاهیر و بزرگان حدیث اهل سنت و جماعت و گرد آورنده یکی از صحاح سته اهل تسنن در تاریخ بیست و هفتم صفر المظفر سال 209 هجری قمری در شهر قزوین از شهر های مشهور ایران که در آن زمان از مشهور ترین شهر های عراق عجم بود، چشم به جهان هستی گشود. پدرش یزید ربعی قزوینی و لقبش ماجه بود، و علت شهرت او به ربعی نسبت دوستی بین خاندان او با قبیله عرب ربیعه بوده است. ابن ماجه از پیشوایان علم حدیث محسوب می شود، و در تمامی شعب آن دانا و منحصر به فرد می باشد. خاندان ابن ماجه عموماً از عالمان شناخته شده بودند از جمله: برادرش ابو محمد حسن بن یزید و پسر برادرش أحمد بن حسن. در مورد زنده گی او به غیر از دست نوشته های بعضی از شاگردانش چون جعفر بن إدریس چیزی وجود ندارد، البته در قرن چهارم و پنجم هجری در کتب تاریخ همدان و قزوین شرح حالی از او آمده است، که بیشتر این منابع هم راجع به سفر های او است، که تاریخ آنها هم به درستی مشخص نیست. ابن ماجه ابتداء در زادگاهش قزوین و سپس در شهر های کوفه، بصره، بغداد، شام، مصر، مکه و مدینه به تحصیل علم و استماع حدیث پرداخت، و از جملۀ اساتید و کسانی که از آنها حدیث شنیده است می توان از ابو کریب محمد بن علاء، أحمد بن سنان قطان و ابو خیثمه زهیر بن حرب را نام برد، افراد بسیار دیگری از بزرگان و دانشمندان آن زمان هم بودند که ابن ماجه از محضر شان استفاده های فراوانی کرده است، ابن ماجه طی سفر هایش به شرق به ری رفت و از محمد بن حمید رازی بهره مند شد و در نیشابور از محمد بن یحیی ذهلی استماع حدیث کرد، او بعد از همۀ سفر های خود به گفته مؤرخان قزوین هم چون خلیلی مجدداً به قزوین مراجعت کرد، و در آنجا به امر تدریس و تالیف کتاب اشتغال یافت. شهرت ابن ماجه به واسطه اثر مشهورش به نام سنن ابن ماجه است، سنن ابن ماجه ششمین کتاب از صحاح سته کتب حدیث اهل سنت و جماعت است که صحاح سته اصلی ترین و مؤثق ترین کتاب های حدیث اهل سنت و جماعت می باشد که همگی نویسنده گان آنها مشهور اند. و شش کتاب مورد اشاره عبارت اند از: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی و سنن ابن ماجه. باید اظهار داشت که سنن ابن ماجه در بین این شش کتاب اعتبار کمتری دارد و ضعیف تر است، چرا که احادیث کم اعتبار، ضعیف و واهی نیز در آن نقل شده است، و حتی عده أی سند های آن را غیر معتبر می دانند. ابن ماجه در تاریخ و تفسیر نیز عالم و متبحر بوده و دارای تالیفاتی می باشد، و دو کتاب دیگر به نامهای التاریخ و تفسیر از آثار او است. ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی معروف به ابن ماجه سر انجام در سال 273 یا 275 هجری قمری در روزگار خلیفه معتمد عباسی در سن 64 سالگی در قزوین چشم از جهان فرو بست. و در جلد چهارم دائرة المعارف بزرگ اسلام آمده است: ابن ماجه در قزوین در گذشت و در رثای او شاعران مرثیه ها سرودند، و آرامگاه او در قزوین تا مدت ها شناخته شده بود. (22 )

در سایت در مسیر نیک بختی مضمونی نگاشته شده که بخشی از آن چنین است: آثار علمی ابن ماجه عبارت اند از:

1 – کتاب السنن که ششمین صحیح از صحاح سته می باشد و نخستین کسی که این کتاب را سادس صحاح سته قرار داد، ابوالفضل بن ماهر مقدسي بود و شیخ جلال الدین سیوطی شرح لطیفی به نام مصباح الزجاجه بر آن نوشته و ابوالحسن محمد صادق بن عبدالهادی متوفی سال 1138 هجری قمری تعلیقاتی بر آن کتاب دارد.
2 – تفسیر قرآن کریم که به تفسیر ابن ماجه معروف است.
3 – تاریخ ابن ماجه که از عصر صحابه تا زمان خود او است.
4 – تاریخ قزوین. (23 )
ابو یعلی خلیلی تعداد تالیفات او را غیر از سنن 32 کتاب نوشته است. و ابوالحسن مصاحب ابن ماجه گفته است: سنن شامل 1500 باب و چهار هزار حدیث است، و این کتاب بر علم، عمل، تبحر و اطلاع فراوان او بر کتاب خدا و سنت رسول خدا در فروع و اصول دلالت دارد. (23 )

در سایت ویکی پیدیا آزاد مضمونی در باره ابن ماجه نگاشته شده که در قسمتی از آن راجع به آثار ابن ماجه آمده است:

1 – کتاب سنن ابن ماجه مشتمل بر 4000 حدیث در 150 فصل.
2 – کتاب تفسیر قرآن.
3 – کتاب تاریخ در باره قزوین.
بر جسته ترین اثر ابن ماجه سنن است که در زمینه های فقهی در دو جلد نگاشته شده، و در میان صحاح سته اهل سنت به عنوان واپسین کتاب از نظر اعتباری شناخته شده است، البته بیشتر مؤلفان مالکی به جای سنن ابن ماجه مؤطاء امام مالک را به عنوان کتاب معتبر در میان صحاح سته می شناسند، گذشته از طرفداران مذهب مالکی شماری از صاحب نظران هم چون ابن اثیر جزری مؤطاء امام مالک را بر سنن ابن ماجه ترجیح داده و برخی دیگر سنن دارمی را از سنن ابن ماجه برتر می دانند. (24 )

شرح ها و تعلیقات بر سنن ابن ماجه:

1 – شرح سنن ابن ماجه اثر حافظ علاء الدین مغلطای حنفی درگذشته در سال 762 هجری قمری.
2 – شرح سنن ابن ماجه اثر علامه ابن رجب زبیدی.
3 – ماتمس إلیه الحاجة علی سنن ابن ماجه اثر شیخ سراج عمر بن علی الملقن درگذشته سال 804 هجری قمری.
4 – الدیباجه شرح سنن ابن ماجه اثر کمال بن موسی دمیری درگذشته سال 808 هجری قمری.
5 – شرح سنن ابن ماجه اثر حافظ برهان ابراهیم بن محمد معروف به سبط ابن العجمی درگذشته سال 841 هجری قمری.
6 – مصباح الزجاجه اثر سیوطی متوفی سال 911 هجری قمری.
7 – شرح سنن ابن ماجه اثر شیخ ابوالحسن محمد بن عبدالهادی سندی حنفی درگذشته سال 1138 هجری قمری.
8 – إنجاح الحاجه بشرح سنن ابن ماجه اثر شیخ عبدالغنی مجددی دهلوی حنفی درگذشته سال 1138 هجری قمری.
9 – حاشیه بر سنن ابن ماجه اثر فخرالحسن گنگوهی.
10 – مفتاح الحاجه حاشیه شیخ محمد علوی. (24 )

منابع و مآخذیکه در مطلب فوق از آنها استفاده شده است:

1 – الاکمال جزء هفتم صفحه 199 تالیف امیر حافظ ابو نصر علی بن جعفر معروف به ابن ماکولا متوفی سال 475 هجری قمری مطابق 1082 میلادی چاپ دارالکتب اسلامی.
2 – تاریخ دمشق جزء پنجاه و ششم صفحه 271 و 272 شماره 713 تالیف إمام حافظ أبی القاسم علی بن حسن بن هبة الله بن عبدالله دمشقی معروف به ابن عساکر متوفی سال 571 هجری قمری چاپ دارالفکر – لبنان – بیروت – سال چاپ 1998 میلادی.
3 – تاریخ الکامل جلد دهم صفحه 4472 تالیف عزالدین ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالکریم ابن اثیر جزری شیبانی متوفی سال 630 هجری قمری مطابق سال 1233 میلادی - برگردان بفارسی حمید رضا آژیر - چاپ تهران ایران - انتشارات اساطیر - چاپ اول - سال چاپ 1382 هجری شمسی.
4 – تهذیب الکمال جلد بیست و هفتم صفحه 40 ،41 و 42 شماره 5710 تالیف جمال الدین أبی الحجاج یوسف مزّي متوفی سال 654 هجری قمری- چاپ موسسه رسالت – بغداد – عراق – سال چاپ 1403 هجری قمری مطابق سال 1983 میلادی.
5 – وفیات الأعیان جلد چهارم صفحه 105 تصنیف أبی العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبی بکر بن خلکان متوفی سال 681 هجری قمری – چاپ دارالکتب العلمیه – بیروت – لبنان – چاپ اول – سال 1419 هجری قمری مطابق سال 1998 میلادی.
6 – المختصر فی اخبار البشر صفحه 54 – تالیف ابوالفداء إسماعیل بن علی متوفی سال 732 هجری قمری – چاپ اول – مطبعه حسینیه مصر.
7 – سیر أعلام النبلاء جزء سوم – حرف میم – صفحه 3771 و 3772 شماره 5984 تالیف إمام أبي عبدالله شمس الدین محمد بن أحمد ذهبی – چاپ بیت الافکار الدولیه.
8 – تذکرة الحفاظ جزء دوم صفحه 636 شماره 659 تالیف إمام ابو عبدالله شمس الدین محمد بن أحمد ذهبی متوفی سال 748 هجری قمری – چاپ دارالکتب العلمیه – بیروت – لبنان.
9 – الکاشف جزء سوم صفحه 91 تالیف أبی عبدالله محمد بن أحمد ذهبی متوفی سال 748 هجری قمری – چاپ دارالفکر بیروت – لبنان – سال چاپ 1418 هجری قمری مطابق سال 1997 میلادی.
10 – الوافی بالوفیات جزء پنجم صفحه 143 و 144 شماره 2290 تالیف صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدي متوفی سال 764 هجری قمری – چاپ دار الإحیاء التراث العربی – بیروت – لبنان – چاپ اول – سال چاپ 1420 هجری قمری مطابق سال 2000 میلادی.
11 – البدایه والنهایه جلد ششم صفحه 57 و جزء یازدهم صفحه 52 تالیف أبی الفداء حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی سال 774 هجری قمری – چاپ دارالکتب العلمیه – بیروت – لبنان – چاپ دوم – سال 1426 هجری قمری مطابق سال 2005 میلادی.
12 – تهذیب التهذیب جلد پنجم صفحه 315 و 316 تالیف شهاب الدین أحمد بن علی مشهور به ابن حجر عسقلانی متوفی سال 852 هجری قمری – چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان – چاپ اول – سال 1417 هجری قمری مطابق سال 1996 میلادی.
13 – تقریب التهذیب جزء دوم صفحه 229 تالیف إمام شهاب الدین أحمد بن علی مشهور به ابن حجر عسقلانی متوفی سال 852 هجری قمری – چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان – چاپ دوم – سال چاپ 1417 هجری قمری مطابق سال 1997 میلادی.
14 – تاریخ حبیب السیر جلد دوم صفحه 282 تالیف غیاث الدین هروی خواند میر متوفی سال 941 هجری قمری با مقدمه استاد جلال الدین همائی و زیر نظر و تصحیح دکتر محمد دبیر ساقی – انتشارات خیام – تهران - ایران.
15 – شذرات الذهب جلد دوم صفحه 326 تالیف إمام شهاب الدین أبی الفلاح عبدالحی بن أحمد بن محمد بن عماد حنبلی متوفی سال 1089 هجری قمری – چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان – چاپ اول – سال 1419 هجری قمری مطابق سال 1998 میلادی.
16 – کشف الظنون جلد دوم صفحه 45 و 46 و جلد ششم صفحه 16 تالیف مصطفی بن عبدالله قسطنطنی رومی حنفی مشهور به حاجی خلیفه متوفی سال 1067 هجری قمری – چاپ مکتبه حنفیه - کویته پاکستان.
17 – اعلام زرکلی جزء هفتم صفحه 144 تالیف خیرالدین زرکلی – چاپ دارالعلم للملایین – بیروت لبنان.
18 – لغت نامه دهخدا جلد اول صفحه 390 و جلد سیزدهم صفحه 19920 تالیف علامه علی اکبر دهخدا – چاپ دانشگاه تهران – چاپ دوم – سال 1377 هجری شمسی.
19 – شرح حال و زنده گی اصحاب سته از صفحه 153 الی صفحه 161 تالیف ملا محی الدین صالحی – نشر عقیده – تاریخ 26 / 9 / 1348
20 – سایت عربی بوابة الفجر به سر دبیری عادل حموده – تاریخ نشر 13 اپریل سال 2015 ساعت 25 / 9
21 – سایت ویکی فقه دانشنامه حوزوی – دانش نامه بزرگ اسلامی – دائرة المعارف برزگ اسلامی – بر گرفته از مقاله ابن ماجه – جلد چهارم شماره 1709
22 – خبر گزاری ایمنا – تولید شده توسط نرم افزار استودیو خبر.
23 – سایت در مسیر نیک بختی – اسلام و دین – پنجشنبه یازدهم آذر سال 1389 هجری شمسی ساعت 50 / 23 توسط عبدالله.
24 – ویکی پیدیا دانش نامه آزاد – تاریخ نشر 15 می سال 2014 میلادی ساعت 35 / 9
25 – وبلاک مسجد نور – اهل سنت ارومیه – تاریخ نشر – پانزدهم مهر ماه سال 1392 هجری شمسی ساعت 5 / 16Copyright © Mohammad Youssof Qawwam, All rights reserved to Heratonline.com
کليه امتيازات و حقوق اين سايت محفوظ ميباشد

Currently : visitors online.
Powered by:
Online Count.
Seven days report